Kan Trump gjøre «America great again»?


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.01.2017

Christian Anton Smedshaug, i Agri Analyse, har noen dyptloddende historiske vurderinger i sin artikkel med tittel lik overskriften. Vi siterer et par avsnitt:

«Sosial, økonomiske og teknologiske endringer fjerner dermed logikken til dagens globalisering. Igjen er det Angloamerikanerne som ser dette først. Akkurat som de var ledende inn i den nyliberale tiden med Thatcher og Reagan på 1980-tallet, fører Theresa May og Donald Trump an i en redefinering av handel, produksjon, fri flyt og revitalisering av (nasjonal)staten.

Dette bør sees på bakgrunn av at det anglo-amerikanske (protestantiske) systemet har dominert verden de siste århundrer, ikke bare gjennom å være de ledende industriland og de ideologisk førende i verden. USA og Storbritannia har også greid å hindre at sterke militære allianser har overtatt deres hegemoni. Slik Frankrike ble nedkjempet tidlig på 1800-tallet, eller Tyskland i to kriger i forrige århundre.

Nå er det en mulig allianse mellom Kina og Russland som kan true anglo-amerikanske dominans i det 21. århundre. Trump-administrasjon vet de ikke kan ha to fiender på det euratiske fastlandet samtidig.»

Det vi her ser er at behovet for nasjonalstaten trekkes frem igjen. En skal minne om at den er nevnt i Apostelgjerningene 17, 26-27 med følgende ord: «…og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.» Bibelen er full av tilrådninger om hvordan nasjonalstaten skal bygges opp og driftes, bl.a. med behovet for maktfordeling og at de styrende ikke skal være til redsel for den gode gjerning, gjerningen som Boken klart definerer bl.a. i De Ti Bud.
Samtidig peker Smedshaug på at bakgrunnen for dette med nasjonalstaten er det anglo-amerikanske systemet. Og vi kan nevne disse anglo-amerikanske båndene over Atlanteren som har sine røtter bl.a. i tankene fra protestantismen. Dette protestantiske tankesettet har også vært et bolverk mot totalitære tanker fra land som Frankrike og Tyskland, der humanismen (menneskedyrkelsen - overmennesket) sammenblandet med sterke katolske krefter har rystet Europa og verden flere ganger. Sosiologien grunnlegger, Max Weber og hans analyser for kapitalismens fremvokster blant protestantene i Europa bør repeteres. De bygde gode familier, hadde store veloppdradde barneflokker som de satte inn i sine bedrifter. De praktiserte Gudsfrykt med nøysomhet og skapte overskudd for bedriftene og folkene rundt seg. Her er mye å lære. I tiden før Weber hadde Hans Nilsen Hauge de samme tankene og betød det meste, når han reiste rundt med Guds Ord, for at Norge reiste seg fra asken i løpet av veldig kort tid!

Som økolog vil jeg anta Smedshaug også er klar over de store utfordringer Amerika har på det økologiske område. Det er mer enn en snunad inn mot nasjonalstaten som må til, for samtidig vil en være helt avhengig av å få til stor reetablering av store skogarealer for å få bukt med både vannhusholdningen, stormer, vinderosjon og ustabiliteten i temperaturen. Dette er ikke ordnet i løpet av en presidentperiode, men reetableres en sunt fungerende nasjonalstat igjen vil det være et steg i riktig retning. Det at Trump synes å orientere seg mer mot Israel er i den sammenheng svært interessant, for der har de mye av den spisskompetansen (les avsnittet «Israel») Amerika behøver for å få orden på økologien sin igjen og med den hele bærekraften i naturen og tilgangen på vann og mat.

Du leser hele artikkelen, av Smedshaug her: Kan Trump gjøre «America great again»?  Tankene Smedshaug her frembærer finner du også rikelig omtalt i boken EUROPA etter EU. Boken er også omtalt godt på ABCnyheter.

Samtidig vil vi på det sterkeste anbefale boken Kampen om Menneskerettene! Boka dokumenterer bl.a. tankene gjengitt over.