Makt med vår tunge!


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, www.Kommentar-Avisa.no – 15.02.2022 

Det vi opplever nå i Norge med Straffelovens § 185, "hen"-saken mot en lærerinne i Sverige og saken mot Räsänen i Finland hvor hun siterer fra Romerbrevet om homofili - er intet nytt under solen. Bare hør hva Salme 12 sier om saken: " Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.  3 Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.  4 Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,  5 dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?  6 For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.  7 Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.  8 Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.  9 Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn."

Disse udefinerte ordene og utvidede kulturbegrepene har jeg mer eller mindre støtt på siden min studietid - og det begynner å nærme seg godt 50 år. Og aktivitetene til denne kampstrategien stammer fra kulturrevolusjonens folk, frankfurterne. Siden denne ordbruken skurret kraftig i mine ører kjøpte jeg meg synonymordbok, fremmedordbok,  Etymologisk oppslagsbok osv.  - jeg ville vite hva ordene betydde og røttene deres. Ikke minst gledet det meg å lese de grundige og dyptloddende lederne til sjefsredaktør Arthur Berg gjennom mange år der han under lederne skrev om ordene: Frå ordboki og definerte ordene skikkelig. Videre merket jeg meg at han som vestfolding - blankt nektet å legge om sin nynorsk bruk med -i endinger - fordi han ville ikke overlate ordene som han tenkte med til andre. Og på UMBV, Ås hadde vi en svensk prof. som sa oss like ut at vi behøvde ikke å komme til eksamen med bare "ordvetan". Vi skulle vite hva ordene betydde. Dette har utviklet seg fra ille til verre - og nå bortimot det rene vanvidd av følerier - uten forankring i virkeligheten - bl.a. den biologiske vi lærte mye om på Ås. Nå er vi inne i en tid hvor forførende ord og "vår tunge skal - få overhånd, - ". Igjen og igjen har jeg både muntlig og skriftlig bedt om definisjoner av ordene makta bruker bl.a. disse:

"Vold" i barnevern sammenheng.  Aldri har jeg maktet å få fram en klar definisjon.

Til "barnas beste", hva betyr det - og ikke minst i relasjon til familien? Aldri svar!

"Toleranse" vet vi hva betyr, men ikke ut fra den ledende frankfurter Marcuse i USA. Hans notat - du finner det på nettet - konkluderer: Toleranse for oss, men ikke for dem. Så kommer latterliggjøring osv.

Så var det "krenking" - og her trekker riksadv. i Finland endog Paulus og Rom. 1 for "retten" som nevnte Räsänens sak i Finland.  Og tilsvarende sak med lærerinna i Sverige som ikke vil kalle en gutt for "hen",  må skolen betale 150 000,- i erstatning til mor er vi inne i det rene omdefinerte "følelsestyranniet" hvor omdefinerte ord brukes som våpen mot den "judeo-kristne" sivilisasjonsretten og naturrettens virkelighetsoppfatning. Og Norge har altså fått Straffelovens § 185!!

Så nevner en videre i fleng: normal: gjennomsnittet eller rett/riktig?, intelligent - u-intelligent: brukt som slagord ikke forståelse for praktisk-, skapende- eller mange andre typer intelligens?, debatten: om virus og vaksiner - er blitt en manipulerende faktafjern, kritisk opposisjon: synes å bli omtalt som anti-statlige holdninger og det i et folkestyrt land hvor staten er til for folket, utnevnelse av konspiratører i stedet for å debattere argumentene, og hjelper ikke det, får man inhabile "faktasjekkere" på nakken. Alt og mer til, med det resultat at den konstruktive kritiske debatten forstummer i folkestyret. Det er farlig i det frie folkestyret !!

Slik kunne man fortsette med det ene ordkløveriet etter det andre og se hvordan man systematisk omdefinerer språket vårt og etter hvert virkelighetsoppfatningen ved bruk av ord, og bl.a. lovgivning endres og makten forskyves til u-lover. Husk: "Med lov skal landet bygjast og ikkje med u-lov øyast".

 Så Arthur Berg hadde forstått noe vesentlig om ord og tenkning og samfunnsutvikling - når han bl.a.  blankt nektet å si og skrive "abort" , men konsekvent snakket om "fosterdråpet."

Ber man makta om svar - så runger en øredøvende tausheten - utvikling og maktbruk bare fortsetter på nær sagt alle livsområder og med større overgrep under dekke av slagordene og "legalitetsprinsippet" til kommunisttenkeren Gramsci - en av de ledende i Frankfurtherskolen. Akademia med sine utvidede begreper har inntatt alle maktposisjoner med sitt "nytalemål" og herjer med folket. Til slutt har folket fått nok! De har vel ikke til fulle forstått hva som foregår rent intellektuelt - men det bryr de seg heller ikke om, for det bryter kraftig med "naturretten" de er skapt inn i og lever i - noe de opplever som naturlig. Hos kristne skurrer det mer og mer med deres sam-vit og identitet ut fra Gud og Ordet som skapte de vestlige nasjoner og identiteten til folket, ut fra det kristne frihetsskapende menneskesyn. (Hvem er jeg, hva er jeg og hvordan skal livet være.) Så smeller det i rettssaker mot omdefinerte lover - som i USA etter fedrene, i Finland - eller i Norge hvor Gr.l. er anfektet på område etter område. Så går det en tid til - ettersom tankene/lovene blir praksis og når folket. Da smeller det igjen - i revolusjoner - eller som nå hos jordnære arbeidsfolk som "truckerne" i Canada. Og presidenten med sin velpleidde retorikk og ditto utseende med flotte manke - møter makten i folket. Da burde man lytte og samtale - ikke prate fra "det høye".  Det folket han skulle tjene og betjene - og som han nå vet så meget bedre enn - synes han og ville tvinge til lydighet. Så reiser folket seg fra den ene nasjonen etter den andre - og den akademiske elite i boblene - som representerer noen små prosenter av folket - for noe å tenke på.

Hva med å tenke over folkesuverenitetsprinsippet - at makten utgår fra folket, I sannhet har kultur-revolusjonens folk fått makt med ordene og sin tunge og kjører frihet og rettdannet på "judeo-kristen" grunn og syn på virkeligheten og menneskesyn over ende. Og det som kommer deretter - om det ikke blir snudd og stoppet - kan man jo se i de mange nasjoner bygd på denne "giftpøl" av rettstenkning og stater bygd på div. ideologier eller avguderi. En tror knapt ordgyterne vil trives i sine nye omdefinerte nasjoner - det er vel grunnen til at revolusjonenes barn - alltid ender opp med å "spise" hverandre. 

Dette må nå møtes med Guds Ord i frimodig tale, bønn og praktisk handling som bl.a. Hans Nielsen Hauge og hans venner gjorde det i hundreåret (1814-1905) som satte Norge og vårt folk i en rett FRIHET.