Der Stern, norsk grunnskole og Foreldreretten

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.08.22 (Oppdatert med etterord 14.08.22)


Det er svært uvanlig å kommentere en nekrolog i en avis. Det er allikevel nødvendig når den kan synes å kunne være brukt ideologisk av Setesdølens redaktør, som kanskje regnet med at det da ikke kom reaksjoner? Dette handler altså ikke om avdøde, han skal hvile i fred, men redaktørens opplysninger om Sternsaken fra tidlig 1980 tallet, som utgjør ca 50 % av nekrologen! Problemet med nekrologens innhold (juli 22) er at i dagens Norge er mye av de samme krefter svært aktive i dag også, derfor er saken enda farlig også for våre barn, og en kjenner igjen ideologien fra Frankfurtherskolen.
Saken preget Evje og Hornnes, Fædrelandsvennen, flere riksaviser, lokalpolitikere, nasjonale politikere, lærer- og lektorlaget nasjonalt og helt til Der Stern i Tyskland på lederplass (1,7 mill. i opplag) - i flere mnd. og det var ikke slutt før etter flere år. Saken ble til sist avvist av Høyesteretts kjæremålsutvalg tilsynelatende fordi den ikke var prinsipiell nok…. Men etter Hitlers Falske dagbøker 1983 (i regi av redaktør Nannen i Der Stern) ble det etter hvert helt stille om Sternsaken nærmest i 30 år, inntil nå i en lokal nekrolog. Det er mange som husker Sternsaken den dag i dag, i hele landet.
I saken ble Foreldreretten (som er en nedfelt Menneskerettighet bl.a. mht hvem som bestemmer hva barna skal lære) angrepet på det groveste og lokalt og nasjonalt sto bl.a. flere Høyre representanter opp for Foreldreretten basert på Naturretten! Nasjonalt sto Tore Austad (H, leder av kirke og undervisningskomiteen) opp for at i skolen skulle ikke volds-pornografi benyttes i grunnskolen. Han uttalte over NRKs riksnett gjennom en hel dag at Der Stern var «grov og sjofel pornografi, det rene griseri», det oste av menneskeforakt – slik det er i alle totalitære ideologier. Foreldrerådets leder i Evje og Hornnes gikk ut offentlig med disse ord i oppstarten av saken i kommunen: «foreldreretten først og størst».

Det kristne menneskesynet som grunnskolen var forpliktet på var ikke Sterns menneskesyn – de tok sterk avstand fra det kristne menneskesynet som er at vi er skapt i Guds bilde, er et fallent vesen og frelst og gjenløst i Kristus – det lærte man i norsk grunnskole.

 

En redaktør, med kjennskap til saken, bør ikke uttale i nekrologen følgende biter om bruken av hele ukebladet Der Stern i grunnskolen «fekk reaksjoner frå kristen konservativt hold», Stern «skreiv på leiarplass om Stern-striden og kalla det ein hekseprosess» og om dommen skrives det «Det vart slått fast at han ikkje hadde brote skulen sine lover og reglar ved å bruke det omstridde vekebladet.» Dommen Setesdølens redaktør Haugsgjerd henviser til var 2 delt, det som gikk på volds-pornografi i bladet ble domfelt uten disens (3-0).
Den politiske delen av dommen – del 2 – der ble det disens i favør saksøker (2-1) – men etter medieskandalen med Hitlers Falske Dagbøker (se under) røyk del 2. Da så alle hva dette var for et «kvalitets blad» som lærerstanden helt til topps i Norge mente. Det ble så stille i 30 år.

En redaktør burde også vite nok til å ta hensyn til verdens største medieskandale – Hitlers falske dagbøker. Forfalskningen var i regi av Der Stern. Sterns sjefredaktør var en tidl. konform nazist, SS offiser fra Balkan: Henri Nannen. Han hadde en kollega Sassen som visste hvor Eichmann holdt til i Argentina og laget store intervjuer med han i de berømte Sassenpapirene. Men de mislyktes for Eichmann ble tatt av jødene, dømt og henrettet i Israel. Henri Nannen offentliggjorde Hitlers falske dagbøker og skapte verdens største medieskandale. Opplaget til Der Stern falt fra 1,7 mill. til 1,3. Journalisten Gerd Heidemann (også stor samler av nazi effekter og samboer i 5 år på 1970 tallet med Edda Göring, Herman Görings eneste datter!!!) i Stern ble fengslet i 4 år pga forfalskningen. Dagbøkene (Stern så dem første gang januar 1980 og offentliggjorde dem våren 1983) gav et inntrykk av Hitler som mere positivt en virkeligheten, han skulle få et mere menneskelig ansikt.
Der Sterns svarte arbeidsbiler var fryktet blant folket i Tyskland - og utenriksreporter for NRK i Bonn/Berlin gjennom mange år
Olav Gran-Olsson (83 år nå) – skulle vitne i Sternsaken – og hadde med seg et vitenskapelig verk fra Tyskland på 995 sider (av Otto Walter Haseløff dr. med/diplom-psykolog og professor i psykologi. Otto Walter gikk der systematisk gjennom 8 årganger av Der Stern – men i rettsaken stoppet sorenskriver Steen, Olsson som ble direkte avbrutt, helt i starten av sin utleggelse og Olsson fikk ikke si noe mere. Hadde Olsson fått sagt det han hadde planlagt ville den politiske siden av dommen også vært som del 1. Olsson oversatte bl.a. dette fra avhandlingen: «- Stern opptrer som et utpreget krigersk publikasjon som tar enhver frihet til å avsette verdier, til rituelle degraderinger av aktuelle potensielle motstandere. Stern skyr heller ikke juridiske stridigheter (side 967).»

 

Die Zeit (tysk storavis) nr 19/83 presenterte Hitlers Falske dagbøker i en strektegning ved at redaksjonen satt og jobbet og opp gjennom gulvet i en røyksky kommer Den Onde med dagbøkene. Samarbeid med KGB har også Der Stern i sine meritter spesielt på 60 tallet, derfor ble bladet av mange oppfattet statsfiendtlig.

TV2s 4 dokumentar programmer, om Hitlers Falske Dagbøker fikk vel flere en lærer- og lektorlaget til å sette kveldskaffen i vrangstrupen – de hadde støttet Europas største ukeblad som viste seg å være perverst og nazifisert, helt til topps. Ikke underlig da at statsråd Kåre Kristiansen anbefalte Sternboken på det beste. Rektor ved Norsk Lærerakademi skrev at Sternbokens dokumentasjon representerte et arsenal som kunne bli av stor betydning i kampen om skolen og mot nedbrytende krefter i samfunnet.

For dokumentasjon foreligger Sternboken, forfattet av psykolog Gustav Mjåland, her: http://kommentar-avisa.no/Sternsaken.pdf

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

Etterord


Ifølge nettstedet Top-nazisternes børn – hvor blev de af? | Historienet.dk levde Der Sterns topp journalist (kalt blodhunden),
Gerd Heidemann, i en periode på 1970 tallet som samboer med Görings eneste datter, Edda. Edda arvet mye nazieffekter fra det tredje riket.

Sitat: «Hermann Görings datter giftede seg aldrig, men levde en tid sammen med journalisten Gerd Heidemann. Han var yderst interessert i nazitiden
og ejede bl.a. G
örings yacht «Caring II».» I avsnittet før dette leser vi: «Edda har i flere interiew fortalt, at efternavnet Göring har givet hende mange
fordele i livet, bl.a. premierbiletter til Wagner-operaene i Bayreuth.» Som noe vil huske var det der, under denne operaen, Adolf Hitler sa han fikk sitt kall til å bli fører.

Stern ansatte var altså tett på nazister i få år før Hitlers Falske Dagbøker «dukket opp». Selvsagt visste alle på Sternhuset hvem Gerd Heidemann hadde vært samboer med.

Göring var ingen hvem som helst – ved denne anledningen handlet på vegne av Adolf Hitler – slik Ronald Fangen skriver
det ifølge Mannsåker i Aftenposten 27.04.2005:

“Allerede i 1938 – før “Krystallnatten” (10. november) med nazistenes slag mot jødene
i form av branner, mord og fengslinger – gav han ut boken “Kristendommen og vår tid”
med kapitlet om nasjonalsosialismen. Den er en dyptpløyende analyse av den nazistiske
ideologi og praksis. Her sier han:
“Så vidt jeg nu kan huske har intet gjort et så skremmende inntrykk på meg som at 
Göring sammenkalte Tysklands ledende jurister for å meddele dem at i det tredje riket
vilde man for fremtiden ikke anerkjenne begrepet den objektive rett, - førerens vilje var retten…
 
Dette dekret fra en politisk leder i et av Europas eldste og største kulturland, - det var et bevisst
angrep på den avgjørende forutsetning for kulturens eksistens: den objektive rett som ethvert
rettssamfunn prinsipielt må bygge på” (s. 5).” 
Kilde:
Den Objektive Rett, “Norsk lov” og Fastleger. (kommentar-avisa.no)


Historie revisjonisme er noe av det farligste vi driver med og spesielt av det mørkeste av det mørke åndslivet i Europeisk historie!