”Nei til salg av Norge” Ingebrigt Steen Jensen skaper massereaksjon – flott!

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.01.15

 

"FAGERT ER LANDET DU OSS GAV, HERRE VÅR GUD OG VÅR FADER,-" og det selger man ikke. Det skjønte de som ga nasjonen Konsesjonslovene.

 

I S Jensen – massemediamannen – gikk ut med budskapet som eksploderte på facebooksiden med 11 000 støtteerklæringer på en dag. Det viser i klartekst hvordan folket tenker og føler – og vi lever fremdeles i et folke-eid og -styrt land om enn ofte manipulert av tøffe retorikere og ”talltryllende eliter” og lite annet. Det er folket som eier landet og skal bo og leve her og slite det opp igjen – også etter evt kriser. På undertegnede virker det som om I S Jensen har truffet et viktig og ømt punkt – som kanskje ikke mange kan forklare så godt, men likevel er sant – uansett hvor mye regnemesterne i Dep prøver å bortforklare saken med at andre nasjoner har solgt ut mer av statens eiendommer osv. I S J tror ikke at alt kan gjøres om til regnestykker – hvilket han har helt rett i. Det lønnsomme Flytoget hadde vi heller ikke før og ikke etter at det er solgt, heller ikke andre store bedrifter, argumenteres det aldeles tøvete med. Status quo altså før og etter!


Ibsen sa en gang at ”I anelsenes mangel har fyren med hornene sitt beste angel.” En vil mene at I S Jensen og folket senser noe som er sant og bør stoppes før de river ned den norske nasjonalstat, vårt norske hus som i betydelig grad består av naturressurser hvor fotosyntesen foregår og gir mat, råstoffer og miljø, og vi må ha eiendoms- og forvaltningsrett. Det virker som det er en mer eller mindre forskrudd utgave av tanken bak den Europeiske Union som den store fredsskaper som rår - vevd sammen med eiendom og virksomheter - samtidig med blårussens ensidige eksperttenkning om områdefordeler og bunnlinje – les utnyttelse.

Vi har en rekke eksempler som sikkert kunne mangedobles om man fikk med seg alle detaljene:

  1. Norge har stikk i strid med Grunnlovens § 1 laget seg et smutthull i § 93 som snakker om delvis avståelse fra en fri og udelelig nasjonalstat. Tusenvis av regler og forord-ninger i EØS-systemet er godtatt og har svekket Norges forvaltningsrett over egne ressurser. Det er salg av landet!
  2. Man har lenge snakket om at Norge skal bli det for Europa som Alaska er for USA – et rekreasjons- og ferieparadis. Det er vel noe av årsaken til all den fredningen som foregår stikk i strid med eierinteresser, eiendomsrett og folkevalgte organ som vi så det bl.a. i Trillomarka. All den andre fredningen av for eks de store rovdyr som ulv – som er ulovlig import av fremmede gener fra russisk ulvestamme (Uppsala Univ.) - fratar eierne forvaltningsretten over livsgrunnlaget og gjør eiendomsretten illusorisk. (Lierne tømmes for husdyr, og folk flytter med barna sine) Turister kan så ”nyte” villmarksnaturen i områder de lite setter sine ben i, men som ble holdt i hevd av bondevettet. Byene trenger heller virkelig en opprydning i ressursforbruk og miljø-ødeleggelse! Sigrid Undset sa i 1929 da hun så ut over Gamle staden og hadde fått Nobelprisen i litteratur: ”Jeg liker ikke byer jeg.”
  3. Topp byråkrater har for lenge siden sagt direkte til meg at beredskap for mat og forsvar ikke var så farlig – for EU var så sterkt at ingen våget å angripe, og de hadde nok mat. Konsekvensene ser vi i begge sektorer, full nedbygging. Indirekte salg dette også.
  4. Så har vi selvsagt nedsalget i statsskog, Flytoget og en rekke andre norske fellesskapsressurser som hører folket til, men som fort misbrukes både fra høyre- og venstresida på forskjellige måter. Og når ”elefantene slåss, lider gresset”, les folket.
  5. Fritt hav med sine uendelige ressurser var en stor gave til nordmannen. I Aasen synger om det i ”Mellom bakkar og berg –”. Men så gjorde man ressursene om til kvoter (Norges største tyveri skrev en i Nationen) som kunne selges, og arresterte og dømte småfiskere som forsatte som før. Island ruinerte seg selv p.g.a. den politikken. Mye av fisken ble ikke landet i Norge til foredling med norsk arbeidskraft og energi – energi skulle vi jo eksportere og være ”det grønne batteri for Europa” med skvalpekjøring av kraftverkene. En fiskehavn nordpå tok før mot like mye fisk som man trengte i Trondheim. Alt gikk nå til fryselager i Oslo og videre. Nå fikk man ikke kjøpt fersk fisk på kaia lenger, men måtte kjøpe frossen fisk pakket i utlandet i kjedebutikkene i Nord-Norge! Norges andre store vekstnæring – fiskeoppdrettet (satt i gang av prof Gjedrem, Ås) – sendte vi bl.a. til Kina for viderebehandling og lot danskene foreta røking etc. Vi har blitt en råvareeksportør som mer og mer mister kontrollen også over våre naturressurser – stikk i strid med det de fikk til som bygde Norge i det nittende århundre med Industrikonsesjonsloven av 1917 kp. III. Se under.   
  6. Utbyggingen av norsk vannkraft var og er en gullgruve for Ola Nordmann inntil man rundt 2006 begynte å tegne store overføringskabler til utlandet – hvor noen nå ender oppe i Sirdal med store pumpekraftverk som ødelegger miljøet med frostrøyk der og helt til Moi. Så kobler man norsk kraftverk og kabler (selger medeierretter) til de mektige stater som ofte har vært ute etter å tappe oss for verdifulle naturressurser. Småkraftverkene har lidd en lei skjebne – de som kunne gitt distriktsnorge en unik beredskap av ren kraft for lys, varme og foredling til folket – blir nå solgt til tyskere som allerede har kjøpt opp 30 småkraftverk i Norge og jakter på flere konkurstruede kraftverk. Dette kan man gjøre med nyere konsesjonslovgivning!

 

En spør seg selv om man i statsledelsen virkelig tror at dette sammenrøret vil føre til velstand og fred.   Tegnene ute i Europa tyder allerede på det motsatte. I stedet for å forberede nasjonalstaten Norge – vårt norske hus - på å ta vare på folket vårt i opp- og nedgangstider med det vi trenger – gjør man alt annet. Sir W. Churchill var en stor tilhenger av frihandel, men aldri med det man trengte i krig og krisetider. Han ble den ”Vestlige sivilisasjons redningsmann” selv om de lo han ut og satte han på sidelinja i 7-8 år inntil nøden brakte han til makten i siste liten.


Nå gror krisene – spesielt i Syd-Europa - men hjulene går stadig saktere også i resten av Europa, og pengepressa settes i gang – bl.a. p.g.a. den demografiske utviklingen. Dette innså sentralbanksjef Skånland allerede i 2001 da han i Aftenposten skrev kronikken: ”De barna vi må savne” og forutsa farlig svekkelse av både god arbeidskraft og realøkonomi, kulturen, sa han, lå utenfor hans område selv om den kanskje var enda viktigere.


Tenk om man kunne brukt kapital-, kunnskapsressurser og teknologi m.m. og bygd ut kommunikasjonsnettet i Norge - bl.a. dobbeltspora jernbane og containertrafikk over hele landet. Jernbanen er lite forurensende og kunne avlaste veinettet, spart mye energi og reddet liv. Jørgen Løvland fikk Stortinget med seg på et jernbanekompromiss på slutten av 1880. Et statsbudsjett gikk med til Bergensbanen – og vi kjører fortsatt på nesten det samme fundament. Det greide de med trillebør, meisel og bor og dynamitt – mens vi har alt og får ikke til skikkelige dobbeltspor – og får tungtrafikk over på containere på jernbanen så vi sparer energi, forurensning og menneskeliv. Landbruket og matsikkerheten skulle vært bygd opp, forsvaret likedann osv, osv. men lite skjer. Vi får det kort og godt ikke til – vil vi ikke p.g.a. en overordnet agenda!!? For å provosere litt ekstra. Håvamål skriver at det verste uår som kan ramme et folk er ”uår på menn”!

 

Tenk om ressursene kunne vært brukt som antydet og mye mer – så vi sikret vår fremtid i en stadig mer turbulent verden, men det ser ut som det skal gå galt for tredje gang. (Konf. Midt-Østen – Ukraina og Nord-områdene som henger sammen) Ved 1. v.k. sa tidligere statsminister Jørgen Løvland ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre”. Han talte også om det som stortingspresident i 1914 på Eidsvoll. Han skjønte tydeligvis noe som en del av ”eliten” ikke skjønte da heller. Han talte også om Magna Charta, folkets krav til makten (1200), som vi nå skal til å feire – og ikke et ord om det gudløse Kontinent og den franske revolusjon.

 

På meg virker det som ”eliten” både til høyre og venstre er fullstendig grepet av bunnlinje og mammontenkning – og langt mindre på folkets ve og vel og fremtidige evne til å ivareta folket fra mors liv til oldingen på gravens rand. Hva skal vi med stadig større pengesekk – om vi ikke eier og har kontroll over varene de skal representere for livene våre. A. Garborg forstod det da han sa at man kunne ha lommene full av penger, men likevel sulte, tørste og fryse i hjel om det ikke var mat, drikke og klede å få.


Kapitalen hoper seg opp i A/S og kan fort forsvinne i et krakk – når det ikke er brukt til å ivareta landet og bygge det opp og ut i gode tider, men selge unna med mer og mer av naturressurser, eiendom og forvaltningsrett over ”-et fritt og udelelig kongerige” Gr.l.§ 1. Etter godt 400 år med fremmedstyre og tapping av norske ressurser – og en uendelig nød (Terje Viigen (1809), Barnevandringene på Agder (1830-1910), på bunnen av all europeisk helsestastistikk) fikk vi endelig styringa av landet tilbake på norsk grunn av norske menn i 1905 og begynte oppbygningen av velstandsnasjonen. Allerede i 1907 fikk vi foreløpige konsesjonsbestemmelser, og så kom Industrikonsesjonsloven av 1917 kp. III som sier i § 19:
”Eiendomsretten eller bruksretten til fast eiendom, som ikke går under særlige regler om adgang til å erverve i denne eller andre lover, kan ikke uten tillatelse fra Kongen med full rettsvirkning erverves av andre enn staten, norske kommuner, norske statsborgere, aktieselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar som har helt norsk styre med sete i Norge og med minst otte tiendeler av grunnkapitalen på norsk, korporasjoner og stiftelser som har helt norsk styre med sete i Norge og hvis formål er almennnyttig, samt Norges bank, Kongeriket Norges hypotekbank - - -”osv. flere andre banker. Grunnkapitalen skal være norsk.


Logikken var grei. De andre land hadde sine ressurser som de kunne forvalte, og vi hadde våre i vår nasjonalstat. For man tenkte kristelig riktig i nasjonalstater som man bl.a. ser det i Ap. gj. kp 17 som statsmenn da tenkte ut fra, også J. Løvland. Derfor diskriminerte man utlendinger mot norske borgere og innenbygdsboende mot utenbygdsboende. Det var jo selvsagt riktig fordi den som bodde inntil og var avhengig av ressurser, var den som ville forvalte dem med best bærekraft. Så sikret eiendomsretten § 105 og odelsloven at hver familie og slekt fikk eie og forvalte tingene til fordel for seg og sine i et godt fellesskap med naboer o.a. Et ufattelig godt system – med god maktfordeling - i forhold til feudalsystemet og ”Jeppe på berget” og årsaken til den franske revolusjon.  Nå rives grensene, og Norge selges!