Folkestyret og barnevernet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.11.17

Evje og Hornnes kommunestyre har i følge avisen Setesdølen 14.11.17drøftet "50% auke i barnevernet".

I ingressen refereres Knut Karlsen (Ap) godt og riktig: "Det er våre born det er snakk om. Då bør med vite kva som skjer," sa Knut Karlsen og ville vite om de bevilget for lite eller for mye. Jan Kristensen (H) støttet han med følgende: "I følge lova er det kommunestyret som er ansvarleg for barnevernet, men her ser me ingenting om drifta. Me får berre rekning, og må betale", sa han. Han mente at en i det minste bør få til et system der ansvarlige i barnevernet "orienterte dei folkevalde ein eller to gonger i året." Ordfører Robstad (Kr.F.) "var einig og føyde til: "Så vidt eg veit får me ikkje anna enn ei rekning frå Vennesla. Det er ikkje godt nok." "Det som kostar er tiltak som barnevernet sjølv tar initiativet til. Meir enn det veit eg ikkje," rundet rådmann Jan Arild Johannessen av.

Informasjon jeg sitter inne med, tyder på at dette er et styringsopplegg mer eller mindre over hele Norge - og at Barnevernet er sentralstyrt via fylkesmann, institusjonene med sine "bekymrings-meldinger" om udefinert "vold og slå etc." til politi og andre maktutøvere.

Dette er knapt i tråd med norsk rett og rettspraksis og langt mindre folkestyret. Og da undres man på hvor det blir av det lokale folkestyret og ansvaret som Kristensen riktig påpeker: "I følge lova er det kommunestyret som er ansvarleg for barnevernet,-". Det bør uten videre være klart at om Barnevernet under dekke av "taushetsplikt og unntatt off." utøver en praksis med akuttplasseringer o.a. som ikke er rett og kan føre til rettssaker - så er det etter mitt skjønn kommunestyret - som altså intet vet - som har ansvaret og evt. får regning og kanskje mer enn det. Etter min mening bør dette systemet opphøre og kommunestyret, ikke bare få rapporter og orientering, men på selvstendig basis sette ned et kontrollorgan med 3-5 folkevalgte personer som trekker ut en del saker og gjennomgår dem grundig og rapporterer.

Når Barnevernets virksomhet i folkets og nasjonens basis - familien -  etter hvert blir blottlagt i sin fulle bredde - noe som tydeligvis er på gang - vil folket forlange at norsk folkestyre blir tatt på alvor og gjennomført i praksis. Norge har - i motsetning til en rekke andre nasjoner en folkets frihetsarv fra Formannskapsloven i 1837. Ikke minst har Evje og Hornnes en uhyre verdifull arv etter vår første ordfører Notto J. Tvedt, haugianerhøvding i nært og godt samarbeid med "far" til Formannskapsloven: Ole Gabriel Ueland som altså tok makta fra et undertrykkende embetsverk og presteskap og ga den til folket i frie valg.

Selv om Ny kommunelov av 1992 ga oss "mer lokalt selvstyre, men ødelagt lokalt folkestyre" (T. Slungaard V) og ytterligere sentraliseringer og svekkelse på flere områder - er arven av familie- og folkefriheten for dyrebar til å gis slipp på uten kamp. Sir W. Churchill - Den vestlige sivilisasjons redningsmann" sa riktignok at folkestyret var det verste han visste - men han visste heller ikke noe bedre.

Og avslutningsvis:
I 2016 fikk vi en tilføyelse til Grunnloven: "Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ."!