Tilsyn: u-anmeldt eller ikke og folkefrihetenAv sivil. agr. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.10.17

 

I Norge begynner man å få mange tilsyn og kontrollorgan som kommer på u-anmeldte hjemmebesøk i det "gode formåls" tjeneste. Det er i ferd med å rasere grunnleggende goder og friheter - endog kanskje i strid med Grunnloven. Tap av folkefrihet ser en på en rekke områder og det  tjener ikke land og folk på lang sikt uansett hva "ekspertisen" måtte mene. En fristes til å sitere h.r. adv. Alf Nordhus om ekspertene: En mann som ikke tar feil i den minste detalj - på sin ville flukt uti de store villfarelser. (etter minnet).


Tilsynene blander også tilsyn og doms- og straffefunksjon
som sprer frykt og er lite tjenlig til å skape tillit og samarbeid og forandring til det bedre. Det må vel være hensikten - ikke skremme folk til lydighet? Dette gjelder delvis både mattilsyn, barnevernet, rovdyr-politikken og flere andre institusjoner. En ser av et innlegg i fagpressa at det finnes et annet og bedre opplegg i deler av oljesektoren, med varsling og samarbeid.


Men tilbake til Mattilsynet
som skaper stor frustrasjon - spesielt i produksjonsmiljøet for svin på Jæren. Det er det nå satt fokus på og kontrollørene svinger u-anmeldt inn på tunet. De kommer med tilsyns-, rådgivningsmyndighet og hjemmel til å bøtelegge, så vidt jeg har forstått. Som gammel tjenestemann vet jeg selvsagt at det finnes kapasiteter som takler slike situasjoner helt utmerket, men av bønder er det flest vanlige mennesker som ikke takler det og føler seg krenket og ikke uten grunn. De har dessuten mer enn nok å gjøre under det press de i dag opplever. Og uansett hva Storting og embetsverk måtte lage av regler og bestemmelser, så finnes det i folkedypet en rettsfølelse og den har ikke så helt lite med Grunnloven å gjøre og "privatlivets fred" og respekt for den enkeltes eiendom når en trer inn på privat grunn. Privat eiendomsrett er sikret i Gr.l. § 105 "Fordrer Statens Tarv, at Nogen maae afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentligt Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen." Kanskje en annen vinkel å se det under enn den vanlige, men dette og flere §§ understreker at privat eiendom  er bl.a. bondens eiendom og der kan man ikke gjøre hva man vil. Tung historisk erfaring taler om bonden og frihet som en byggende og bærende kraft i landet.

De neste §§ burde vel understreke at man ikke uanmeldt kan komme inn på privat eiendom og forlange å inspisere husdyrdrifta på garden: § 102. "Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde." Om ikke alt er på stell, er det sjelden snakk om def. "criminelle Tilfælde." Og når Mattilsynets folk skriver ut kraftige bøter "uden efter Dom" er man knapt i tråd med Gr.l. § 96. "Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted." Hva "pinligt" er kan en jo spørre bøndene om! Reaksjonene sier jo noe.

Noen vil nok også oppfatte  neste § slik at Mattilsynets opptreden er så plagsom at man ikke orker mer, og det blir "indskrenkninger" mot Gr.l. § 101. "Nye og bestandige Indskrænk-ninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden." Det kan sikkert vises til praksis fra andre livsområder, men en vil nok mene at ens eget hus og hjem kommer i en særklasse.

Jeg undres på hva alle disse kontrollørene ville mene om en bonde satte bom ved innkjørselen til sin eiendom og bare ga datakort til familien - alle andre måtte kalle opp eieren fra bommen og få adgang eller ikke til eiendommen - ikke ulikt opplegget man har i mange bygårder for tiden. Selvsagt er ikke dette ønskelig i et fritt, godt åpent samfunn - men det kan provosere seg fram om man ikke skjønner forskjell på det offentlige rom og friheten og trygghet man skal ha på privateiendom og at "my home is my castle." Det forstod man før!

En tror at det som vil tjene både bonden og storsamfunnet best, er at bonden får være i fred og få rådgivning gjennom sine organisasjoner, kalle opp off. rådgivning etter behov og slipp å oppleve seg som "fritt vilt" både av off. myndigheter og "natur- og dyrevernorg." som dukker opp på u-anmeldt "hjemmebesøk" både natt og dag. Bonden burde vel heller få myndig-hetenes hjelp mot de sistnevnte?

Skal man gjennomføre kontroll - så bør det dreie seg om rådgivning uten straffeopplegg. Hensikten må jo være å få til et samarbeid for å rette opp ting som ikke er i orden - og ikke krenke, skremme og presse bonden til det - noe som kan få helt andre og negative konsekvenser.

Sir Winston Churchill  hadde forstått mye om den vestlige sivilisasjon og ble også "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" da de totalitære kom til makten. Han uttalte at det hadde forundret han å se hvilken kraft det var i et folk som var oppfostret i frihet - selvsagt i motsetning til de som måtte kontrolleres og marsjerte i takt - inntil de ikke marsjerte (produserte) lenger, men satt på sine ruinhauger. Vi avslutter med ABC Nyheters oppslaget d.d.: "– Vi har i dag like mange ubebodde gårdsbruk som etter svartedauden"