Forsvar fedrenes "Det norske hus" - mot total nedrivning

Intervju med Jørgen Høgetveit i AKF, av Svein Villy Sandes – 03.10.17

- Forsvar fedrenes "Det norske hus" - mot total nedrivning.  Bli med på arbeidet med kristendomsforsvar og bønn om å vende folket tilbake til bibelsk "evangelisk-luthersk" tro som fedrene bygde landet på. Avkristningen er kommet langt her i landet i de fleste sammenhenger, teologi og tankeverdenen. Vi trenger frimodig bønn, bibelsk forkynnelse og kristendomsforsvar. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademi for Kristen Folkeopplysning (AKF).


Mange kristne er bekymret over utviklingen på kristenfronten, ja mangel på kristen tenkning, lære og liv. Det kristne fundament i Grunnloven, skolen og en rekke andre sammenhenger er i løpet av de siste 150 årene blitt kraftig svekket.  Vi er på vei inn i en ny virkelighetsforståelse, paradigmeskifte. Det går nedover på kristenfolkets innflytelse i politikk, samfunn og menigheter. Og vi spør Høgetveit: Hva er galt?  Høgetveit viser bl.a. til at det innenfor Den norske kirke og andre kirkesamfunn skjer en utvikling der man i stadig mindre grad får "Den hele Skrift" forkynt. Olav Valen-Sendstad gikk en gang igjennom radiogudstjenestene og satte inn "bla-bla-bla" der det var tomme ord - langt verre er det i dag både m.h.t. innhold og direkte forførelse, sier Høgetveit


Bakgrunnen
- Kan du kort forklare hvordan avkristningen har skjedd her i landet de siste 150 årene? 


- Det er egentlig en svær oppgave, men veldig kort sagt har vi blitt utsatt for et formidabelt angrep utenfra som avsatte Gud som skaper og alt som da fulgte etter denne teologisk grunnleggende sak: Er Gud til eller ikke? Og et voldsomt frafall innenfra i teologien uten motstandskraft.

Det startet rundt 1870 ute i Europa og med Brandes som kom til Norge med gresk filosofi og evolusjonslæra. Det ble fulgt opp av Frankfurterskolen bygd på Den franske revolusjon, marxisme, ny-marxisme, freudianisme og evolusjons-lære som utviklet de "politisk korrekte" og "kulturell terror" m.m. som våpen. 68-tterne fortsatte denne kampen og har lyktes uhyggelig godt i å rive Gudstroen og alt av verdier som bygde på den.Samtidig utviklet det seg en tafatt teologi - som i kamp med verden og bl.a. "vitenskapen" og det kulturelle trykket - mer og mer ga etter og tilpasset seg verden. Man tålte ikke å ikke å bli sosialt godtatt, at det "ikke var fint lenger å tro på Bibelen" (O. Handeland) i alle fall ikke hele Bibelen - og aldeles ikke Gud og Jesus som Skaper. Så liberaliserte man Guds Ord steg for steg, i stedet for å holde skansene, falt de ettersom verden rykket fram med sin "visdom", og revnene i muren ble tørre. Til slutt går muren over ende som Sovjets mur raste. Vi fikk endatil en "Gud er død teologi"!


Hvis vi ikke forstår fiendens listige angrep og avviser dem med grundig kristendomsforsvar (apologetikk) med kunnskap fra Bibelen og Guds naturlige åpenbaring i naturen som vi ser i Rom. 1 - så verden blir uten unnskyldning - raser tilslutt hele muren. Bibelen oppfordrer oss en rekke steder til å drive slik kamp for troen: Rom. 1, 18-19 er nevnt. Paulus startet slik overfor filosofene i Aten (Ap.gj. 17) 1. Kor.10,5, og vi oppfordres til alltid å være rede til å forsvare vår tro. Altså rydde bort de falske tanker og hindringer verdens barn forsvarer seg med i møte med Bibelens budskap om Gud, synd og nåde. Er ikke Gud til, har man selvsagt ikke noen å stå til ansvar for. Samtidig må vi i dette Lutherår i sannhet vende tilbake til Skriften alene 


Kort sagt må vi følge Heb. 13 og vende tilbake til den grunnvoll fedrene la i sin frihetskamp hvor Hans N. Hauge og hans etterkommere la et "evangelisk luthersk" fundament under både kirke og samfunn. Husk at den norske stat i flg. Kirkeretten var KONFESJONSBUNDET fra 1814 fram til 2012 da man på ulovlig vis rev fundamentet. Her lå sikringen både for kirke og stat og skole/ undervisning ja, hele rettsstaten under "Det norske hus". DETTE ER VIKTIG, og det skjønte våre motstandere.


- Under stortingsvalget ble Partiet De Kristne halvert, Kristent Samlingsparti er blitt lagt ned og KrF kom så vidt ovenfor sperregrensa. Hva skjer? Har dette noe å gjøre med avkristningen?


- Ja, helt klart. Virkeligheten med Gud og skaperteologien er uhyre viktig når vi snakker om samfunnet og samfunnsstyring. Da snakker man om familien Guds gode ordning, basis under staten, Guds store gave barnet som hører mor og far til, i nasjonen som vi fikk med "liv og grenser» osv. osv.  Jeg viser til Ap. gj. 17. Her er du midt inne i den løpende debatt - men som ikke debatteres - og det er uhyre liten respons i folket fordi det er drevet lite eller ikke forkynnelse og folkeopplysning. Skaperteologien har ligget omtrent flat i årevis i møte med Frankfurternes, evolusjonistenes hån og teologenes ettergivenhet. Jeg har virkelig personlige erfaringer for hvordan man blir ledd og skjelt ut når man hevder Bibelens lære på disse områdene. Men å være "utenfor leiren" eller på "sidelinja" skal man ikke være redd for, selv om det er ubehagelig. Langt farligere er det å få Gud mot seg, sier Høgetveit.


- Hva er det alvorlige med avkristningen som har skjedd her i landet i løpet av de siste 150 årene, samt det som skjedde med kristne partier her i landet ved siste valg?


- Sekretær i sin tid på Menighetsfakultetet, Edvard Sverdrup, skriver i en bok om kristenlivet i Norge fra 1868 til 1918, om de haugianske vekkelsene som hadde gitt kraft til den bondereisningen og frigjøringsverket som kom i det nittende århundre. Derfor maser jeg mye om historien - fedrene. (Heb. 13) Disse gutta hadde lite eller ikke utdannelse, men de trodde Skriften og hadde åndskraft som gikk inn i menighet og samfunn og snudde utviklinga inn på rett kurs. Det hjelper ikke med masse påfunn og fine titler når åndskraft og Gudskunnskap mangler.


Snu utviklingen
- Mange mener at man nå må gjenreise "Det norske hus".  Men de har vanskelig for å sette ord på hva som bør gjøres. De føler bare at noe må gjøres. Hvilket råd har du til disse?

Veien finner vi i Skriften hos profeten Daniel (kp. 9) der Daniel leser Skriften og finner løftet til prof. Jeremias og vender seg til Gud i ydmyke bønner. Det er og blir "den ydmyke Gud gir nåde". Han bekjente folkets synder og tok seg selv med. De hadde ikke hørt på profetene og advarslene - ikke ulikt i dag. Da kom engelen Gabriel og forkynner han at Daniel var en "høyt elsket mann" om hans fiender ikke akkurat syntes om han. Så får Daniel høre at fra det samme han begynte å frembære sine ydmyke bønner - ble det hørt i himmelen, og redning ble øyeblikkelig sendt. Så kom dommen til sjefen i Babel - og de store politiske omveltninger startet og jødene satt i frihet. Èn mann i ydmyk bønn over Guds løfter, som bekjente synd og ba om nåde for seg selv, folk og land snudde det hele.


- Dere i AKF driver et viktig informasjons- og bønnearbeid. Hvordan kan man gjennom slik virksomhet være med på å gjenerobre "det norske hus"?


- Først vil jeg på nytt understreke at den hele og fulle bibeltillit og forkynnelse må på plass igjen. Parallelt med det må Guds livet pleies med fast daglig lesning av Bibelen og notering av de konkrete løfter Herren gir en og bønn over dem. Husandakten sier C. Fr. Wisløff er viktigere enn alle våre møter og aksjoner til sammen - så den må på plass igjen med bønn og gjerne sang. Norge må tilbake til "evangelisk-luthersk" Grunnlovsgrunn som vi vet hadde bærekraft. Vi bruker det som løpetekst på nettavisa vår fra 2004, sier Høgetveit.


- Mange mener at det er viktig at vi lever med Gud og under Guds velsignelse. Hvilken betydning har dette for å snu utviklingen?


- Herrens velsignelse betyr alt. Det står at Herrens øye farer over hele jorden for å finne den som står helt med Han. Vi ser det igjen og igjen, bl.a. da Jonatan og vennen ba om et tegn mot en stor hær, fikk klarsignal og gikk på og Gud spredte frykt og spredte fienden over alle hauger. "Det er Gud" sa en verdslig mann da meldingen tikket inn fra Karlstad at det er frihet i fred - og J. Løvland understrekt over statsminister Michelsen: "Det var dei truandes bøner som redda Noreg i 1905, ikkje me karane i Karlstad," sier Høgetveit.


- Hva med fokuset på Israel og jødene? Bør dette mer fram i kristenarbeidet?


- Ja, Guds folk og Guds land har en helt sentral plass i Skriften, fra løftene til Abraham til Jesu komme som et avgjørende vendepunkt i verdenshistorien - og enda flere løfter om Israels samling fra alle verdens hjørner og Jesu gjenkomst på Sion. Så kommer og Fredsriket da lov skal utgå fra Jerusalem og Fredsfyrsten skal dømme rettferdig mellom folkene. Da blir det 1000 år med fred, SHALOM over verden, fra et frelst Guds folk som nå har mottatt sin Messias. Da blir det orden på nasjonene, lovgivning og samfunnsstyring og godt å være menneske tross alt. Arthur Berg understreket ofte at stod vi sammen med jødene, ville vi seire sammen med dem!


Hans Nielsen Hauge
- Hva kan læres fra Hans Nielsen Hauges konsept – et konsept som er flere hundre år gammelt?


- Ja, det er bare å sette seg ned å gjøre som man anbefales i Heb.13, gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro med fast forankring i Skriften og RETTEN ut fra den som vi hadde den i Grunnloven. Jeg ber mye om at Gud må reise opp forkynnere som med frimodighet våger å forkynne den hele Skrift inn i den enkeltes liv, menighetens liv og i et samfunn hvor "kusken er blitt gal". Man våget det i 1942 med "Kirken Grunn" og med fare for livet. Det er et uhyggelig avvik fra de helt grunnleggende sannheter i Skriften vi ser i dag. Det nytter ikke med flere merkelige påfunn, valgshow og publikumsfrieri. Det må forkynnes med alvor inn i tiden med frimodighet og tillit til at Gud beskytter. 


Høgetveit avslutter slik:
- Budskapet må ut. Hauge fikk det ut til fots med forkynnelse, bøker osv. og fornyet det "norske hus" fra bunnen av. Det er mye god gammel litteratur om han og hans virke. Selv har jeg talt og skrevet en god del om han bl.a. holdt jeg et kort innlegg lokalt - et konsentrat som jeg brukte en del tid på - og som vi har massespredt i alle våre utsendelser og på annen måte. Vi lager noen CD-er, har bladet LYS som går ut i ca 3 000 eks. og Kommentar- Avisa.no som er ganske godt besøkt. Men hadde vi hatt mere hjelp og arbeidskraft, skulle vi laget flere kanaler ut. Vi har hatt en del seminarer som har dreid seg om en god del av det vi har snakket om her. Men det det kommer an på er ikke volumet, men om Gud går med sitt budskap og velsigner.


Men det som undrer en, er at det sitter forretningsfolk med mye kapital og ikke satser - som radikalerne - på og nå ut til folket med skikkelig folkeopplysning som dette intervjuet dreier seg om. Vi er dypt inne i en kulturell revolusjon og en ny virkelighetsforståelse hvor mange av de grunnleggende friheter haugianerne kjempet fram - er på vei ut. Derfor undrer det meg at mange synes å tro at vi skal fortsette å beholde denne friheten vi har hatt også for kulturliv, næringsliv og andre livsytringer - særlig lengre om man ikke lar kapitalen settes i arbeid til å nå folket med BIBELSK SANNHET og RETT som fedrene gjorde i sin fattigdom og forfulgt, men seirende. De hadde ikke motløshets Ånd og ga ikke opp - men skapte dette "Fredelige hjørne av Europa" og denne vidunderlige velstands- og misjonsnasjon Norge.