Paris avtalen og veien videreAv sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.2017

 

Kunnskapen om skogens betydning i verden for et stabilt klima er godt kjent, men lite vektlagt – selv i «miljøkretser». Allikevel ser det ut til at vi kan lese i Paris avtalen at skogreising kun har en viss prioritet i u-landene. Saken er at store deler av Europa har raserte skoger. Et land som Kina er ille ute mht manglende skog og det samme er USA. Vi vet at skog er liv! Og storstilt skogplanting er en av de viktigste tiltak som kan iverksettes for å gi en god vannhusholding, mindre jorderosjon, mindre tørke/flom situasjoner og å forbedre albedoen (skog gir mindre refleksjon (lavere albedo) av solinnstrålingen og dermed kjøligere luftmasser og dermed mere nedbør m.m.) som igjen kan gi mindre ødeleggende tornadoer o.l.
Om Donald Trump hadde dette i bakhodet da han terminerte USAs deltagelse i Paris avtalen er vel muligens tvilsomt. Det han nok var klar over var Obamas og paven i Roms tidligere samsnakking om en verdensorden der klimasaken kan være sentral – for å samle en hel verden under ett styre, en verdensregjering. (Obama sa det rett ut: De ny romerske riket) Det vil ikke bli noe demokrati på denne jord, men et totalitært regime som ingen vil ønske seg som en del av. Selvsagt er mange venstreorienterte, og de er det mange av også på «høyresiden», rasende bare av den grunn på USAs president. En verdens regjering er det helt motsatte av hva vi kan lese i Apostelgjerningene 17, 26-27: «og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulde lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.»

Men tilbake til Paris avtalen – der kan vi i tillegg til mye annet om og i avtaleteksten lese på sidene til Miljødirektoratet www.miljostatus.no :
"Klima og skog: Avtalen sier at parter bør iverksette tiltak for å bevare og forbedre lagrene av klimagasser i økosystemer, inkludert skog. Landene oppfordres til å implementere og støtte rammeverket for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland («Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD) in developing countries», REDD+). Partene oppfordres til å bidra med resultatbasert finansiering til REDD+.0 Bestemmelsene favner også andre landarealer enn skog." (De enkelte nasjoners innspill til Paris avtalen lese her.)

Vi vet at Italia, Spania, Frankrike, Kina, Australia, arabiske stater, afrikanske stater, flere stater i Amerika og listen kan dessverre forlenges og forlenges er i akutt behov for reskoging for i det hele tatt kunne ta vare på sin egen befolkning med nok og rent vann og nok mat. Shimon Peres uttalte noe interessant for få år siden: “Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.” Her har vi altså med en nasjon å gjøre som har spisskompetanse på hva verden nå trenger mht kompetanse for å overleve. Du kan lese litt mere om dette her Vann – verden tørster! – og med flere linker. I denne linken skal du også spesielt legge merke til hva det står om Amazonas/Brasil/California mht avskogingen av Amazonas deltaet og de alvorlige ringvirkningen dette har.

Videre leser vi i «Forests and the evolution of the modern world», kapittel 2: I 1949 var kun 10 % av landarealet i Kina skogkledd (laveste noensinne) og de har klart å øke dette til 22 % , men gjennomsnittet i verden er 31 %, så veien er lang frem til målet og det haster ekstremt. USA har en skogdekning på 33 % (inkl Alaska?) Europa hare n skogdekning i dag på 34 %, men Russland er inkludert og de har 49 %, men størstedelen av den russiske skogen ligger i den asiatiske delen!

Siste 25 årene har det vært avholdt 7 større internasjonale klimaforhandlinger – hva har skjedd? Blant annet har landgrabbingen skutt alvorlig fart – der store nasjoner må kjøpe seg matjord i andre land for å produsere mat til egen befolkning og der man ikke sjelden fratar landet man henter ressursene fra både arbeid og mat til egen befolkning. Saudi Arabia henter mye mat nå fra Afrika, og Kina sier de fremover må hente mat for 400 millioner mennesker utenlands! Kina har lite bærekraft i landet sitt og det ser ut til å rakne mer og mer mht tilgangen på rent vann, sandstormer og erosjon – så de bør ha skogplanting som prioritet nr 1!
Det er noen få avgjørende pilarer i en nasjons liv: Forholdet til Gud som Skaper og den gir rette tanker og praksis om familien som nasjonens grunnceller og nasjonens styresett. Parallelt skal en ta vare på jorda, skogen og vannressursene – da har man det man trenger for å leve.