De små barn: Jesus, Barnevernet, kirken og organisasjonene.

Forsvarer man "det første riket" og barna eller?Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.02.16

 

Mer og mer blottlegges det hvordan den norske stat avviker fra den RETTE FRIHET og ORDEN og bruker sin makt mot folket, familiene, foreldrene og endog de små barn som de vil ha oppdradd i sin vilje og med sine verdier. Det foregår en intens kamp - ikke minst om familiene og barna - i fra den off. skole, til friskolene hvor foreldrene prøver å redde barna sine - til staten som nå er på vei inn i de tusen hjem og vil herske over far og mor og tar barna i strid med både Guds Ord og fundamental foreldrerett, religionsfrihet og internasjonal Menneskerett.  Store media som BBC sier at Barnevernet "is out of controll", Europarådet og Strasbourg m. m. fl. har ekstremt advarende fokus på norsk Bvt.


Men hør nå hva Jesus sier, himmelens og jordens Skaper. (Derfor er apologetikk så viktig) Nå bør makter og myndigheter høre nøye etter før denne Skaper med all makt i himmel og på jord "napper teppet unna benene" på maktene og hele deres makteløshet blottlegges, som vi ser det i Skriften, mange ganger i vår historie. Personlig fikk en det demonstrert i STERN-striden (Opplag 1,7 mill) der hele makteliten i barne- og ungdomsoppdragelsen (Lærerlag og Lektorlag (Undervisningsforbundet og mye mediemakt) lovpriste det store ukebladet Stern - som oste av menneskeforakt. Så grep Gud inn - og Jørgen Høgetveit - som man var så sint på - arrangerte aldeles ikke det som skjedde. STERN viste seg å være redigert av Henri Nannen - en gammel konform nazist (Kilde: sjefsred. A. Berg) og offentliggjorde Hitlers falske dagbøker, et forsøk på å moderere synet på Hitler, hevdet noen i England. Det ble verdens største mediekatastrofe med avgang for red. og toppjournalisten Heidemann (blodhunden), dømt til 4 års fengsel. I ettertid viste det seg også at Henri Nannens SS-kollega (Sassen fra Balkan) under krigen visste hvor Eichmann holdt til i Argentina og laget store intervjuer med han om ideene for Det tredje riket. Dette kanskje med sikte på å gjenreise Det tredje riket i Tyskland hvor STERN kunne vært et nyttig talerør. Oskar Handeland var tidlig inne på slike tanker i FAST Grunn. Men det ble det altså ikke noe av for Herren "nappet teppet unna bena" på "frihetens" revolusjonære pedagoger m.fl.  "Eliten" opplever jo noe av det samme nå med "brexit" og kanskje det ene land etter det andre på "sin ville flukt uti de store villfarelser" (A. Nordhus). La eder advare.


Men tilbake til Barnevernet og hva Herren sier om det å herje med BARNA og hindre dem å komme til Han:


Matteus' evangelium
Kapittel 19,14. "Men Jesus sa: La de små barn være og hindre dem ikke fra å komme til mig! for himlenes rike hører sådanne til."


Matteus' evangelium, Kapittel 25,
40. "Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig."


Markus' evangelium Kapittel 9,
42, "Og den som forfører én av disse små som tror på mig, for ham var det bedre om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havets dyp,--"


Nå kan man selvsagt blåse av Ordet og Gud, stikke seg bort og håpe på det beste osv. osv. unnlatelsessyndene er legio - men Allmaktens Gud holder nøye øye med saken - og troens maktesløse barn skuer ut etter Herrens inngripen. Men de som har og er gitt makt i menighet og samfunn, vil bli stilt til ansvar av Herren selv hva de har gjort mot disse mine minste, selv om en annen teolog nok vil skynde seg å si at dette gjelder ikke barna, men jødene m.fl.

Men ta det nå litt med ro og "hold din munn lukket inntil du vet hva du snakker om". Både Barnevernets voldsomme dimensjoner og operasjoner, hva de har gjort i flere veldokumenterte saker mot kristne, hvordan de har skadet barn til "barnas beste", hvordan de nekter å lytte til saklig påpekning fra en menneskerettsdommer i 17 år, hvordan de hevder at barna mer hører staten til enn foreldrene, osv. osv. Vi har haugevis av dokumentasjon. Stavanger Aft. og TV 2 skal roses for deres uredde avsløringer.


Og til slutt: Kirka kan vi bare avskrive - for den har avskrevet Skriften, men hvor er organisasjonene i den brutale kampen som nå pågår om "Det første riket" og barna som Jesus vil ha til seg - men som staten driver og forfører og tar fra mor og far - langt ut over de som trenger det? Dette har vært en lang ideologisk strid fra Frankfurternes ideologi (Se Kommen-tar Avisa.no 2012) ble inntatt i Norge av Edv. Bull, n.form. i Ap i 1923, gjennom 1968 og fram til dagens Barnevern som opererer "under radaren" med taushetsplikt, unntatt offentlighet og ekspertstyrt. Linjen er lang også fra Familiemeldinga som kom i 1974 og videre. Nå er tiden inne for org. å lese staten TEKSTEN som biskoper og prester gjorde det mot nazimakten i 1942 med fare for livene sine. I avsnitt 4 finner du følgende:


IV Om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen.                   
Vi erklærer: Hver kristen far og mor har plikt og rett til å oppdra sine barn i kirkens tro til et kristent liv. Guds ord sier: "Du skal elske Herren, din Gud, av alt ditt hjerte og all din sjel og all din makt. Disse ord skal du gjemme i ditt hjerte og du skal innprente dem i dine barn." (5. Mos. 6,5). Til barna sier skriften: "Vær lydige mot eders foreldre i Herren, for dette er rett." (Ef. 6.)  
På dette bibelske grunnlag lyder Norges Grunnlov, § 2: Den evangelisk lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvånere som bekjenner sig til den, er pliktige til å oppdra deres barn i samme. (Farlig endret i 2011)                                                                    
Ved dåpen har kirken tatt imot foreldrenes ja til at de vil følge denne forpliktelse. Under håndspåleggelse på barnets hode uttaler presten ved dåpen at det er "den allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har gjort dig til sitt barn og tatt dig inn i sin troende menighet." Derfor er barnets kristne oppdragelse den hele kirkes sak, sammen med den kristne skole og det kristne hjem.                                                                                                                         
Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen. (Uth. av f.)


Vi siterer noen korte utdrag om kristenfolkets plikt til å tale både Roma, men også staten midt i mot:


1. Det skrives om kirkens og statens plikt og så fortsetter de: ”For om staten vil tvinge og

binde sjelene i overbevisningens saker, da kommer derav ikke annet enn samvittighetsnød,

urett og forfølgelse. Da blir Guds ord aktuell: at hvor staten skiller lag med

retten, der blir staten ikke Guds redskap, men en demonisk makt. (Luk. 4,6 – Åp.

12-13) Av dette følger den rette lydighet som den kristne skal vise overfor staten, men

også grenser for den lydighet.” (Se Rom 13,3 som kjennetegn)


2. Kirken må ta stilling til ”de tilfeller da der blir reist totalitære krav på å herske

over samvittighetene og når man vil nekte retten til å prøve alt på Guds ord etter

den kristne samvittighet.” Ekteskapsloven strir mot Guds Ord og den kristne

samvittighet. Slik en institusjon vil og kan en ikke innlemmes i.


3. ”Dersom altså øvrigheten blir til redsel for sjelene når det følger Guds vei, da er

den ikke lenger en øvrighet etter Guds vilje, og da er det kirkens plikt for Gud og

mennesker å la en slik øvrighet høre sannhets ord. Som skriften sier: ”Menneskesønn,

jeg har satt deg til vekter, og når du hører et ord fra min munn, skal du advare

dem.” (Esek3,17 fg.)

 

Videre informasjon:

Morsdagsheftet 2017 om ekteskapet og Barnevernet

"Familien, staten og nye lover" lydfile på Kommentar-Avisa.no

"Fra Skapertro til Frelsertro" YouTube-file på Kommentar Avisa.no

"Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme" Kommentar Avisa.no

Forøvrig finnes det masse andre nyttige artikler på denne nettavisa for den som vil legge ned noen timers arbeid for å sette seg inn i denne farlige utvikling for land og folk.