Nå fullføres Edv. Bulls (Ap`s n.f.) onde plan

Fra blodige revolusjoner til kulturrevolusjon og oppløsning


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.10.22

 

Fra "evangelisk-luthersk" nasjonalstat - til?

Adv. Bull var Ap`s nestformann før krigen, og i 1923 formulerte han sin ultrarevolusjonære plan mot nasjonalstaten Norge - bygd av haugianerne på den "judeo-kristne" grunn.   Et dyrebart fundament som gikk helt tilbake til samlingen av Norge til nasjonaldannelse (872) - innføring av kristenretten på Moster (1024) og kristningen av Norge etter slaget på Stiklestad i 1030 - og Sverre talte "Roma midt imot". Noe markert i 2022 og resten skal feires i de kommende år. "Langsomt ble landet vårt eget". (Steen) I nyere tid ble kristendommen løftet fram av trofaste Kristusvitner fra Luther til Norges Luther Hans Nielsen Hauge og en mengde bedende og forkynnende legfolk. Dette skal bort, ingen tvil! Gamle bygg skal rives og erstattes av utopier!

Norges røtter og gamle velprøvde basis.

Hellig Olavs lovgivning fra Moster (1024) – der kristenretten ble innført – og fremover til døden på Stiklestad – ga Norge det store sedskifte, et samfunn med den rette frihet og orden basert på Bibelen. Vi fikk det frieste og mest velordnede samfunn med bærekraft. I boken til professor Sverre Steen, ”Langsomt ble landet vårt eget” s. 51, kan du lese en grundig utredning om Det store sedskifte (kommer av sed og skikk) i Norden som begynte med kristnings-kongene fra Sigtuna og senere, ikke minst med Hellig Olav. Steen sier at det ”er med full rett” man kaller det ”sedskiftet”. Lovene begynte med – det vi finner Gulatings-loven - hvem man bekjente seg til: ”Det er det første i lovene våre, at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og kongen vår ved god helse. La han være vår venn og vi hans venner, men la Gud være våres alles venn.” Omtrent slik lød det i alle landskapslovene, skriver Steen. Han sier videre at i første omgang ”ble det nemlig ikke tale om personlig omvendelse, om ny gudsoppleving, men om nye former i samfunnslivet. (Merk deg at her også dreier det seg om Gud, livet og familien. Familien er basis i alle samfunn og menigheter, som cellen i kroppen) Lovtema var:

”bloting ble forbudt” Man praktiserte bl.a. ofring av treller for godt Ting.  -”offerplassen ble forbudt”  - ”trolldomskunster ble forbudt”  - ”gudebilder ble forbudt”  - ”det ble forbudt å sette ut uønskede spedbarn, for at de skulle omkomme.” - ”Trellehold skulle gradvis opphøre” - ”Ingen mann måtte ha mer enn én kone.” Frillelivet tok slutt med lausunger. - ”Fastebud ble pålagt” og det ble gitt ”strenge regler for hellighold av høytidsdager, osv, osv.”

”Kristendommen skapte en ny og landsomfattende institusjon, kirken med en ny gruppe tjenestemenn hvis eneste funksjon skulle befeste den nye tro, å se til at kristenretten ble overholdt,-”Kristendommen ble en ny samlende faktor i Norge, kanskje den viktigste av alle.” Men dette var det mange gjennom alle tider som ville ha vekk. Angrepene kom i nyere tid over mye samme tema - men med forskjellige midler:

 

Angrepene i nyere tid

som alltid mot kristen sannhet og rett i alle relasjoner: Ap`s sjefsideolog Edv. Bull skrev i 1923: "Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom - som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion er en privatsak."   Det var senere frankfurter Marcuses oppskrift: "Toleranse for oss, men ikke for dem." De gjør det de sier. Og kan man noe av sin historie vil en se at dette er gjennomført sakt, men sikkert. Endog Grunnlovens § 2 ble rasert fra "evangelisk-luthersk" til kristen-humanisme - endog med støtte av Kr.F.

Glem ikke årstallet for ideologen i Bulls program: 1923, samme årstall som Frank-furterne startet opp i Frankfurt am Main med røtter ned i ideologien i tankebygningene fra Den franske revolusjon, Karl Marx, Sigmund Freud og Darwin. En farlig tankemix - delvis satanisk - som fjernet Gud i tanke og sinn, ombygde Bibelens tankebygning og Guds ordninger for alle relasjoner. Bull kunne nok historie og kontakten til Moskva synes ok. Opprøret og oppløsningen deres skapte blodbad. Opprøret startet opp som "brølende løve" i Paris i 1789, (ødela familier, giljotiner og krig)  fortsatt med rev. i Russland 1917 med bolsjevikene, startet krig (mot Polen) med blodbad og tapte igjen. (Merk deg at "den vestlige sivilisasjons redningsmann, W. Churchill, ikke ville la en eneste bolsjevik få adgang til Israel) Etter nytt tap drog de til Frankfurt (1923) og startet en Lenins kulturrevolusjonær institusjon, "lysets engel". Kulturdep. er en farlig institusjon som formidler elementer til kulturevolusjonen i Vesten.

I 1933 måtte de flykte for Hitler til USA hvor de drog i gang en ny kulturrevolusjon fra Colombia-universitetet. Revolusjonen gjennomsyret snart hele den vestlige akademiske verden med sine nye tankebygg, men Bull var tidlig ute og synes deres opprør og rasering av den "judeo-kristne" sivilisasjon å fullendes også i Norge. USA er i full oppløsning - uhyggelig. Gud er "avsatt" - "Troens 1. art." glemt og Gamle Adam gitt frie tømmer.

 

Andrew Breitbart og noen fler forstod at revolusjonen var på gang

Jeg stopper ved 2-3 sider i kp. Breakthrough i boken "Righteous Indignations" av Andrew Breitbart, USA 2012. Disse første sidene er mest av prinsipiell natur og kaster lys også over Norges utvikling - mens resten av kp. retter søkelyset mot USA. Breitbart synes å gå helt inn til menneskesyn, samfunnsstyring og dets røtter (fedrene) som bygde USA - som nå blir undergravd og sender nasjonen vaklende mot stupet. Basis er enkelt og godt uttrykt av USAs første president Georg Washington: "Det er umulig å styre en nasjon uten Gud og Bibelen."   Det skjønte disse folkene som angriper. Man fristes til å innlemme også radikaleren Arnulf Øverland blant en som forstod noe: "Du sier det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Det fins da vel skikkelige folk i blant. Bror du har ennu meget å lære."

Men Andrew Breitbart forstod etter hvert og skriver om sitt møte med revolusjonfolkene i boken som på norsk heter "Rettferdig raseri. Unnskyld meg mens jeg redder verden." I kp. "Break-through" på s. 115 skriver han om hvor vidunderlig og åpenhjertig amerikanerne tok imot bl.a. disse flyktningene fra nazi Tyskland - som de ellers tok hjertelig imot folk. Men så kommer det på side 115 i 1. avsnitt: "Vi kunne ikke innbille oss at noen ville komme her, når de erfarte dette sanne under det var å leve i dette landet, og ønsket å ødelegge det. Men det var akkurat det som Frankfurterskolen ønsket å gjøre." M.a.o. USA tok skammelig feil - marxister vil alltid rive "de gamle hus" og bygge sine utopier.

Frankfurterne forstod at fundamentet til kristningskongenes kristenrett helt inn i hjerte røttene måtte knekkes.  (Se senere.) Frankfurterne forstod basis i den vestlige sivilisasjon og angrep der med stort hell!

 

Fedrearven var kraftig fornyet i 1814 og videre fremover

Men Gramsci og frankfurterne startet sin "lang marsj gjennom korridorene" med sitt "legalitetsprinsipp." Sakte, men sikkert tok de over media, kulturen og forandret lov for lov i alle relasjoner: relasjon til Gud og menneskets identitet, natur og ting, ekteskap og familie, relasjoner i menighet og samfunn. Frankfurterne forstod altså hvordan de skulle rive det judeo-kristne "tanke- og lov-byggverket" og reise nye "tankebygninger" ved å innta de akademiske institusjonene med sine tanker og bruke "legalitetsprinsippet." Den italienske kommunistenker Gramsci lærte dem det - og angrepet brukt nærmest alle midler i kulturen bl.a. tanker, språk, kultur osv.

Før vi går videre, la oss først slå fast at et rettssamfunn må bygges med rettferdige lover. La oss dernest gjendrive at den norske folkesjel ble kristnet med sverd. Det er tøv. Kristnings-kongene ville ha bort alle de rå u-lovene og skaffe et bærekraftig rettssamfunn med rettferdige lover. Derfor møtte de på Tingene og bød folket ta ved lovene. Sa de ja, var saken i orden. Sa de nei, bar ikke kongene sverdet forgjeves. La oss også bekjempe Gramsci og huske Bibelens råd: "Gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og efterfølg deres tro" Glem heller ikke at "tankebygninger" skal rives iflg. 2. Kor.10,5 ved god og kraftig apologetikk. Ta og med deg: Esaias 55, v.6: "Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!  7 Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende sig til Herren, så skal han forbarme sig over ham, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate.  8 For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren;  9 som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker."

Det må kamp til for sterke velorganiserte ideologiske krefter (les Frankfurterne i div. allianser)  med Guds hatet, hater denne gamle og velprøvde basis. Paulus fikk kjenne det og de mange senere Kristusvitner fikk kjenne Kristushatet ikke minst i katolikkenes krig mot protestantene som drepte ca. 100 000 hugenotter Barthelomeusnatten i flg. J. Knox og i 30-års krigen hvor den tyske befolkning skal ha blitt redusert fra 18 mill. til ca.8. Hedenskap - religiøst eller ideologisk henger sammen som vann over hele kloden, skal C. Fr. Wisløff uttalt en gang. Bibelen og kristenretten skal visst bort uansett konsekvenser. Hatet fra avgrunnen mot Gud og Hans etterfølgere er som Jesus har sagt: Har de forfulgt meg vil de forfølge dere.

 

Da er vi på 15-1600 tallet og rykker fram til en ny sterk ideologisk bevegelse revolusjonens barn i Paris 1789 som "avsatte" Gud, raserte Notre Dame og lot en kvinne ri inn som "Fornuftens gudinne" som de så tilba. Det ble fornektelse av Gud og Hans ordninger for alle relasjoner: forholdet til Gud (Jeg er) til min identitet (jeg er) og forholdet til ektefelle og barn, og medmenneske i menighet og samfunn. Det endte - som nevnt i giljotiner, hodene rullet og opprøret ble kuppet av Napoleon i 1812 som marsjerte til Moskva med 600 000 og returnerte med ca. 18000.  Så prøvde opprørene seg igjen i Moskva med Lenin i spissen i 1917 i den russiske revolusjon. Oppløsning og blodbad og bolsjevikenes håp som døde da Trotsky angrep Polen og tapte. Han oppholdt seg en stund i Norge, ble utvist og ble drept i Mexico.

 

Frankfurterne fra "the deep state" bryter nasjonalstaten ned og folket

Så er vi tilbake til innledningen og skal bare avslutte med en skisse av et massivt angrep på kristenheten som utføres i dag: La oss først innrømme at vi har vært naive og bundet oss opp til staten med vårt kristne arbeid som vi startet i frihet for lang tid tilbake. (Men vi har soleklar rett på våre skattepenger) Nå fester de grepet - tankebygningene fra deres akademiske frafallsverden - fyller barne- og sinnene til ungdommen med sitt opprør og u-kultur. Bibelen advarer: "Se til at det ikke må være noen som gjør dere til rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, etter menneskenes lære, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus." Kol 2,8.  Ja slik lød advarselen mens vi sakte, men sikkert lot en hedensk statsmakt feste grepet med lover, økonomi og kultur m.m. bl.a. slik:

1. Lovgivningen fra Gr.l. § 1 og 2 (2012) er i ord og praksis underminert - tankene avkristnes.

2. Stadig nye lover, ikke minst "Likestillingsloven"(Ca. 1978) var og er livsfarlig. Prof. Danbolt advarte gen.sek. på Geilomøtet i 1978. Bl.a. sa han at loven kom med "det nye kjønnsrolle-mønster."  Nå skapes likhet - uten foreldrenes samtykke - med hormoner og kniv! Dette har sin rot i tanker fra den franske rev.: "Frihet, likhet og brorskap" som var et ran fra kirkene hvor det lød: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom menneskene." Langsomt tapte og taper vi landet og vår folkefrihet - fedrene ga oss. Folkefrihet fra 1814, 1837 (folkestyret), 1842 (tale og møtefrihet) 1905(nasjonal frihet) Likestillingsloven førte til en rekke familielover og presset seg inn i familie, menighets- og næringsliv osv. Ikke minst blandet man seg mer og mer inn i familielivet ad forskjellige veier bl.a. det uhyggelig Barnevernet som marsjerer inn i hjemmene med politimakt - og blander hjelp og makt i en farlig ideologisk mix. I det hele har menneskesynet (identiteten) , familie og barn et sentralt bytte i alle revolusjoner fra 1789 til 1917 og dagens frankfurtere. Endog i grunnfagsboka i psykologi på UIO: Hilgard 67, ble mennesket def. slik: mennesket er en kjøtt og blodorganisme relatert til andre dyr gjennom en evolusjonær utvikling. !! (etter minnet)

3. I skole og utdanning har nå frankfurternes virkelighetsforståelse festet grepet langt inn i kristnes rekker om hva mennesket er og hvordan livet skal leves. Man tenker ikke bibelske tanker og mener at det er både rett, kult og moderne. Å være i takt med tidsånden (en helt annen virkelighet) synes ok når mange nok mener det og de har lært det på skolen. Se Lys sep. 2022 med en glimrende forklaring hvorfor 88% taper troen i 1. år på college.

4. Så fester man grepet om natur og ting som alle er avhengige av. Bl.a. har vi nå et langt på vei ferdig utbygd vannkraftsystem. Utbygd for folkets skattepenger. Det overlot makta til A/S og til internasjonal styring  (Les: Ap.gj. 17 om nasjonalstaten) Deretter ulovlig gjorde man oljefyr og EU vil stoppe vedfyring, og alt skal være el-fyrt. Transport skal også foregå med strøm som det stadig blir for lite av - selvsagt når andre har tatt kontrollen over våre ressurser. Et vel planlagt ran - de kaller "det grønne skifte" - som nå styrer strømmen fra AMS i husveggen din via kabler til internasjonal fordeling i et marked hvor strømmen vår utgjør under 1% av deres forbruk, men er liv og død i Norge, i et kaldt og mørkt land som trenger rimelig strøm til arbeidsplassene. Så bygde de ned landbruket og matproduk-sjonen heller ikke kornsiloer makter de å få på plass. Plager bygdene med rovdyr har de gjort i årevis!  Forsvaret er redusert til en størrelse som kan forsvare en bydel i Oslo som noen bemerker. Nå brer raseriet seg - melder media bl.a. Østlands-Posten. Hva er de ute etter? Med en statskasse stappfulle av el-avgifter og gasspenger. Aldri har staten tjent så mye penger - og på toppen kommer Oljefondet. Likevel skattlegger man det meget oppegående og produktive Vestlandet og lar massevis av familier sulte og fryse etter strømranet som man tydeligvis ikke vil gjøre noe med. Politikere før dem bygde og styrte på en utmerket måte, bygde, sikret landet og tok vare på folket. Er man ute etter å knekke den lille motstandskraft som enda finnes etter to EU-nei og fortsatt har stor motstand i folket? Et sterkt svekket folk - men en stat med enorm pengemakt. Hva vil de?

5. Mot kristenfolket - som man nok anser for den innerste åndelig kjerne i motstanden - skrur man "tommeskruen" ekstra til i flere omganger. (Se frankfurteren Lukas senere)

a. Man kutter støtte til friskolene med 10%, b. Kutter Bibelskoletilskudd med 10%, c. Legger opp til enda flere lover som skal kneble tale- og møtefrihet. Konverteringsloven truer med å blande seg inn i sjelesørgeriske privatsamtaler. Kommunisttenkeren Gramsci gjennomsyrer snart lovgivningen i Norge. (På nettet finner du: "Nå må vi våkne. Familien staten og nye lover» skisser lov opplegget deres i 8 pkt. "Politisk korrekt og totalitær kulturmarxisme".)

Økonomien: skattlegging ca. 70% med alle avgifter. Så klemmer man kraftig til på Vestlandet. Næringsliv får en skattesmell 44,8 milliarder, og økt arb.giveravg. Så grunnskatt

på havbruk og 62% på omsetning. Formueskatt og utbytteskatt, stadig stigende renter og drivstoff for hjem, skoler og nyere bedehus. Når hele dette trykket rettes også mot familiene blir det mindre til kollekter for å holde drifta i gang. Mangt mer kunne vært nevnt og sett i sammenheng. Men hvor man vil hen - synes tydelig når en statsråd heiser homoflagget for Eidsvolds bygningen!

Statskassa er som sagt full, om man er redd for inflasjon sies det. De "glemmer" imidlertid at det er mangt som skaper inflasjon, bl.a. en stadig stigende rente. Roet man den, fikk orden på strømprisene og flere av de kapitalslukende storprosjektene - vil mye roe seg ned - land og folk sikres.

Over år tegner det seg et helhetsbilde av lovgivning og styring ellers som på en smart måte sender kristenfolkets institusjoner i konkurs for å overta det hele for en billig penge. Gerhardsen gikk mer direkte til verks da han ville ha styringa over landets kunnskapsformidling og tok Indremisjonenes Lærerskole i Oslo like etter krigen.

 

Men det er en avgjørende ting disse kreftene - snart i alle partier - nok vet noe om og kjemper mot, selvsagt ikke har rett forhold til: Gud og Hans rike. Frankfurteren Lukas  (tidl. høy posisjon i Ungarn) m.fl. var fortvilet over at de ikke fikk arbeiderne med seg de kristne i opprør og revolusjon og rivning av "det bestående" som alltid er marxistisk utopi og mål Så oppdaget de at det var de kristne som var problemet - derfor måtte de ha tak i "hjertene" deres. Etter det innlemmet de psykologen S. Freud i sitt ideologiske kram - en mann med en lære som minner mye om Bileam som i griskhet ødela Guds folk. (Se LYS sep. 2022)

Gud visste det, og Bibelen fortalte oss det: "Sønn gi meg ditt hjerte." for fra hjertet utgår livet. Men hvis man omvender seg til Herren og også forlater sine tanker blir det en sann omvendelse. Først da kan en oppleve seier og fred som Filip. 4,7 sier: "Og Gud fred som overgår all forstand, skal bevare eders hjerte og eders tanker i Jesus Kristus." Men da må vi selvsagt tenke kristne tanker og øves i å tenke dem - og ikke overlate vår tenkning til verden og hedenskapet.

Der var tidligere sjefsred. Arthur Berg nøye. Han talte ofte om å "kristne tanken."  Selv gikk han over til meget konservativt nynorsk for å ha kontroll over ordene han tenkte med. Han brukte "hodet til mer enn å sette hatten på". Elegant avslørte han Dagbl.`s kulturred. Houms agnostisisme som uekte tvil når den ikke endte i for-tvilelse og gjennombrudd til sannheten.

Om man kunne regne rent statistisk på samtidighet av de nevnte forandringer - vil jeg anta at man hadde fått en klar signifikans for at forandringene var villet og vel planlagt. Flere er innlysende planlagt.

Men i slike tider husk hva den grufulle dronningen av England Marry uttalte:  hun frykt John Knox`s bønner mer enn alle Europas armeer. Det er noe å ta med seg når en går inn for nådens trone for å finne nåde og hjelp i rette tid og ser at der står seierherren, stedfortrederen på Golgata allerede i stedet for oss og ber for oss. Og til slutt disse velsignede versene: "Og finner du Ham, da finner du alt, hva hjertet kan evig begjære, da reisers eg atter hvert håp som falt - og blekner ei aldri mere."

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset." Kol. 2,15. "Nå skal denne verdens fyrte kastes ut." Joh.12.