Kugalskapens prioner (PrPsc) – et veiskille for Norge?

Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.01.15 (Oppdatert 03.02.15)


Olav Sandvik (Født 1925 og var dr.med.vet. og professor i mikrobiologi og immunologi ved Norges veterinærhøgskole. Rektor ved veterinærhøgskolen og direktør ved Veterinærinstituttet i Oslo. Senere veterinærdirektør i Landbruksdepartementet og leder av veterinærvesenet 1983 til 1990, samt spesialrådgiver samme sted fra 1990 til 1994. Død 2010.) skal ha blitt alarmert rundt 1990 da det ble oppdaget at man i Storbritannia hadde redusert temperaturen for varmebehandlingen av dyre-kadavre som så ble oppmalt og brukt som dyrefòr. Dette sparte man penger på!!! Varmebehandlingen ble nå så lav at den ikke ville ta knekken på feilbrettede prioner (PrPsc (sc = scrapie, først oppdaget i sau) – som blant annet kan gi Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) hos mennesker og kugalskap hos storfè (BSE - Bovine spongiform enchephalopathy) pga smitte av disse feilbrettede prionene. Normalt brettede prioner (PrPc) finner du normalt i kroppen, men nå gikk alarmen i Norge fordi de rette fagfolk visste hva dette nye kunne bety av ulike alvorlig sjukdommer på dyr og mennesker. Zoonoseinfeksjoner var også mulig for prionene, smitteoverføring fra dyr til mennesker. Grensene ble nærmest stengt for livdyrimport. Dyrekanibalismen (storfe som spiste fòr iblandet storfe) gav nå alvorlige virkninger og i Storbritannia fikk omkring 250 personer CJD, samt at nærmere 900 000 storfe fikk sykdommen.


Utordringen er selvsagt at vi mennesker ikke skal bryte den naturgitte syklusen ved å tvinge dyr til slik kannibalisme. Samtidig viser det seg at prioner (PrPsc) nærmest må forkulles om de skal gjøres helt ufarlige mht smitte. Prioner er ikke sopp, virus eller bakterier, men er kun bygd opp av proteiner og er altså uten arvestoff og har vært kjent i noen få tiår. Omdannes PrPc til PrPsc tåler de UV-stråling, høye temperaturer og kan ikke brytes ned av enzymer eller ved bruk av vanlige desinfeksjonsmidler osv. Det tar 60 min ved autoklavering (koking ved 121 º C og 2 bars trykk) å få en effektiv inaktivering av PrPsc. En typisk sterilisering av annen smitte som må tas med autoklavering tar kun 20 min ved 121 º C. PrPsc dreper nerveceller og ødelegger vevet i hjernen. Det er per i dag ikke mulig å behandle sykdommen og immunsystemet reagerer ikke på prionproteinene. Det finnes i dag bl.a. BSE i flere Europeiske land inkl Sverige – selv om utbruddene regnes som små. Men, inkubasjonstiden (fra smitteoverføring til dyra blir syke) for dyr kan være opp mot ca 10 år og for mennesker opp i mot 20 år – det gir perspektiver.
Ei ku i Trøndelag har nå fått påvist Norges første utbruddet av BSE. Det ble sendt prøver også til England for å kunne si noe om det var klassisk BSE eller atopisk BSE. Prøvesvaret gav informasjon om at dette tilfellet var topisk BSE. Denne formen sier man opptrer spontant i 1 av1 mill tilfeller og at det ikke er påvist zonoose dvs smitte fra dyr til menneske. Fra kompetent faghold ved Veterinærinstituttet nevnes det alikevel at et begrep som "vil den aldri smitte til mennesker" er et begrep som man vanskelig kan forholde seg til innen biologien, for der oppstår det ikke sjelden uforutsette ting
*. Dette kan gi nye utfordringer for Norge. Den vanlige BSE, PrPsc, kan smitte gjennom kjøtt vi inntar. Det er en av flere grunner til at mange i mange år har foretrukket å spise norsk produsert kjøtt. (Mer info om BSE)

Hva vi så skal tenke om slike feilbrettede prioner om vi skulle spre de på våre matbærende arealer med slam og kompost kan vel i dag ingen gi skikkelig svar på. Innholdet i slam og ulike komposter er oftest i dag samlet inn fra veldig mange punktkilder og inneholder ofte også organisk materiale fra store deler av verden i og med våre internasjonale matvaner. Slam og ulike komposter varmebehandles i dag maksimalt i intervallet 55-70 º C. Men de som kan faget gir selvsagt ingen garanti for at slike smittestoffer som prioner (PrPsc), om de kommer ut på jordene, ikke kan lekke til grunnvann eller ikke kan re-smitte fra jord igjen til beitende dyr etc. Dette er, av smittestoffer, noe av det tyngst nedbrytbare vi kjenner til.

I slam og biokompost kan prioner (PrPsc) forekomme, vi spiser mye importert kjøtt der restene kildesorteres. PrPsc kan lagres i miljøet i f.eks. rester av dyr, urin, spytt m.m. og også være i jorda ved å binde seg til leirpartikler og andre mineraler. I følge Nobelprisvinner Stanley B. Prusiner (han som navnga prion) ved University of California, San Francisco, kan infeksjoner også komme fra gjødsel og smitte er dermed mulig i miljøer der den benyttes f.eks. ved vannreservoarer. Luftbåren partikkelspredning via aerosoler er også nevnt fra publisert arbeid i 2011. Av smittestoffer er altså prioner noe av det tyngst nedbrytbare vi kjenner til, med svært lang inkubasjonstid og må tas på det største alvor.

* Vi husker (altså etter hukommelsen) fra ca 1980 tallet da våre bakterier sirlig var katalogisert i familier etc og der vi regnet med at det ikke kuknne utveksles arvestoff mellom disse "barrierer". Så plutselig viste det seg at det var det som nettopp skjedde ved at RNA strenger med resistens-sekvenser kunen overføres via en sex-filie, altså fra en bakterie til en annen. Forskere og andre fagfolk var i "sjokk" og brått hadde et svært alvorlig problem oppstått.