Vi under samme vilkår som profeten Elias


Av sivil agronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.09.22

Norge og folket er på vei inn i stor nød. Ledelsen som styrer landet, er i dypt frafall og forfall i forhold til Ordet og fedrene som gjenreiste landet på "judeo-kristen" grunn. Ledelsen og store deler av folket innbiller seg at de har avsatt Gud - Skaperen av himmel og jord - og som også har full kontroll over Sitt skaperverk. Men det er slik som den danske teologen Skovgaard Petersen sier i "Bibelens krone": "Når mennesket reiser seg mot Gud - reiser Gud skaperverket mot mennesket." (etter minnet)  Det får Vesten og Norge smake nå. Men det er og som Jakobs brev sier det i kp.5 v.16 f.f.: "En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. 17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.  ( Vi tar med dette og til en påminnelse: 19 Mine brødre! dersom nogen iblandt eder har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, 20 han skal vite at den som omvender en synder fra hans villfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mangfoldighet av synder." )

Eller som en skotsk teolog minnet om at det grunnleggende spørsmål i all teologisk samtale var om Gud er til eller ikke. Fr. Nietzsche var inne på det samme da han sa at "når Gud er død, er allting tillatt". (etter minnet)

I erkjennelsen av denne grunnskaden har en liten flokk i årevis drevet kristendomsforsvar (apologetikk) for at Gud er til, at Han er slik Han åpenbarer seg i Sitt Ord og at Hans Ord er sannhet og fullt ut å stole på. Ordets Gud må konkret tilbake i alt vårt liv og tenkning i alle relasjoner - ikke minst inn de enormt voksende kriser folket vårt nå går i møte - hvor man er opptatt av konsekvensene, men ikke den dypeste årsaken. Men det er intet nytt under solen - står det i GT.

Det vi nå opplever over store deler av kloden - ikke minst i Vesten og Norge med langvarig tørke m.m.  -  som vi fikk et alvorlig forvarsel om for få år siden - og nå potenseres under et forferdelig vanstyre hvor nasjonalstaten (Guds store gave) og dens ressurser vanstyres så folket kan bli sittende igjen i en ruin av fattigdom og sult - på vei mot et hedensk globalt Utopia - ikke ulikt hedenskapet Elias tok et oppgjør med i møte kong Akab og Jesabel.

Har du et oppriktig ønske om å forstå - da hent din Bibel og les i 1.Kongebok. Her er det ikke plass til mer enn en skisse.

Profeten Elias ba, og regnet stoppet - selv reiste han opp og hjalp en enke i Sarepta som holdt på å omkomme med gutten sin. Der ble han i 3 år og 6mnd. før han vendte tilbake til Israel. I mellomtiden trålet Akab på jakt etter denne Elias som han bestemt (underlig nok) mente var årsaken til tørken og nøden. Så står det i 1. Kongebok 18: Mens nu Obadja var på veien, fikk han se Elias som kom imot ham; han kjente ham igjen og falt ned på sitt ansikt og sa: Er det du, min herre Elias?  8 Han svarte: Ja, det er jeg; gå og si til din herre: Elias er her!"  

Imidlertid var Obadja vettskremt og ville unndra seg - men " 15 Da sa Elias: Så sant Herren, hærskarenes Gud, lever, han hvis tjener jeg er: Idag skal jeg trede frem for ham. 16 Så gikk Obadja Akab i møte og sa det til ham; og Akab gikk Elias i møte. 17 Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til ham: Er det du, du som fører ødeleggelse over Israel? (typisk nok) 18 Han svarte: Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi I har forlatt Herrens bud og fulgt Ba'alene. 19 Men send nu bud og la hele Israel komme sammen til mig på Karmel-fjellet og de fire hundre og femti Ba'als profeter og de fire hundre Astartes profeter som eter ved Jesabels bord! 20 Så sendte Akab bud omkring blant alle Israels barn og bød profetene komme sammen til Karmel-fjellet." Litt av en flokk!

 

På Karmel blir det full konfrontasjon med Akab, de falske profeter og folket

"21 Da trådte Elias frem for alt folket og sa: Hvor lenge vil I halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham, og dersom Ba'al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke et ord. 22 Og Elias sa til folket: Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake, mens Ba'als profeter er fire hundre og femti mann. "

Offerhandlingene begynte med Baals profetene - med alle slags påfunn og null regn. Så treder Elias fram og roper til sin Gud, og Han svarer med ild og tenner offeret - og en stund senere fosser regnet ned. Jesabel blir rasende fordi Elias og folket ryddet opp med hennes Baal profeter og vil drepe Elias. Den utslitte profeten kommer seg til Bersjeva og vandrer videre uti ørkenen og sovner under en gyvelbusk, totalt utslitt - hvor en Guds engel tar seg av han så han kommer seg til Horeb og et nytt fornyende møte med sin Gud.

Så leser du videre selv - men her avslutter vi med å repetere: .: "En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. 17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde." 

Ta også med de toppaktuelle versene om et annet med dog sammenhengende tema i Malakias 4 " 5 Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferde-lige;  6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann."