Norges hjelpeapparat gjort til "lakeier" i en kulturrevolusjon mot familien og barna?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.05.17

Etter mitt syn skjer det uhyggelige ting i Norge mot den mest fundamentale ordning en nasjon har: FAMILIEN og barna. Etter å ha fulgt rimelig godt med siden Familiemeldinga kom i 1973/74 og senere en rekke andre lover som "brøt" opp adgangen til hjemmet - har jeg vært alarmert av utviklinga. Bl.a. reiste jeg land og strand rundt i 1 1/2 år med foredraget "Familien, staten og nye lover" (Kan høres på Kommentar-Avisa.no, NKA.) og advarte mot det - etter min mening - klart IDEOLOGISKE angrep på familien for å avvikle den "evangelisk-lutherske" sivilisasjon og fremskaffe en KULTURREVOLUSJON. Etter min studietid var jeg kraftig engasjert i politikken som v.m. til Stortinget, medlem av kommune- og skolestyret m.m. - noe som utrustet meg med både material- og formal kompetanse. Mye senere ble jeg grundigere obs. på en fyldig artikkel av en amerikansk etterretningsmann som omtalte Frankfurtherskolen. Den var en avlegger av den russiske revolusjons kontor i Moskva og utviklet seg videre i Tyskland og ved Colombia Univ. i USA under krigen. I Norge ble den importert av Edv. Bull n.f. i Ap. i 1923 og tatt opp igjen av 68-erne i Norge. Jeg kan ikke utførlig gå inn på deres opplegg til "politisk korrekthet" div kulturelle våpen for nedrivning av sivilisasjonen (Se "Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme" i NKA), ikke minst våpen for å "skaffe seg makt over hjertene" som filosofene Lucas og Gramsci understreket. Våpen man brukte til å innta institusjonene og omforme universiteter, skoler, barnehager osv. osv. Den familiepolitikken som grodde fram, skapte selvsagt familieproblemer som de like selvsagt ikke kunne være uvitende om, men ønsket seg. I alle fall var det en kraftig opposisjon mot den "evangelisk-lutherske" familiepolitikk som vi bl.a. feirer i 2017 og Luther og Hans N. Hauge kjempet for. Det var et frislipp av "Gamle Adam" man knapt har sett i noen sivilisasjon og som nå dreper vår sivilisasjon med oppløste familier og en meget farlig demografisk utvikling. Fødselstallet er nå 1,71 i Norge. Til sist i denne utviklingen utformet de det farlige våpenet som heter Barnevernet som har skaffet seg et syltynt "rettsgrunnlag" som kan bruke hele vårt institusjonsapparatet i angrep på barna til "barnas beste" under dekke av "taushetsplikt og unntatt offentlighet" og udefinerte begreper.

Med denne helt skissemessige bakgrunnen skriver jeg for å utheve hva dommer ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i 17 år, Gro Hillestad Thune, skriver i flere media om saken. Jeg siterer utsnitt av hva hun sier har skjedd med institusjonene våre:

"Politi, helsesøstre, psykiatere, rektorer, NAV-ansatte og alle vi andre er på en måte pålagt en plikt til å stole på at barnevernets saksbehandlere til enhver tid vet hva barnet trenger. - - - Så fortsetter hun: "Systemet fungerer i dag slik at alle andre samfunnsaktører er skjøvet inn i rollen som lakeier for saksbehandlere som på grunn av sin barnefaglige kompetanse er gitt ekspertstatus og enerett til å bestemme «barnets beste». - - - "Ansatte beskriver hjerteskjær-ende trakassering også av barna deres. Flukten fra jobbene er stor."

Rettsstaten er i fare når barnevernleder, endog med en anonym "bekymringsmelding" kan rekvirere politiet til å innbringe barn og foreldre til avhør! Ingen dommerbestemt arrestordre evt. ransakingsordre. Ikke rart at Thune skriver det hun skriver og fortsetter: "Familier i kontakt med den kommunale barnevernstjenesten er om mulig enda mer fortvilete og sinte over å ha fått livet sitt revet i stykker. Raseriet er ofte vel begrunnet, og deles av oss som på nært hold ser hvordan det som skulle være barnas sikkerhetsnett, ofte påfører barn uopprettelig skade og traumer for livet. - - -  Det er på høy tid å erkjenne hvor risikabelt det er å gi et lukket hjelpeapparat, befolket av unge mennesker med tre års høgskoleutdanning, rett og plikt til å gå inn i menneskers privatliv med vide fullmakter til å bruke tvang og makt etter eget skjønn." Thune. Hun fortsetter: "Også foreldre, som ikke har gjort noe annet galt, får til stadighet smake denne urimelige pisken som barnevernet dessverre har utviklet seg til. En pisk de aller fleste av oss blir stadig reddere for å komme i kontakt med. Dette er ikke til å leve med i et samfunn hvor barna i høyeste grad trenger et hjelpeapparat de kan stole på. - - - -  - Meningen til naboer, tanter og onkler i barnehagen, bestemødre, lensmenn, foreldre til barnets venner og andre som kjenner barnet godt, teller ikke hvis den skulle kollidere med det barnevernet mener er bra for barnet. Det fins utallige eksempler på at barns lovfestede rettigheter til å bli hørt og til medvirkning i egen sak, ikke er verdt papiret de er skrevet på."

Angsten brer seg, og det er på høy tid at Stortinget og media tar kraftig tak i saken. Stv. Aftbl. og TV2, Agder Posten og Norge I Dag samt VG 9.5 o.a. skal ha takk for sitt kraftige søkelys på Bvt. Og en håper at flere graver seg ned til bunnen og blottlegger disse kreftenes ideologiske røtter og kutter dem - for en slik "sivilisasjon" vil vi ikke ha.