ANTAGELIG ER DET LITE KRIMINALITET I  NORD-KOREA - MEN HVEM ØNSKER Å BO DÉR?

Eller som Georg Apenes gjengis: Antagelig vil all kriminalitet forsvinne som dugg for solen når man bare først får fjernet friheten.

Vedrørende polititilgang til helsedata.

 

"-Følger dere med på moskémiljøene?

-Nei, vi følger heller ikke med på dem som går i kirken, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST." (Aft.p. 12.03.16)

 

"Det oser noe autoritært over uttrykket "antistatlig tankegods"... det i februar dukket opp i den årlige åpne trusselvurderingen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Der ble det også pekt på trusselen fra nordmenn som har "antistatlige overbevisninger". Men da overvåkingssjefen ble bedt om eksempler, kom han ikke på noe bedre enn sinte demonstrerende lastebilsjåfører i Canadas byer.

Her i Norge er det selvsagt lov å holde seg med "antistatlig tankegods". Det kan til og med være gode grunner til en sunn skepsis til det staten driver med. Og det er meget betenkelig at man i PST nå opererer med et slikt begrep i sin trusselvurdering.

Kan det eksempelvis bety at fjorårets mest opphissede vaksinemotstandere ble definert som et legitimt overvåkingsobjekt?" (Harald Stanghelle; Aft.p. 05.04.22)

 

Dag Jørgen Høgetveit; august 2022

 

"-PST kan ønske seg at helsevesenet får bedre mulighet for at de kan dele informasjon av releveans for å forebygge alvorlig kriminalitet til PST og politiet, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til NRK."

"-Det er helsevesenet som må bestemme om de vil dele opplysninger med oss. Det er opp til dem å gjøre en vurdering av hva de kan dele, basert på taushetsplikten og regelverket i dag. Litt av utfordringen ligger her." (NTB/Dagen 23.08.22)

 

Praktisk talt hva som helst kan argumenteres for. Flere etater er gitt vidt åpne lovhjemler for å kreve utlevert 'taushetsbelagt' informasjon; jf. Barnevernloven §6-41 & Forsvarsloven §582. Det kunne antas PST ønsket seg noe lignende. (Evt. gis man søkeautorisasjon i sentraljournal.)

 

Et basalproblem - ved siden av (men ikke uavhengig av) pågående (gjerne ideolgisk inspirert) begrepsuthuling, for anledningen 'taushetsplikten' - er ... :

 

""Én innbygger - én journal" er ingen dårlig visjon. Den handler om at fastleger, pleie- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten i alle kriker og kroker av landet må få tilgang til samme journal. Det vil kunne spare liv, tid og penger." (Joacim Lund; Aft.p. 23.06.21) Suksessivt elimineres "vernet av enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av [selv de mest sensitive] personopplysninger om seg selv." (Sit. fra Datatilsynet vedr. 'personvern'.)

Hvem utreder kjerneproblemet - nemlig at "fastleger, pleie- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten i alle kriker og kroker av landet" samt alle andre instanser Høie, Kjerkol o.l. suksessivt vil autorisere, samt hackere, IKKE skal ha lettvinn tilgang til den enkeltes helsedata?

 

Knut Furuseth, tilbake i februar (Kl.k. 04.02.22): "Helse Midt skal nå innføre Helseplattformen i sitt nedslagsfelt (697.000 innbyggere). Helseplattformen presenteres som en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Problemstillinger rundt samtykke og overføring av journaler er ikke drøftet i offentlighet, og jeg og mange av mine kolleger er bekymret for følgene." "Med et tastetrykk er journalen tilgjengelig for alle helsearbeidere i Helse Midt."

"Helseplattformen beskriver journaloverføring fra legejournalene til  Helseplattformen som "datateknisk". Journaloverføring krever pasientsamtykke, og det er ikke klart hvordan det skal kunne ivaretas."

"Helseplattformens support fra USA er heller ikke uproblematisk. Amerikanske lover gir USA rett til å kreve pasientdata fra amerikanske firma, uavhengig av hvilket land de er innsamlet i."

 

"Jeg har i konsultasjoner med mange av våre nye landsmenn opplevd at viktig informasjon holdes tilbake. Vi, legene, oppfattes som del av en administrasjon, et styre hvor helseinformasjon kan medføre fare for dem selv eller pårørende."

Ikke nødvendigvis en misoppfatning fra våre nye landsmenn - legene blir sauset inn i en "administrasjon" som på forespørsel lovpålagt lekker den mest sensitive informasjon. Nå også til PST?

 

Eivind Arvesen, "medlem av ekspertutvalg for evaluering av Smittestopp og initiativtager bak opprop mot Tilrettelagt Innhenting", skriver for et par år siden (Aft.p. 21.10.20) at "I løpet av det siste året har vi sett flere skrekkeksempler på at stortingspolitikere ikke forstår personvern godt nok til å kunne ivareta det på en forsvarlig måte. I en verden som gjennomgår en eksplosiv digitalisering, er dette en enorm risiko for vårt samfunns fremtid.

Før sommeren vedtok Stortinget ny etterretningstjenestelov. Det innebar lagring av metadata om all kommunikasjon som går over landegrensen, såkalt "tilrettelagt innhenting". Denne delen av loven ble slaktet i høringsrunden. Datatilsynet kalte det "masseovervåking av nordmenn". Likevel ble loven hamret gjennom med bredt flertall."

"Sentrale politikere forstår seg ikke på personvern. Video fra komité- og stortingsbehandling avslører at mange hverken forstår kontekst, premiss, eller konsekvenser av loven. Noen har ikke engang satt seg inn i selve lovforslaget."

"Det ble skrevet opprop mot både E-loven og Smittestopp. Høringsinstansene hadde prinsipielle innvendinger mot legitimiteten av "tilrettelagt innhenting".

Innspillene er stort sett blitt overtsett.

Ikke bare tyder dette på at beslutningstagerne ikke er i stand til å se sin egen manglende kunnskap, men også at de ignorerer faglig kritikk uten engang å forstå den."

 

Dertil har vi rimelig å anta, dem blandt initiativ- og beslutningstagerne som ikke mangler kunnskap - som forstår faglig kritikk, og ignorerer den.

 

 

Se ellers D.J.H.; Men akkurat dét får ikke SSB vite; kommentar-avisa.no

 

 

1 "De organene som er ansvarlig for gjennomføringen av barnevernloven, kan gi pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger når dette er nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker etter barnevernloven om ..."

"Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer og privatskolelova plikter å gi opplysninger etter reglene i første til fjerde ledd. Det samme gjelder meklere i ekteskapssaker og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune, og de som utfører slike oppgaver på vegne av organisasjoner."

 

2 "Offentlige myndigheter, arbeidsgivere, utdannings- og helseinstitusjoner, prester og forstandere i tros- og livssynssamfunn skal på forespørsel fra Forsvaret og uten hinder av lovpålagt taushetsplikt gi opplysninger som er nødvendige etter § ..."