Gjestekommentarer, 08.06.09

 

 

EVOLUSJON: En gammel hedensk idé. 

 

Av Paul James-Griffiths, i www.Kommentar-Avisa.no

(Oversatt av D. J. Høgetveit fra Creation 30(4) September - November 2008. Gjengitt med tillatelse.

Orginaltittel: Evolution: an ancient pagan idea)

 

Under studie av oldtidshistorie på universitetet, kom jeg over de hedenske forestillinger omkring opprinnelsen. Det var dette studiet som først gjorde at jeg stilte spørsmål ved evolusjon og de veldige tidsaldre oppgitt for universet. Det var senere, etter mange år med vitenskapelig undersøkelse, at jeg endelig brøt fri fra en liberal forståelse som søkte å harmonisere naturalisme med bibelsk kristen tro.

 

GREKERNE

Mens jeg leste arbeidene til de greske filosofer, som levde mellom ca. 600 - 100 f.Kr., var jeg forbauset over å oppdage primitiv evolusjonær teori og veldige tidsaldre lenge før Darwin og moderne antagelser. Fragmentene av Anaximandros (ca. 610-546 f.Kr.) lærte at "menneskene opprinnelig lignet en annen type dyr, nemlig fisk." (1) Der var Demokritos (ca. 460-370 f.Kr.) som lærte at primitive mennesker begynte å tale med "forvirrede" og "uforståelige" lyder men "litt etter litt artikulerte de ord." (2) Epikuros (341-270 f.Kr.) lærte at der var intet behov av en Gud eller guder, for universet ble til ved en tilfeldig bevegelse av atomer. (3) Etter dem, sa den romerske naturalist Plinius den eldre (23-79) "... vi er i den grad underlagt tilfeldighet at Tilfeldighet henneselv tar Guds sted; hun beviser at Gud er uviss." (4) Angående universets store tidsaldre, holdt Platon og mange greske filosofer fast ved det syn at dette nærværende univers ble til for millioner av år siden. Lactantius, som skrev i det fjerde århundre e.Kr., sa: "Platon og mange andre av filosofene sa, ettersom de var uvitende om alle tings opprinnelse, og om den fundamentale periode i hvilken verden var laget, at mange tusener av tidsaldre hadde passert siden denne vakre ordning av verden var sluttført ...". (5) (En "tidsalder" her er 1.000 år.)

 

EGYPTERE, BABYLONERE OG HINDUER

Grekerne lånte noen av disse ideene fra babylonierne, egypterne og hinduene, hvilkes filosofier strakte seg tilbake hundreder år tidligere. Eksempelvis var èn hinduover-bevisning at Brahman (universet) spontant ble utviklet av seg selv som et frø, hvilket ekspanderte og formet alt som eksisterer for omkring 4,3milliarder år siden. (6) Disse hinduene trodde på et evig univers som hadde sykluser av gjenfødelse, destruksjon og dvale, kjent som "kalpas", atskillig likt oscillerende big bang-teorier.

Vi leste og i den hinduistiske Bhagavad Gita at guden Krishna sier: "Jeg er kilden fra hvem alle skapninger utvikles." (7)

Noen av babylonierne hevdet at de hadde astronomiske inskripsjoner på leirtavler "gjennom 730.000 år”; andre, som Berosus, hevdet 490.000 år for inskripsjonene. (4)

Egypterne hevdet at de hadde forstått astronomi i mer enn 100.000 år. (8)

De tidlige kirkefedre stridedes konstant med hedningene om jordens alder, eller om sivilisasjonens alder. De var enstemmige om at Gud hadde skapt jorden mindre enn 6000 år før de skrev (9) For eksempel har en av de mest innflytelsesrike, Augustin (354-430 e.Kr.), i hans mest berømte arbeide, "Guds by", et helt kapittel, "Om falskheten til den historien som legger mange tusen år til verdens fortid", hvor han sier: "La oss da springe óver gjetningene av mennesker som ikke vet hva de sier, når de taler om naturen og den menneskelige rases opprinnelse ... De er bedratte, tillike, ved disse høylig løgnaktige dokumenter som påstår å gi historien fra mange tusen år, skjønt beregnet ved de hellige skriftene, finner vi at ennå ikke 6000 (9) år har passert." (10)

Theofilos (115-181 e.Kr.), biskop av Antiokia, skrev et apologetisk arbeide til den hedenske magistrat Autolycus omkring problemet ved de hedenske lange tidsaldre, nevnede Platons 200 millioner års periode mellom syndfloden og hans tid, og Apollonios egypterens påstand om minst 155.625 år siden skapelsen. (11) Oldtids-hedningene har muligens kalkulert sine veldige tidsaldre gjennom astrologi, for de aktet den som vitenskap.

Julius Africanus (200-245 e.Kr.) skrev: "Egypterne, med deres skrytende forestillinger om deres egen oldtid, har virkelig fremsatt en slags beregning av det ved sine astrologers hånd, i sykluser og myriader av år ..." [Myriade = 10.000.] (12)

 

MODERNE HEDNINGER?

I dag nytter vitenskapsmennene meget mer komplekse ''daterings"-metoder, f.eks. radiometriske teknikker, for å "bevise" lange tidsaldre. Men, som Creation Magazine ofte har vist, er disse metodene ikke målinger av tid, men tólkninger av målinger av slike ting som radioaktive nedbrytnings-produkter, og slike tolkninger er basert på mangelfulle forutsetninger. (13) Mer nylig har vitenskapsmenn tenkt ut "nye" teorier til forklaring av hvordan liv kunne ha utviklet seg på jorden, gitt den forsvinnende lille sannsynlighet for at spontan utvikling virkelig skjer. Nylig avdøde Francis Crick, méd-oppdageren av DNA-strukturen (sammen med James Watson og Maurice Wilkins), kom til å tro at fremmede, og ikke Gud, var ansvarlig for liv på jorden. (14) De hedenske guder har kommet tilbake med styrke! Mer nylig, er gjort mye spekulasjon omkring "multiverset", eller "parallell—univers"-teori, slik som en fersk artikkel i Scientific American av Max Tegmark. (15,16)  Denne fantasien er ganske nyttig, fordi alt kan nå skje, som i science fiction opphavs-filmene! Slik en idé er imidlertid gammel. Augustin beklaget seg over dette før 430 e.Kr. da han sa: "Der er igjen noen som, selvom de ikke forutsetter at denne jord er evig, er av oppfatning at denne jord enten ikke er den eneste, men at der er talløse verdener, eller at den virkelig er den eneste, men at den dør, og er født igjen ved faste intervaller, og dette ganger uten tall." (17) Salomo skrev for omkring 3000 år siden: "der er slet intet Nyt under Solen. Er der Noget, om hvilket man kan sige: Se, dette er Nyt? det var allerede i de forrige Tider, som have været før os. Der er ingen Ihukommelse af de forrige Ting, og af de efterkommende Ting, som skulle vorde, af dem (skal heller) ikke være Ihukommelse hos dem, som skulle være herefter." (Pred. 1,9-11). [Eldre norsk oversettelse]

Vi skulle gi akt på Theofilos ord til Autolycus bare omkring 150 år etter Kristi oppstandelse: "For min hensikt er ikke å yte pur stoff av meget snakk, men å kaste lys på antallet år fra jordens grunnleggelse, og å fordømme det tomme arbeidet og tøvet til disse forfatterne, fordi der har hverken vært tyve-tusen ganger ti-tusen år fra syndfloden til den nåværende tid, som Platon sa, påstående at der hadde vært så mange år; heller ikke 15 ganger 10.375 år, som vi allerede har nevnt Apollonius egypteren fremholdt; heller ikke er verden uskapt, heller ikke er der en spontan produksjon av alle ting, som Pytagoras og de andre drømte; men, værende for visst skapt, er den også regjert ved Guds forsyn, hvem laget alle ting; og tidens og årenes hele løp er gjort åpenbar for dem som ønsker å adlyde sannheten" (11) "Fra verdens skapelse til syndfloden var 2242 år ... Alle år fra verdens skapelse er i sum en total av 5698 (9) år, og dertil noen måneder og dager." (18,19)

 

Referanser og noter.

1. Barnes, J., "Early Greek Philosophy", Penguin Books, London, England, s. 72, 1987.

2. Cartledge, P., "Democritus", Phoenix, London, England, s. 20-21, 1998.

3. "The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia", oversatt og redigert ved Brad Inwood og L.P. Gerson, innledning ved D.S. Hutchinson, Hackett Publishing Company, 1994.

 4. "Pliny the Elder, Natural History", oversatt med en introduksjon og noter ved John F. Healy, Penguin Books, London, England, s. 13, 1991.

 5. Lactantius, "The divine Institutes" 7:14, Om verdens første og siste tider, (www.ccel. org/ccel/schaff/anf07.iii.ii.vii.xiv.html)

6. "From The Mundaka Upanishad", Å forstå hinduisme, s. 5-9, (www.hinduism.org.za/creation.htm)

7. "The Bhagavad Gita", oversettelse og innledning ved Eknath Easwaran, Penguin, Arkana, s. 142, 1985.

8. Augustin av Hippo; "City of God" 18:40, Om egypternes høyst løgnaktige forfengelighet, i hvilken de tilskriver sin vitenskap en elde av hundre tusen år; >410 e.Kr., (www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.iv.XVIII.40.html)

9. Disse fremstillinger er basert på den greske Septuaginta-oversettelse (ca. 250 f.Kr.), mens våre engelske Bibler for det meste er oversatt fra den standard hebraiske (Masoretiske) tekst. Dr Pete Williams viser hvorfor den Masoretiske tekst trolig er nærmere til den originale Hebraiske i "Some remarks preliminary to a Biblical chronology", Journal of Creation 1 2( 1 ): 98-106 , 1998; (creationontheweb.com/chronology)

10. Augustin, ref.8, 12:10, (www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102.iv.XII.10.html)

11. Theophilus, "To Autolycius" 3:26, Motsetning mellom hebraiske og greske skrifter, 181 e.Kr., (www.ccel.org./ccel/schaff/anf02.iv.ii.iii.xxvi.html)

12. "The Extant Fragments of the Five Books of the Chronography of Julius Africanus" 3(1), om egypternes og kaldeernes mytiske kronologi, (www.ccel.org/ ccel/schaff/anf06.v.v.i.html).

13. Walker,T., "The way it really is: little-known facts about radiometric dating", Creation 24(4):20-23, 2002; Radiometrisk datering Q&A (creationontheweb.com/dating)

14. Bates, G., "Designed by aliens? Discoverers of DNA's structure attack Christianity", Creation 25(4):54-55, 2003; (creationontheweb.com/aliens).

15. Tegmark, M., "Parallel Universes", Scientific American 288(5):31-41, May 2003.

16. Men det er uvitenskapelig og sær argumentasjon. Se Sarfati, J., "Multiverses: Parallel Universes", i: "Refuting Compromise", s. 187-189, Master Books, Arkansas, USA, 2004.

17. Augustin, ref.8, 12:11, Om dem som antar at denne verden i virkeligheten ikke er evig, men at enten er der utallige verdener, eller at en og den samme verden stadig er oppløst til dens elementer, og fornyet ved enden av faste sykluser, (www.ccel.org/ccel/schaff/npnf 102.iv.XII.11.html).

18. Theofilos, ref. 10, 3:28, Viktigste kronologiske epoker,

(www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.iv.ii.iii.xxviii.html).

19. En eksakt datering av universet kan ikke fastslås, men vi vet fra Skriften at det er noe mindre enn 7.000 år - Se Freeman, T.R., "The Genesis 5 and 11 fluidity question". Journal of Creation 19(2): 83-90, 2005; Sarfati, J., "Biblical chronogenealogies", Journal of Creation 17(3): 14-18, 2003; (creationontheweb.com/chronogenealogies).