Frankfurterne, fedrearven og tiden

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.12.22

Dette er et oppjustert talenotat fra julemøtet på Sødal Bedehus 11.12.2022
(Blir ant. talt inn til YouTube senere)

 

Innhold

1. Frankfurterne, fedrearven og tiden. 1

2. Vår fedrearv har dype røtter 2

3. I åndelig strid må en kjenne vårt ståsted og hvor motstanderen angriper, og røttene deres. 3

4. La oss nå slå fast om vår basis som frankfurterne angriper i USA, Vesten og Norge: 4

5. Om kilder, litteratur til hjelp, før vi går videre. 5

6. Relasjonsskisse for mennesket - virkelighet 6

7. Stopp forvirringen om lovgiverne. 7

8. Vår judeo-kristne virkelighet og identitet og person-likhet, samvit 8

9. Og kamp gjennom århundrene. 8

10. NÅ stopper vi med historie, og sier noe mer om Frankfurterne fra Paris til Vesten. 9

11. Men revolusjonen fortsatte - nå mer fordekt i kulturen. 9

12. Fra Frankfurt til USA og Vesten. 10

13. Gramsci, Marcuse (USA) og Rudi Dutschke i Tyskland. 11

14. Vakler Vesten mot stupet – eller?. 11

15. Tilbake til Paris og London. 12

 

1. Frankfurterne, fedrearven og tiden.

Innledningsvis nevner jeg at en først må få med seg bakgrunnen for Vestens sivilisasjon som frankfurterne i titalls år har angrepet - først med to blodige opprør - så med en langvarig kulturrevolusjon. En revolusjon de er nær ved å lykkes med. Frankfurterne nevnes litt utover, men grundigere mot slutten.

 

Dette er en krevende oppgave om en skal gå detaljert til verks. Man kan drukne i detaljer og miste oversikten om hvor farlig frankfurternes skjulte angrep er. Men Vestens judeo-kristne sivilisasjon blir vanskelig å forsvare om en ikke forstår at hele fedrearven nå settes i revers! Det gjelder forholdet til Gud, vårt forhold til natur, ting og medmennesket i hjem, menighet og samfunn! En senere skisse vil vise kjernen i forståelsen av mennesket og virkeligheten med Gud, familien osv.  Både Nietzsche og Dostojevski uttalte at ”Når Gud er død – er alle ting tillatt.” Kildene frankfurternes tanke utvikler seg fra, er:  Franske.rev., Karl Marx, Sigmund Freud og C. Darwin - så har en rekke filosofer og vitenskapsfolk bygd videre. Gud og Hans vilje - basis for vår sivilisasjon - rives. Nå er vi midt i en farlig KULTURREVOLUSJON på vei inn i vår sivilisasjons sammenbrudd og en ny virkelighet rundt våre liv og livsrammen for identiteten din, min og barnas. For noen år siden var to toppfolk fra Romania i Norge i forbindelse med Naustdals-saken. Den ene dr. theol. og den andre dr. juris, begge medlemmer av Europarådet. Den ene uttalte da at når dette kunne skje i Norge, måtte det ha skjedd noe grunnleggende i virkelighets-forståelsen.

 

2. Vår fedrearv har dype røtter

Frankfurterne kommer vi som nevnt tilbake til. Først nå om vår basis som angripes. Arven strekker seg tilbake til Norges rikssamling i 872 Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord – så 1024 og kristenretten på Moster - og Stiklestad i 1030.

Utviklingen. Sitater fra Sverre Steen i "Langsomt ble landet vårt eget" om kristen-retten . ”Det er det første i lovene våre, at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og kongen vår ved god helse. La han være vår venn og vi hans venner, men la Gud være våres alles venn.” Omtrent slik lød det i alle landskapslovene, skriver S. Steen. Han sier videre at i første omgang ”ble det nemlig ikke tale om personlig omvendelse, om ny gudsoppleving, men om nye former i samfunnslivet. (Merk deg at her også dreier det seg om Gud, livet og familien. Familien er basis i alle samfunn og menigheter, som cellene i kroppen) Lov tema var: ”bloting ble forbudt” Man praktiserte bl.a. ofring av treller for godt Ting.  - ”offerplassen ble forbudt”  - ”trolldomskunster ble forbudt”  - ”gudebilder ble forbudt”  - ”det ble forbudt å sette ut uønskede spedbarn, for at de skulle omkomme.” - ”Trellehold skulle gradvis opphøre” - ”Ingen mann måtte ha mer enn én kone.” Frillelivet tok slutt med lausunger. - ”Fastebud  ble pålagt” og det ble gitt ”strenge regler for hellighold av høytidsdager, osv, osv.” - - - - ” det er med full rett” man kaller det ”sedskiftet”. 

”Kristendommen skapte en ny og landsomfattende institusjon, kirken med en ny gruppe tjenestemenn hvis eneste funksjon skulle befeste den nye tro, å se til at kristenretten ble overholdt,- ” ”Kristendommen ble en ny samlende faktor i Norge, kanskje den viktigste av alle.” Men dette var det mange gjennom alle tider som ville ha vekk. Angrepene kom i nyere tid over mye samme tema - men med forskjellige midler. Etter det avgjørende slaget på Stiklestad der Tore Hund stakk spydet i Kong Olav og drepte han, skjedde det så mange underlige jærtegn at Tore Hund fikk stor sjeleverk og reiste til Jorsal på botsferd. Der døde han. Dette hadde nok også sin virkning for kirkens fremgang.

Men egentlig strekker røttene seg videre nedover mot Midt-Østen og Israel. Hedenske røtter fra Babel, via Egypt til Hellas, Rom og Vesten. Boken på Hermon forlag, «Mørkets makter åpenbares," kan være nyttig i den sammenheng.

Videre om det som reverseres og nå i syvmilssteg til 1521 og Luthers kamp i Worms og frigjøring fra Rom, så reformasjonen i Danmark/Norge i 1537 og H.N. Hauges (Norges Luther)  kamp fra 1796 og Eidsvoll i 1814 og det mektige frigjøringsverk på »evangelisk – luthersk» grunn til 1837 (F.m.lov/ folkestyre), til 1842 (tale og møte frihet/tapes nå) En rekke misjonsselskap dannes og bringer evangeliet til verdens ende til nasjonal frigjøring i 1905/Løvland - A. Lunde. Og her må jeg ta med en liten stubb om Løvland og Lunde.

Jørgen Løvland var statsminister i Stockholm og hadde den første kraftige konfrontasjon med kong Oskar. Tre dager senere tok han med seg sine statsråder til stasjonen for hjemreise. Der kommer også Albert Lunde med stort følge. Han hadde holdt møter der. De to frigjøringsmenn reiser så sammen til Christiania, den ene til 7.de juni vedtaket og den andre til møter i Carl Meyergt. Misjonshus som tok fra 4-5000 mennesker. Det var slik ånd over Oslo at Steen og Strøm stengte midt på dagen og hadde bibeltimer for tilsatte og interesserte kunder.(Ø. Andersen) Karl-stadforliket kom - Norge ble fri i fred, et stort under. Noe senere holdt Michelsen stor minnefest for eliten om forliket. Han var jurist, stor skipsreder, men ateist. Så kommer det: Vi gjorde det godt vi karene i Karlstad. Momentant svarer Løvland: "Eg skal seia deg det eg farr. Det var ikkje med karane i Karlstad, men dei truandes bøner som redda Noreg i 1905."

Dette frihetsverket svekkes og er satt i kraftig revers: Tanke-talefrihet og lov-basis endres, ikke minst med Straffelovens § 185. Nasjonalstaten, friheten og vår forvaltning av ressurser tas fra oss. (Nasjonal-staten er begrunnet i Ap.gj.17, 1905.  Konsesjonsl. av 1907 og senere 1917 sikret nasjonen mot utplyndring. Fritt hav ble omgjort til kvoter, og en skrev en kronikk i Nationen at det var årtusenets tyveri, strømmen og hva som skjer med den vet dere jo, matprod. og nedlegging av 1 bruk pr dag er farlig, fremmed eierskap florer, og H.r. sier det er ok. å avstå suverenitet bare "biten" ikke er for stor!! (Bok/Norges Frigjøring.) Ikke glem at frankfurterne er internasjonalister og globalister om de befinner seg på høyre eller venstresida..

 

3. I åndelig strid må en kjenne vårt ståsted og hvor motstanderen angriper, og røttene deres.

En general uten oversikten over egne ressurser og motstanderens fungerer ikke i strid. Går vi inn i en kjent verden for de fleste av oss - ugraset i plenene våre - så er de nevnte ideologer og tenkere å ligne med «ugraset»: Hoseas 10,4: «-retten skyter opp som giftige urter på markens furer.»

Løvetann i plenen er et godt eksempel. Vi slår løvetannen ned, den dukker opp igjen og igjen – riktig nok med stadig kortere stilk. Vi må ta roten - til radix.  

Slik og med de giftige, åndelige «plantene» som forgifter tanker, sjel og sinn i TIDEN. Derfor må vi ha et overblikk over tiden. Isakars stamme som kom til David i Siklag, Rom.13,11: «gjøre da vi kjenner tiden». «En tanke som i hjertet,-») Ideologienes tanker må rives med rot – og tankene våre kristnes med Ordet (fast Bibel-lesning) og bønn.

(Arthur Berg sa ofte at me måtte «Kristne tanken». Men da blir du annerledes enn verden, og det blir fort bråk.) (Kultured. I Dagbl., Houm, fikk "Kontra Houm" mot seg av A. Berg.) Vi tar med en stubb av den tidligere kjente forfatter Odd Eidem: Forfatteren Odd Eidem pekte i en artikkel i Aftenposten 17. sep. 1982 på følgende som er interessant i vår sammenheng. Han dveler ved de ytre kjennetegn på hva som forgår inne i menneskene og i kulturen som utvikler seg. Han sier: ”Man kan ikke skille mellom klesmoter, meningsmoter og andre moter. Det hele henger sammen. Det finnes i norsk kulturhistorie et berømt verk som heter ”Slektleddet av 1814” skrevet av kunsthistorikeren Carl Schnitler. Det går ut på å vise at hver eneste ting i det slektleddet har overensstemmelser: klesmoter, utseendet på en teskje, politisk tenkning osv. Dette igjen var bestemt av tidens stilidealer. Alt sammen utviklet seg av noe jeg vil kalle tidsånden". Dette har nok frankfurterne forstått til fulle.

 

4. La oss nå slå fast om vår basis som frankfurterne angriper i USA, Vesten og Norge: «Det er umulig å styre et land rett uten Gud og Bibelen.» sa Georg Washington,  USA`s første president. Vår sivilisasjons kilde er den Bibelske tankeverden i alle relasjoner! (Relasjonsskisse kommer senere)

Vår kilde er Bibelen og bl.a. Troens1.art: «Jeg tror på Gud Fader - den allmektige, himmelens og jordens Skaper», og Guds vilje og ordninger, livets vei. Faller troen på Gud, er alt tapt. En kjent skotsk teolog uttalte meget riktig at uansett hvilke teologiske tema man debatterte var uten interesse om Gud ikke eksisterte. Det forstod nok også de grunnleggende tenkere i frankfurternes rekker som hatet den vestlige sivilisasjon..

Det skjedde ikke minst i Den fr. Rev. Bibelen ga oss de 10 bud og sier i Salme 147. «Han kunngjorde Israel sine bud og sine lover; så har han ikke gjort mot noget hedningefolk og lover kjenner de ikke. Halleluja!» Joda, U-lover, «ugraset».! kjenner vi. "Med lov skal landet byggjast og ikkje med u-lov øydast." Mange andre nasjoner og har lite menneske-vennlige lover og kulturer. Det finnes utrolige primitive kulturer, bl.a. ved Omofloden i S-Etiopia som jeg fløy over med G. von Rosen i 1975. Bare se deg rundt ellers i verden.

Skaperordning er kvinne/mann, ekteskapet, og familien er det grunnleggende i samfunnslegemet, («Det første riket» med lovgivende, dømmende og utøvende makt - som staten mer og mer sikrer seg. (J. Glenthøi)) som cellene i legemet. Forgift noen celler – så starter ødeleggelsen i dine ca. 3000 milliarder celler. Paulus om ekteskapet: Kristus og menigheten. Første menighet og samfunn er Adam og Eva etter Guds opplegg. - men en kompis av Marx hadde andre meninger om ekteskap og familie: Fr. Engels har boken "Familien - - « andre tanker. Han skriver om antropologen Morgan som går mot patri-arkat (pater-far) og matriarkat, morssamfunnet. Han mener matriarkatet er urformen som han mener å finne blant indianere. Det finnes også rester i Kina. Sentralt blir det å sprenge fars-sam-funnet som Vestens sivilisasjon hviler på: FAMILIEN ut fra bibelsk tenkning. Her er det full konfrontasjon. Bibelen og judeo kristne arv har også lover om forvaltningen av livet, mat, hygiene og lovgivning som nevnt,  meget prinsipielle utsagn, men de gir stor bærekraft. Her setter altså frankfurterne inn, med lover og folkene i «the deep state»! Ikke minst for familien og skolen. Kristi Krybbe 1737(Gramsci med inntagelse av institu-sjonene og lovgivning.)

 

5. Om kilder, litteratur til hjelp, før vi går videre.

Litteraturliste: Nevner kort noen få etter mange års lesning.

Bibelen av 1930, "Den fordekte krig", Hans Graf Huyn. NÅ f. 1978. Dr. theol Erling Danbolt om Likestillingsloven på Geilomøtet jan. 1978.  Misjonshistoriker Oskar Handeland "Kongens budbærer" nr.1. Lunde1948. "Skal kristendommen ut av skolen" Bjarne Hareide. Lutherstiftelsen 1956. "Skjebnetime" av Francis A. Schaeffer. Ansgar 1968. "Moskva - Rom. - - Olav Valen-Sendstad 1951. (på nett) "Norges Grunnlov på hebraisk". Rabbiner A. 1904.

"Familiens privateiendommens og statens opprinnelse." Fr. Engels, Fakkel 1952, "Europas kultur - og den jødiske arv." dr. theol Torleif Boman, Fakkel 1972."Righteous indignation", Andrew Breitbart, Amasone 2012. "The Historical Roots of Political Correctness» by Raymond V. Raehn. (nettet).  Winston Churchill, - Zionismen versus Bolsjevismen. Kampen om det jødiske folks sjel." På nettet og i SMA. "Hva med Israel" misjonsskolelærer Øivind Andersen, Sambåndet 2009. Før vi fortsetter siterer jeg et sentralt utsnitt av Breitbart "Break through»: "Vi kunne ikke innbille oss at noen ville komme her, når de erfarte dette sanne under det var å leve i dette landet, og ønsket å ødelegge det. Men det var akkurat det som Frankfurterskolen ønsket å gjøre." M.a.o. USA tok skammelig feil - marxister vil alltid rive "de gamle hus" og bygge sine utopier.

Men sentralt i vår drøfting om frankfurterne og angrepet på Vesten og vår kultur, identifikasjonsramme er dette:

«Skal kristendommen ut av skolen» Hareide: Edv. Bull 1923 n. f. Ap. – startet i Norge da frankfurterne startet i Frankfurt, altså 1923.: «Vi skal gjøre skolen verdslig, like som sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Feil: Gud, Skaper og styrer -men med forskjellige midler! Her oser det Gramsci/Lucas - farlige frankfurtere. Lukas var å høyde med Marx og hadde ministerpost i Ungarn hvor han påvirket ungdommen i skolen til ikke å bry seg om foreldrene og ekte-skapet - men gå ut å nyte samlivet. Han og flere ble kastet ut av landet.

Vi vek dessverre mye unna for «vitenskap» og «fornuften». selv om Bibelen som nevnt talte mye om lover for samfunnet og alle livsområder og bl.a. Viktige helse- og matforskrifter m.m. du finner i: »Ingen av disse sykdommer» av en lege i USA.  Rabbiner Aschkanaze var så begeistret av frihetsånden i 1814 at han oversatte Gr.l. til hebraisk.. Prof. Grytten ga nylig ut en flott bok på engelsk hvor han viste at 78 av grunnlovsfedrene var haugianere.  (Lektor Odd Ragnar Nilsen: «Lyset og tiden.»)

 

6. Relasjonsskisse for mennesket - virkelighet

I kristen tenkning er "Jeg er» hoved-relasjon - som er åpnet igjen i Jesus Kristus for "jeg er". Her kan jeg i samtale med Han i Ordet og bønnen og utvikle disse ordene for min person-likhet, identitet, in-divid med integritet og samvit (vett og vite) , med-vit.

Det er klart at alt etter relasjoner og hva slags personlighet som bygges - får det avgjørende betydning for forvaltningen av Skaperverket og forholdet til ektefelle og videre utover i hjem, samfunn og menighet.

 


Bibelen advarer mot avgudenes tanker. Farlige tanker skal rives. 2 Kor. 10, 5. Vår virkelighet er Bibelens verden.

Cand theol Ø. Andersen sier i ”Ved Kilden” om Es.55,7: ”Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker,-”man forlater ikke sin vei uten å ”-forlate sine tanker”. Fil.4,4-7 «-bevare eders tanker i Kristus Jesus.

Den sylskarpe apologetiker, sjefsred. Arthur Berg, talte stadig om å ”kristne tanken”.                        

C. Fr. Wisløff har også viktige ord om apologetikk «Daglig brød.». Man trenger apologeter. Den biologisk skapte identitet XY og XX ligger fast – den personlige identiteten er noe annet! Rom.1.

 

 

7. Stopp forvirringen om lovgiverne.

Min sterke anbefaling er å se etter hvilket menneskesyn politikere/ lovgivere står for. Er det forankret i Gud eller ikke? Hvor der et i tilfelle forankret?? Sjekk menneskesynet!

Politikerne fordeler seg ikke til h. og v. på en rett linje.

Prof. Skodvin opererer med en sirkel. Hvor de med et høyverdig menneske-syn befinner seg i toppen og så fordeler de seg til h. og v.  på begge sider av sirkelen til alle de totalitære møtes i bunnen. (h og v) Nasjonal-sosialisme. Dette er viktig, for det dyriske menneskesyn er vidt utbredt i mange hjerter og tanker i dag.(Rom.1, om rettssaken mot Räsänen i Finland). I grunnfagsboka i psykologi på Univ.i Oslo (Hillgard 1967.) «A short introd. to psykology») het det oversatt: «Mennesket er en kjøtt - og blod-organisme relatert til andre organismer gjennom en evolusjonær utvikling.» (etter minnet) Et slikt syn på mennesket må ende i det vi ser av behandlingen av fosteret, til gamle og ellers diktaturer eller totalitære samfunn.

 

8. Vår judeo-kristne virkelighet og identitet og person-likhet, samvit

Min tro og identitet og personlikhet ”jeg er” bygges altså for en kristen i møte med ”Jeg er»  i Ordet, daglig.

Blir troen borte på at Gud er til – og at Ordet er den hele og fulle sannhet – mister ”jeg er” min forankring. ”For et ankerfeste sikkert og fast jeg vet. Ankeret heter Guds kjærlighet.”

Her har Frankfurterne arbeidet målbevisst gjennom div. såkalte vitenskaper med Darwin spissen. I en helt fersk artikkel fra Journal of Creation heter det:  «Was Darwins`s end goal to «murder» God»  ("Var det Darwins mål å «myrde» Gud.») Ja, dokumenteres det med sitater fra Darwin selv.» Han skapte en Alternativ skaperfortelling som «avsatte Gud» - selv om Bibelen sier at ”man er uten unnskyldning” når man fornekter Guds eksistens og «Guds bilde» i det man ser i Skaperverket. Rom.1. Her har det vært en farlig svikt også i kr. skoler. (Nok en viktig grunn for utviklingen som de to fra Romania om B.v. påpekte og ny virkelighetsforståelse.) (LYS har en artikkel som forteller om 88% av frafall i 10 kl. ikke minst på at man ikke følger Bibelens Ord om undervisning av barna.( Vi hadde artikkelen nylig i LYS. Ring gjerne 90834379.)

 

9. Og kamp gjennom århundrene

Ikke den aller eldste tiden får vi med oss – men det går en linje av avguderi fra Babylon gjennom Egypt til Hellas og Rom og inn i Vesten. Endog Ba`al- og Astartekult dukker altså opp i Norge. Endog prinsessen synes å dyrke Astarte, og Verret har en trist bekjennelse. Hermon f. har en interessant bok om denne saken som en venn av meg anbefaler: «Mørkets makter åpen-bares.» Det kan synes som Det Norsk hus er feiet og rent og inne i den fortellingen i Bibelen??

Det mektige Rom ble delt i ca 470. i det Vestromerske- og Østromerske rike. Det siste gikk tapt da araberne knuste Konstantinopel i 1453, og senteret flyttet til Moskva. Men begge farlige ideologimiljøerOlav Valen-Sendstad sier: Hold ditt hjerte og din tanke langt borte fra Moskvas og Roms veier. Frambruddet av en god del av de tankene vi snakker om, har nok røtter i dypet her og helt til Babel. Heftet forteller litt om spredningen av denne religionen: «Hvorfor gråter Maria» viser Ba`als spredning. Bestilles på 90834379.

 

10. NÅ stopper vi med historie, og sier noe mer om Frankfurterne fra Paris til Vesten

Den katolske kirke var del av et undertrykkende feudalstyre sammen med embetsverket i Paris i 1789 og noe av årsaken til at revolusjonsskriket lød. 20 000 prester ble drept og mange andre, og «opplysnings-tiden» begynte. De raserte Notre Dame, og en kvinne red inn og ble tilbedt som FORNUFTENS gudinne. (Terje Nordby i Mytekalenderen)  Litt av en opplysning til »vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne, uten Din den gode Ånd vil Sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke , tale, gjøre, dertil må Din Ånd oss føre." som vi synger.

Hovedtesen deres var «Frihet, likhet og brorskap», som var rappet fra kirken hvor det het: Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker.» Noe helt annet. Lina Sandell synger om det sanne bror-skap. Det forgjetter. Sb. 311, 5.      Så gjorde de opprør mot Skaperen og Hans ordninger, bl.a. med 8 d. uke, ekteskap oppløses, og fri barneoppdragelse inntil revolusjonens barn spiste hverandre m. giljotiner, og blodet fløt i gatene. Det hele endte med kupp av Napoleon. I 1812 marsjerte han til Moskva med 600 000 mann, tap og retur med 18000, sies det. (Luther/Hauge sterkt mot opprør. Ingen løsning)

 

11. Men revolusjonen fortsatte - nå mer fordekt i kulturen

Hatet mot den judeo-kristne arvens dominans ga seg en rekke utslag i de fleste nevnte relasjoner i skissen. Krig og blodbad nyttet ikke. Det nye og viktigste i kulturrevolusjonen var "avsettelsen" av Gud og inn med fornuftens makt og opplysningstiden med ny kunnskap og u-lover. (Kunnskapen ble stor - kjærligheten kold hos de fleste. Gudskunnskapen er noe helt annet – langt høyere. Es 55. Guds visdom er liv og kjærlighet)

De forsatte fra Paris til Moskva i 1917 med mye samme opplegg og endte med Trotskijs angrep på Polen som han tapte, og rev. tapte igjen. (T. ble forvist til Norge og senere utvist til Mexico hvor han ble drept)

Krig og «brølende løve» mislyktes, og man tok med seg Lenins KULTURkontor og startet opp med «The Institute for Social Research» i Frankfurt am Main i 1923. Her minnes vi deres samtidige Edvard Bull i Norge. Nå kom «Lysets engel» inntil de flyktet for Hitler i 1933 og startet opp ved Colombia Univ, og preget den akademiske verden i Vesten med mye av det samme Gudsopprør, men mer utviklede opprørstanker.  Nå skulle hjerte- og tankeliv forandres i en kulturrevolusjon gjennom overtagelsen av «institusjonene» - «lover» og ny kultur. Gramsci, Marx/ Lucas, Freud og Darwin og en rekke andre akademikere som fylte opp institusjonene over til Berkeley og videre til Sorbonne med vold-somme opprør, bl.a. av 68-erne.

 

12. Fra Frankfurt til USA og Vesten

Vi fikk tankene fra Karl Marx og ”Det kommunistiske manifest.” De gamle «hus», kulturene,  måtte rives for nye utopier! Hva ble de? Putin har et poeng, Vestens kultur nå, kjenner han igjen fra1917. Bolsjevikene ødela Russland, og Winston Churchill vil ikke se en av dem inn i Israel. Nå må vi besinne oss på fedrene, arven og historien vi skal feire om 872, 1024 og 1030 og fornye den! Heldigvis ble Trettbergstuen skiftet ut med Toppe for å legge opp til feiringen.

Vi fikk Darwin og et alternativ til Guds skapelse – og dermed "avsetting" av Gud. (Nevnt tidligere) Marx takket Darwin skriver Rikard Herman i en av sine bøker fra tiden i London. Univ. i Oslo har en egen Darwin-day - og det skal være kunnskapens høyborg!!

Vi fikk Sigmund Freud med sexualdriften som den eneste drivkraft i mennesket. Alle psykologer som ikke delte dette syn, ble sendt ut i "mørket". På meg så virker han som en datidens Bileam.  (Dr. theol. T. Boman har en glimrende artikkel om Freud i boken "Europas kultur og den jødiske arv" hvor han påviser hvor livsfarlig S. Freud var for den vestlige kultur.)

Disse - samt tankene fra «Den Fr. rev.». ble kilden o.a. for det ideologi-våpenet de utviklet for skole og samfunn osv. De ble ikke møtt av kraftig apologetikk, og resultatene ser vi i dag, i alt fra identitetspolitikk, forvaltning av landet vårt og situasjonen i de tusen hjem, menighet og samfunn.

Kjønnsrevolusjon, gir full oppløsning. Prof. E. Danbolt talte om Likestillings-loven på Geilomøtet i jan.1978. Han advarte mot «det nye kjønnsrollemønster» loven innebar. LIKHETS-skrik!

Det ble skapt en kultur fra toppen nedover og utover i samfunnene våre – for frankfurterne sikret seg makten i utdannelse og media også. Om denne sier bl.a. H.r. dommer Rieber Mohn: "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter om samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre." Livsfarlig for en bærekraftig sivilisasjon.

 

13. Gramsci, Marcuse (USA) og Rudi Dutschke i Tyskland.

Sentralt i raseringen var altså metoden til den italienske kommunist-tenker Gramsci. Han omtalte jeg bl.a. i foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover.” fra jan.1978. (Kan høres på nettet)

For å få ut de ideologiske tanker om endrede relasjonstanker og menneskelivet, anbefalte han altså å ”innta institusjonene” og ”den lange marsj gjennom korridorene” og ”legalitets-prinsippet.” (lovgivning og påvirkning)

Nå er det aller meste av institusjonene inntatt - «the deep state) i Norge og Vesten, og lovverket er i år forandret steg for steg. I Norge startet de opp for fullt med NOU 1974, Familiemeldinga som jeg omtalte i nevnte foredrag. Sentral lov var Likestillingsloven og alle familielovene for oppløsning. Ikke likeverd og sant brorskap. Metodene utover lovgivning var bl.a. «kritisk teori», "politisk korrektness" hvor alt de var uenige i, ble angrepet og latterliggjort under slagordet til Marcuse: «toleranse for oss - men ikke for dem.» Så latterliggjør de, isolerer og presser seg fram i posisjoner. Rudi D. startet Die Grüne i Tyskland -leder for 68-erne – har nå topposisjoner i Tysklands samfunnsutforming. Artikkelen om dem var oversatt fra Stern og ble brukt i norsk skole. Psykolog Gustav Mjåland tok den inn i boken "Stern strid,- - ".  Kan ennå bestilles fra AKF, akf-evje@ online.no

 

14. Vakler Vesten mot stupet – eller?

Følg rådet i 1. Peter, 1,10-13.om profetene som gransket og ransaket - og 2.Peter 1, 19-21, hvor det står om lyset som skinner på et mørkt sted,-. Det trenger vi nå – Bibelen gir det! «Gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro.» Vi har Bibelen og fedrearven - dette jeg nå har minnet om og Bibelen anbefaler å vende oss til!! Vi vet hva fedrene gjorde for Norge og folket. 

Kanskje tiden har noe med Esek.38 å gjøre: Russland – Ukraina og Gog m. fl. nasjoner? Gog skal vendes om fra Norden og møte sin undergang i de Veifarendes dal i Syria,  men når? Ganske nær er det mange som mener.

Kanskje det og har noe å gjøre med Esaias 65, som mot slutten omtaler noe om tusenårsriket og den nye himmel og jord. Det han skriver om tusenårsriket er interessant og antyder at i tusenårsriket blir tiden som etter syndefallet. Det skriver Morris om i sin store K.J.-kommentar.  Ap.gj.15 er også interessant i den tiden vi lever i. Der skrives det om Davids falne hytte som gjenreises, det ser vi konkret, og der står et mektig: forat. Les videre selv. (Se Amos 9,11.) Til slutt ta med deg Rom. 11 når hedningenes fylde er inne. Et tall bare Gud vet. Da blir Israels synd slettet, og ny pakt blir inngått og liv av døde kommer. Det står at Messias åpenbarer seg for jødene, men ikke hvordan Han gjør det - men store ting skjer.

Av mange årsaker har jeg vært opptatt av profetiene og konkrete oppfyllelser: I Etiopia 1974/75 opplevde jeg jødenes konkrete hjemreise ut fra Esaias 43.

I Negev i 1985 så jeg en ufattelig gjenreisning av landet fra bunnen av. Jeg reiste sammen med og ble informert av folk fra Israels landbruksdep.  Jeg ante Tusenårsriket nært - samt Gogkrigen. Jeg vet ikke!!  «Vi skal skjønne det når det skjer» - så gransk Skriften som nevnt hos Peter.

15. Tilbake til Paris og London

En kveld hørte jeg Odd Dubland synge på PC-en min: ”Dyp av nåde er hos deg, Jesus ennu rom for meg.»  Sb. 423. Mektig botssalme. Under stod C. Wesley 1740. Da slo tanken meg at den var skrevet i den uhyggelige utvikling vi nevnte tidligere om Frankrike og Englandder England ble reddet av Ordet! Vi har nevnt noe om Fr. Rev. fra1789,  nå om England i samme tid: Oskar Handeland skriver i «Kongens Budbærere» nr.1. om England på samme tid:

"Det som betydde mange ganger mer og som etter hvert ble klart, var at Wesley hadde lagt grunnen til en åndelig revolusjon i England. Han hadde vendt strømmen, så den nå gikk oppover både religiøst og moralsk.  

Dette fikk uhyre mye å si for Englands sosiale og politiske liv. Det var stoff nok til en revolusjon av samme art som i Frankrike. - - - Metodismen og den franske revolusjon er århundrets (det 18de) veldigste fenomener. - - - Wesley kjempet med det onde i sin tid, og forkynte en kristen tro bygget på personlig overtydning, evig fornyet innenfra og dens uendelige kraft til å overvinne synd, nød og last i alle deres former. - - - metodismen bortledet i religiøse kanaler en uhyre mengde av den sosiale misnøye som i Frankrike svulmet opp til den store flod som drukner kirke og stat." Samme krefter vil det samme i Vesten nå. - - - - Franske rev. skremte: "Den kom nettopp i rette tid. De ville utskeielser som fulgte med den franske revolusjon, hadde skremt de herskende klasser i England, så det var få som forsvarte gudløsheten.

Så kommer Ystebø i «Norge I Dag» med et stort intervju med Os Guinnes, USA, som har tatt over etter nevnte apologet Francis Schaeffer. Det het: «Kulturell marxisme». Nettopp - vårt tema.  Han synes å bli minnet om det samme tidsrom og hva som skjedde da og kunne ha aktualitet for oss.

Jeg vet ikke, men det var en underlig opplevelse at Gud minnet flere om fedrenes kamp og seier i den engelsktalende verden vi tilhører. En forferdelig tid! Igjen «vi skal skjønne det når det skjer.» Dette "forat" og det som Ap.gj. 15 taler om er en hovedsak - selv om det i dag trekkes fram en rekke andre ting som bortrykkelsen, trengselstider og div. andre kriger. Tiden er svanger med mangt i Norge, Norden og Vesten. Men kanskje Gud ennå har en tid for kristenfolket - nå i samarbeid med frelste jøder for å bringe evangeliet» ut - forat alle andre skal søke Herren,» hedningfolk mitt navn er nevnt over, «sier Herren som gjør dette.» Men vi har også ordene om trengselstider, bortrykkelse og Israels samling, m.fl.  men en hovedsak må også nå være Guds hensikt med jødene og deres samling for verdensmisjon: forat. «Mennesket spår, men Gud rår,» Amen!

* * * *

Se dr. theol Torleif Boman: "Europeisk kultur - og den jødiske arv." s. 105-141 med en rekke interessant opplysninger og analyser av psykoanalysen. Han representerte uhyggelige tanker og krefter i Vesten. Jeg kommer kanskje tilbake til det i en senere offentliggjøring.