Ekteskapets begynnelse, innstiftelse og vigselsretten

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.02.10

 

Innledning

Ny Ekteskapslov med basis i ”nytt kjønnsrollemønster” og samboerskap aktualiserer gjennomtenkning av skaperteologien på nytt og så grundig som mulig, så det kan gis et sant svar ut fra Bibelen.

 

Jeg har ved flere anledninger spurt forkynnere om ekteskapet, når det begynner, hva som konstituerer det – men aldri i grunnen fått noe skikkelig, endelig og klart svar. Det er svært viktig i vår tid med skilsmisser, samboerskap – og deretter nytt ekteskap – og nå etter hvert legitimering av ”det nye kjønnsrollemønster” med et utall av legaliserte samlivsformer og rot i ”Likestillingsloven”. Den loven innførte dette begrepet allerede i syttiåra.

 

Vielsen eller samboerskap?

Noen hevder at det er vielsen som er det absolutte tegn på at ekteskapet er inngått, men da får de et problem med å forsvare at samboende (ikke viet) går fra hverandre og deretter gifter seg. De har jo drevet hor, men ikke vært gift - sies det - så da er det bare å gifte seg.

Andre føyer til - som en betingelse til vielsen - at de må ha vært ”ett kjød” – altså gjennomført samleie - som Bibelen taler om allerede i 1. Mosebok Kp. 2. 

Og ungdommer flytter sammen og hevder at det står ikke noe i Bibelen om samboerskap, og de har for så vidt rett i at det står ikke noe om dette ordet, men det står absolutt noe i det 6. bud om å bryte ekteskap – noe man ikke skal bryte seg inn i eller ut av. Det er livslangt. Etter Bibelen er en ting klart: Skilsmisse og nytt ekteskap er forbudt. Skilsmisse er tillatt for hors skyld, men rådet er tilgivelse og fortsatt samliv. Flere Ord peker på at det nytter ikke å argumentere om den uskyldige part etc, så det lar vi ligge i denne omgang. I denne drøftingen om når det er et ekteskap - må man ikke glemme at en sentral del i ekteskapsinngåelsen av Gud i Edens have var beskjeden om å være ”et kjød”. Så enkelt som man gjør det for samboere som reiser fra hverandre, er altså saken ikke. De har vært ”ett kjød” 1. Mosebok 2.

 

Videre står det noe om å vinne seg en ektefelle i 1. Tess. 4, 2-5: 2 I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, 5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud;-”

 

Men fremdeles vil nok noen hevde at dette er ikke ”lystens brynde”, men de flytter sammen av et oppriktig hjerte med ønske om å leve sammen livet ut – og da må det være ok uten en vielse og de blir jo ”ett kjød.” At disse samliv holder dårligere enn ekteskap er et faktum og understreker at det er galt. Disse viede ekteskapene ender jo bare i skilsmisse likevel, sier de ofte. Dette er en forførende tanke som lite er blitt møtt med bibelske og sakssvarende argumenter og lære om at ekteskapet ut fra Bibelen både for kristne og verden inngås av Gud og for Guds åsyn om man erkjenner det eller ikke. Gud er Gud for begge regimenter. Her er lite klar og rett skaperteologi forkynt ut fra Bibelen – og der Ordet ligger ubrukt – ikke kommer på talerstolen – går det som oftest galt.

 

Hva sier Jesus ut fra 1. Mosebok og skapelsen?

Vi vender oss til Jesu tale to steder i evangeliene, Matteus kp 19, 1-9:
 1 Og det skjedde da Jesus hadde endt denne tale, da drog han bort fra Galilea og kom til Judeas landemerker på hin side Jordan. 2 Og meget folk fulgte ham, og han helbredet dem der. 3 Og fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru for enhver saks skyld? 4 Han svarte og sa: Har I ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød? 6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille. 7 De sa til ham: Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne? 8 Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således. 9 Men jeg sier eder at den som skiller sig fra sin hustru, uten for hors skyld, og gifter sig med en annen, han driver hor, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, han driver hor.”

Ordet ”begynnelse” er et uendelig rikt og stort Ord som vi ikke kan gå inn på her – men det er omtalt andre steder i www.Kommentar-Avisa.no

 

 Enda klarere kommer skaperteologien og vielsen inn i Jesu Ord i Markus kp 10:

”1 Og han stod op derfra, og kom til Judeas landemerker og landet på hin side Jordan, og folket kom igjen sammen til ham, og han lærte dem atter, som han pleide. 2 Og fariseerne kom til ham og spurte for å friste ham: Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru? 3 Han svarte og sa til dem: Hvad har Moses foreskrevet eder? 4 De sa: Moses har gitt lov til å skrive et skilsmissebrev og skille sig fra henne. 5 Men Jesus sa til dem: For eders hårde hjertes skyld har han skrevet eder dette bud. 6 Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru, 8 og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. 9 Derfor, det som Gud har sammenføiet, det skal et menneske ikke adskille.”

 

Her er det krystallklart at Jesus taler om skapelsen i 1. Mosebok kp. 1 og 2: ”Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne.” og Gud ”sammenføyet”!  Og har man ikke omgjort dette til myter p.g.a. ytre press fra evolusjonismen etc – så spør man:

 

Hva gjorde Gud i skapelsen som angår ekteskapet?

I en engelsk kommentarbibel jeg har – basert på ”King James version” skriver de slik - oversatt av meg:

”Markus` redegjørelse føyer til viktig informasjon om 1. Mosebok til hvilken sitatet referer: ”fra skapningens begynnelse”. Det er da Gud skapte Adam og Eva (1. Mosebok 1, 26-27) direkte ved begynnelsen – ikke noen 4,5 milliarder av år etter begynnelsen, som moderne evolusjonister vil ha oss til å tro. Se også Markus 13, 19. Det er ikke noe rom på noen som helst måte i Skriften for geologiske tidsaldre – og kristne som kompromisser på dette tema på grunn av å få akademisk aksept, undergraver Guds Ord”. (Ut. av forf.)

 

Her er vi altså midt inne i skaperteologien som ligger brakk på mange måter – og derfor er det ikke rart at ungdommen ikke får undervisning i dette helt fundamentale Ord av Jesus og dessuten fundamentet for hele Skriften: 1 Mosebok kp. 1- 2 m.fl. som taler om Gud som Skaper og Hans vilje for skaperverket bl.a.: mann og kvinne.

 

Det var og er Gud som handler i ekteskapet (”sammenføyer”) i denne så fundamentale relasjon og Gud bruker dette forholdet en rekke steder i Skriften som et bilde på forholdet mellom Israel og Gud, Jesus og bruden (menigheten) m.m. Hva gjorde Gud i Edens have før syndefallet: Han skapte Adam i Sitt bilde. Deretter lot Han en dyp søvn falle over Adam og dannet en kvinne av Adams ribben og førte henne til mannen fordi det ikke var godt for mannen å være alene. Han trengte en medhjelper. Det utløste Adams jubelsang som vi leser om.

I 1. Mosebebok kp. 2 står det: ”Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. 22 Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket. 23 Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. 25 Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.”

Et nydelig felleskap skapt og innstiftet og sammenføyet av Gud – og kraftig innskjerpet etter syndefallet for å holde denne Gudgitte ordning på plass!

Og husk: det er staten og Stortinget som har frasagt seg vigselretten til ekteskapet i bibelsk betydning – og nå sitter igjen med sin rett til å spleise ”kjønnsroller” i sitt maktapparat – men dette er under Guds dom. Ekteskapet begynte for Guds åsyn i Paradiset – og statens innblanding kom mye senere!

 

Konklusjonen

Hva er konklusjonen av dette i relasjon til overskriften om ekteskapets begynnelse, innstiftelse, vigslingsrett og samboerskap?

Ekteskapet er innstiftet og sammenføyet av Gud for Guds åsyn før syndefallet mellom èn mann og èn kvinne som var den første menighet og det første samfunn. Det er derfor uten tvil at en bibelsk forståelse tilsier at man behøver ikke spørre staten om vigslingsrett. Vi kan godt samarbeide så lenge de holder seg til Guds Ord, men ikke ellers. Det borger for rett forståelse av Skapelsen om staten forstår det eller ikke. Og vil staten og folkeflertallet tvinge Guds folk til å akseptere lover Gud fordømmer, er vårt svar Guds Ord uten innblanding av verdens tankebygninger og dets mange avveier.

 

Med hensyn til samboerskap så er det like klart at Jesus siterer Skapelsen for å slå fast at fra begynnelsen var ekteskapet en ordnet sak inngått og sammenføyet for Guds åsyn – og ikke bare en rent privat affære. Slik mener Han at det også skal være gjennom alle tider. Og hensikten er at de skal være ”ett kjød”, holde sammen og ellers oppfylle det kulturoppdraget Gud har gitt dem i skapelsesberetningen og i det senere åpenbarte Ord.

 

Hva sier vi til ungdommen?

Hva sier man så til ungdommen på avveier: ”Lær den unge den veien han skal vandre – så viker han ikke av fra den når han blir gammel.” Ordspråkene 22, 6.  Ja, hadde man enda gjort det med et omsorgsfullt forkynner- og foreldrehjerte – så hadde ikke så mye av verden fått tak i barna og ungdommen og ført dem på avveier. I stedet har man overlatt til verden å lære ungdommen om ekteskap og samliv med en masse pirrende vranglære som vekker lyster og legaliserer gale opplegg og fører på avveier. Men det finnes nådens tilgivelse for all synd som bringes fram for Gud i erkjennelse, bekjennelse og mottagelse av syndenes tilgivelse og inngåelse av samliv etter Guds vilje fra Edens have.

 

Det vises forøvrig til AKFs uttale om ekteskapet og Ny Ekteskapslov.