Bergen bystyre vedtok og gjennomgå flere enkelt barnevernsaker

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.12.17

 

Det står en prinsipiell viktig kamp i det norske folk, den handler om foreldreretten og hele familiens fremtid inkl en god fremtid for barna. Få skjønner det, bl.a. hører vi ingenting til de kristne organisasjonene når familie etter familie legges i grus og titalls barn og voksne årlig også går under i selvmordet pga Statens inntreden i familiene. Muligens frykter de pengestøtten fra Staten mer enn en rasering av den Gudgitte familien, den som ble innstiftet i Skapelsen av mann og kvinne og som skulle være bærebjelken i en Rettsnasjon. (Trenger du dokumentasjon, bl.a. på selvmordene, finner du det her.)

 

Et par dagsaktuelle barnevernsaker kan du lese om under.

 

I bystyret i Bergen fremmet Marita Moltu (KrF, nestleder i Helse og sosialkomiteen og varaordfører) personlig et fremlegg, sammen med flere andre i helsekomiteen, om at det skulle gjøres en gjennomgang av minst 5 barnevernsaker. Dette var et forslag for bl.a. og gjøre en kvalitetssikring på at lover og regler ble etterfulgt – slik et bystyre selvsagt skal gjøre også i disse sakene! Bystyret sitter jo med et ansvar for hva som skjer i kommunen. KrF av alle var sterkt i mot (med unntak nr 2 KrFs Elisabeth Leirgul) at et slikt forslag skulle fremsettes og stemmes over i bystyret, men ved hjelp fra noen «utbrytere» ble det et flertall. Interpellasjon nr 19 den 31.05.17 (fra KrF/SV/H/Ap/MGD) leser du her og forslaget til vedtak lød:

1. Bystyret støtter byrådets arbeid med omorganisering av barnevernstjenesten og ber om at dette forseres. 

2. Bystyret ber om at det iverksettes en ekstern gjennomgang av min. 5 enkeltsaker fra barnevernet i Bergen, der man ser på prosessene fram mot vedtak / beslutninger tatt i barnevernet, vurdering av metode og videre anbefaling. Byombudet deltar i utvelgelse av saker og med sammensetning av eksterne ressurser. Helsekomiteen får presentert resultat av arbeidet når det foreligger innen utgangen av 2018.»

Vedtaket ble så fattet av bystyret, men så ble vedtakets punkt 2 påklaget - mht lovligheten - i flere runder internt i den kommunale forvaltningen, for til sist 02.10.2017 bli innklaget for Fylkesmannen for lovlighetskontroll. Fylkesmannen gav Moltu og da flertallet i bystyret rett i at vedtaket var lovlig. Vedtaket fra Fylkesmannen datert 04.12.2017 leser du her: «Lovlighetskontroll av Bergen bystyres vedtak i bystyresak 132.17 om kvalitetssikring i barnevernstjenesten» Fylkesmannen er statens representant i Hordaland og normalt skal et slikt vedtak også da gjelde andre slike like saker og legg tydelig merke til hva Fylkesmannen skriver i sin avsluttning:

«Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.» I små kommuner gjelder det altså også da selvsagt for et kommunestyre!


Administrasjonen sammen med byombudet må nå gjøre det bystyret har bestilt og flertallet i bystyret håper gjennom dette at de kommer et skritt lenger for å åpne øynene på flere slik at vi får et bedre og tryggere barnevern. En kan jo håpe at dette kan bli ett større skritt i riktig retning, der en går inn i ENKELTsaker. Statsråd Horne gikk også inn i en enkeltsak da hun møtte Glassjenta over en kopp kaffe for omkring ett år siden. Glassjenta er nå i ferd med å dø av overdose, etter å ha blitt totalt ødelagt av Staten, men få hever ett øyenbryn!

 

I Iveland seiler en annen sak opp nå – en familie ble kraftig utsatt for ett overgrep av Barnevernet – og nå tilrettelegges det for rettslige skritt fra familien mot de impliserte. Du kan lese mere om det her: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2211012802257997&id=100000478970772

 

Er du av dem som tror at Barnevernet i flertallet av sine saker jobber til beste for barna bør du avslutningsvis stille deg et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?

Les
også hva topp politikere fra Romania sier om Norge og norsk barnevern, det minner dem om kommunisttida:
Toppfolk i Romania på besøk i Norge – bl.a. uttaler de: «Et av de viktigste elementene i et hvert demokrati er sjekkpunkter. Og vi oppdaget at denne enhet, som er kalt Barnevernet, ikke er underlagt virkelig demokratisk kontroll.» Dette får vi håpe bystyret i Bergen nå får på plass og at flere slike saker skaper nasjonal presedens – den vil komme og vi håper det går raskt til barnas beste!