FRIHETENs fundament: Familien, FAR, MOR og BARNA.

Hvor er kristenfolket i strid for fedrenes kristne frihet?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.03.17

For både LUTHER - som vi feirer nå i 2017 - og Hans Nielsen Hauge var familiens frigjøring og betydning fundamental. Alt sant liv og fri myndighet har sitt utgangspunkt her - fordi det er Guds fundamentale skaperordning: "Det første riket" med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Dette har selvsagt alle ideologier forstått som vil kristendommen og vår frihet til livs.

"All antikristelig ideologi gjør SAMFUNNET til det grunnleggende og hevder at det skal ha all makt og innflytelse over hjemmene. Det er en av de måter Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist." Øivind Andersen i Ved Kilden for 17. januar (Lunde)

Sir W. Churchill sa under 2. v.k. at det hadde forundret han å se hvilken kraft det var i et folk oppfostret i frihet - da tydeligvis i relasjon til tyskerne som marsjerte i takt, til de ikke marsjerte mer, men satt på ruinhaugene sine. Og den frihet og kraft hadde sitt utgangs-punkt: I 5. Mosebok 6,6 f. står det hvordan man skal ta vare på "det første riket" Gud skapte. Det som omfatter den første menighet og samfunn: "Disse Ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp."
En skriver om det slik i en andaktsbok: "De kristne hjems daglige husandakt, med Guds ord og bønn og sang, betyr mer for Guds rikes fremvekst og utbredelse enn alle våre ekstra aksjoner til sammen. Ikke ett ondt ord om våre spesielle tiltak. De kan være bra. MEN HUSANDAKTEN I HJEMMET ER U-UNNVÆRLIG:"

Alle angrep på familien og dens kristne oppdragelse av barna og familiens funksjon forøvrig er livsfarlig - ikke bare for den enkelte familie - men i høy grad også for det frie samfunn og i enda høyere grad for menighetene og misjonsarbeidet. Det viser vår norske historie i det nittende århundre, da haugianerne sakte men sikkert skaffet oss folkefrihet tilbake fra et undertrykkende presteskap og embetsverk ved Bondetinget i 1833 (flertall på Stortinget), Formannskapsloven i 1837 (folkestyret), tale- og møtefrihet 1842 og nasjonal frihet i 1905, og ut av dette voks misjonen. Friheten i samfunnet og for forkynnelsen - bar rike frukter. Kraften kom fra den haugianske vekkelse. (Edv. Sverdrup)

Vår kristne VIRKELIGHETS oppfatning og praksis skiftes nå ut med nye ideologier og tankebygg som skulle vært revet ned i hht Guds ORD! Et uhyggelig paradigmeskifte. Den romanske pastoren påpekte nettopp det i Naustdalsaken mot Barnevernets opptreden. Nå går det i revers med det meste av frihetene om vi ikke forstår og går på i bønn og opplysningsarbeid om vi blir aldri så upopulære ja, endog forfulgt. Nå har vi fått et "Barne- og likestillingsdep." som har kuttet FAMILIE i navnet, og vi har fått masse u-lover og institusjoner som undergraver "de tusen hjem" og fars og mors myndighet og oppdrageransvar! Ve, dem som gir ugudelige lover og utsteder fordervelige skrivelser, roper prof. i GT, og presser mødrene ut av hjemmene. (Mika 10) Skriften har en rekke andre advarsler mot u-lover og urettferdige dommer. Sentralbanksjef Skånland advarte i Aftenposten 2001 med "De barna vi må savne" - og nå er vi nede på 1,71 barn og 1,8 er en farlig grense å passere. I et siste nr. av Aftenposten synes det å være en begynnende oppvåkning for demografi i Europa og litt i Norge, men det er ikke overbevisende.

Denne ødeleggende ideologiske kamp er det vi i Norge har opplevd gjennom mange tiår nå. Bl.a. står det klart og greit i Familiemeldinga fra1973/74 og i Likestillingsloven som prof. Danbolt karakteriserte som en "totalitær fullmaktslov" som kom med "det nye kjønnsrolle-mønster".  De er begge behørig nevnt og forklart i mitt foredrag fra jan. -78: "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." All denne onde ideologien skulle inn i samfunnet, og med rikelig tid for tilpasning inn i skoler, foreninger og hjemmene. Det står svart på hvitt. Videre utdyping om årsak og virkning finner du i "Fra Skapertro til Frelsertro" på Kommentar Avisa.no på YouTube i h. stolpe.

Når det gjelder samfunnsutviklingen med påvirkning og omforming av barna, har myndighetene snart tømt den offentlige skolen for sann kristendom - selv om det var kristenfolket som startet grunnskolen i Norge ved Kristi Krybbe i Bergen i 1737 for at barna skulle lære å lese Pontoppidan "Sannhet til Gudsfryktighet." Det gikk bra i mange år - også etter haugianernes m.fl.` kamp og vekkelse, men allerede i det tiår som rystet Norge (1880-90), begynte vanskelighetene og fortsatte med økende kraft med n.form. i Ap. Edv. Bull i 1923, og med fornyet kraft med 68-erne etter 2.v.k. Etter hvert fant kristenfolket seg bedre tjent med friskoler for å ta vare på barna sine - men hedenskapet presser seg inn der også med sine maktmidler.

Det verste er at nå har de skaffet seg nok et byråkratisk maktmiddel: Barnevernet til "barnas beste" hvor man trenger seg inn i hjemmene med politimakt og "De knuser familiene - og reduserer barnas livskvalitet." (adv. Kvilhaug, dommer i over 20 år.) Barne- og familiedep. er forøvrig omdøpt fra 1. januar 2006 under Stoltenberg ll regjeringen til "Barne- og likestillingsdep. hvor da ordet «familie» ble utelatt, for den skal bort.

Med makt har Frankfurtherne og deres totalitære ideologi overtatt statens maktapparat og på mange måter DNK - og da går det som jeg nå repeterer Ø. Andersen: "All antikristelig ideologi gjør SAMFUNNET til det grunnleggende og hevder at det skal ha all makt og innflytelse over hjemmene. Det er en av de måter Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist." Øivind Andersen i Ved Kilden 17. januar (Lunde) En undres på om man har tenkt å begynne å forstå dette og bekjempe det før det er for sent og Misjonsbasen Norge går under.

Avslutningsvis: De problemer som nå dukker opp i familiene, har disse 68-erne utviklet i sine egne liv og  i betydelig grad skapt hos andre ved sin politiske og kulturelle virksomhet. H.r. dommer Rieber-Mohn skrev i et klipp i V.L. 19.01.96: "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i  68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre." Og nå stiller de opp som "de reddende engler" for å fullføre sin kulturrevolusjon. Og en rekke godtroende idealistiske mennesker lar seg utdanne av dem - for så å sluttføre raseringen av hjemmene og den kristne norske stat som de ideologisk har hatt som mål i flg. 68-ernes ledende filosofer i Frankfurtherskolen, det "politisk korrekte" fra den franske revolusjon, marxisme, ny-marxisme, evolusjonslære og freudianisme.  "Frihet, likhet og brorskap" er noe het annet enn "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker."