Kjell Tveter om ”Progressiv skapelse”

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.02.15

 

I Dagen 04.02.15 skriver Kjell J. Tveter en lengre artikkel om temaet. En skal ta for seg en del utsagn - og gjøre et forsøk på å vise hvor Tveter tar feil. Etter en del han har skrevet før - og også denne gangen – tyder det på at han øyner alvoret for forførelsen av barn og unge og vil gjøre noe med det, men fremdeles mangler det å sette dette inn i Frankfurtherskolens angrep på hele vår ”evangelisk-lutherske” kultur. Og så er problemet også hva og hvordan han gjør det.

 

Han skriver: ”Jeg møter motstand både fra ungjord-kreasjonister og fra teistiske evolusjonister”.

Kommentar: Det kan selvsagt oppleves slik, men er knapt realiteten. For det sterkeste skillet er enten 14 milliarder eller litt mindre eller det som Bibelen sier: ca 6000 år og 24 t. skapelsesdager.

 

Videre: ”Jeg tror på en allmektig Gud. Derfor har jeg i prinsippet ingen vansker med å tro at Gud kan skape alt i løpet av noen dager. Men gjorde han det?”

Kommentar: ”Men gjorde han det?” er det farlige spørsmål som minner faretruende om ”Har Gud virkelig sagt” – ut fra egne kunnskaper og vurderinger. Avgjørende er det at Bibelen i grunnteksten sier at det gjorde Han! Og dokumentasjonen i vitenskapen finnes – så man er ”uten unnskyldning.”

 

Så skriver han: ”Jeg makter ganske enkelt ikke å forstå eller tro at vår jord er 6000 år.”  Og så kommer han inn på lysårene som dreier seg om millioner av år. (uth. av meg)

Kommentar: Nå sier Skriften at Guds mektige arkitektur ligger himmelhøyt over våre tanker, og den kloke Ivar Aasen var sterkt inn på at ”det vetle vitet det strekk ikkje til, ei tru lyt stydja opp under.” Men når det er sagt – tror en det er svært viktig at biologisk utdannede folk leser seg opp på fysikken bl.a. hva Newton og Goethe og N. Bohr (DK-jøde) sa om lyset – for lyset er ingen enkel sak, bl.a. det mektige lys Paulus møtte. Newton mente det var bølger og Goethe partikler, mens Bohr viste at lyset var begge deler som ikke kunne registreres med samme metode, men sant var begge deler. Derfor formet han Komplementaritetsteorien.

Så har vi fysikeren Odd Ragnar Nielsens bok om ”Lyset og tiden.” som ut fra Ordet i Johannes 12, 35 skrev boken. ”Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.”
Han går grundig inn på lysets natur med hastigheter på 300 000 km/s og derved tidløsheten. Tiden er ikke til – og til slutt sier engelen at ”det er ikke mere tid” - vi er over i en fjerde dimensjon som kanskje det er det Bibelen taler om når den taler om å kjenne
høyden, bredden, lengden og dybden i Guds kjærlighet: Han – det evige nu ”Jeg er” som er lys og bor i et lys som ingen kan komme til. ”Jeg er”, med en makt som sender hele banden i bakken da Jesus svarte dem i Getsemane i Johannes evangeliet – før Han overga seg frivillig.
”Jeg er” som Moses møtte i tornebusken og måtte gå med til folket sitt og farao som ikke ville høre etter før han lå på bunnen av Rødehavet i all sin avmakt. Jesus var heller ikke snau i konfrontasjoner om grammatikk og tid med de skriftlærde i Johannes 8, 58: ”Før Abraham blev til - er jeg”. Han brydde seg tydeligvis ikke mye om deres små tanker om tiden.

Nei, når det gjelder å forstå lysets natur og tidløshet – og Gud som sier Han er LYS – tror jeg vi får greie oss med å ane litt av storheten – uten å prøve oss videre i det gutta i Big Bang driver på med.

 

Litt lengre framme kommer et sentralpunkt: ”- at jeg ville miste all troverdighet hvis jeg ga uttrykk for at jorden er under 10 000 år.”  (Uth av meg)

Kommentar: Jammen, det er da ikke farlig hvis du taler sannhet som Bibelen, Martin Luther, Spurgeon og biskop Ussher m.m. fl., dessuten er du i godt følge med stor deler av befolkningen i USA på rundt 310 millioner. Selv er jeg blitt ledd ut av en professor som aldri før, men det gjorde tydeligvis han verre enn meg etter en stund. Å være ”utenfor leiren i vanære” smaker selvsagt ikke godt for kjødet, men er likevel frigjørende, dessuten er det viktigste å være av sannheten: Kaj Munk sa i farlige tider: ”Spør aldri, aldri, aldri om det nytter, men om det er sant.”

Det stod en mann i England - plassert ut på sidelinja i 8-9 år – inntil hans ord slo til - og de i panikk ropte på han som ble ”Den vestlige sivilisasjons redningsmann”: sir W. Churchill.

Da Hitler fikk høre at W. C. var mot han, sa han: ”Hvem hører på han?” Det ble han pent nødt til! R. Fangen opplevde også slike ting før krigen, men vi ble nødt til å lytte og følge. Eksemplene kunne mangfoldiggjøres fra profetene.


Anders Gärdeborn (Genesis, Sverige) har selvsagt fått smake akkurat det samme på kjernepunktet: tiden. For uten milliarder av år – ingen tid for utvikling. Han sier på en av de flotte DVD-ene i ”Adam och Evalution: ”Jordens høye alder er en myte, en av de mest bergfaste myter vi har i dag. Som skapelsestroende så får jeg ofte utestå kritikk, men det finnes ikke noe område jeg får mer kritikk på enn når jeg sier noe om at jorden ikke er så gammel som noen mener den er.” 

 

At jorden er ung - dokumenter han glimrende på DVD nr. 3 med 10 pkt om:
Erosjon på land og sedimentmengde, magnetfeltet rundt jorden, floddelta, korallrev og raviner, noe om Amazonfloden, kometenes tap av masse, månens økende avstand til jorden, mengden heliumatomer, metallsalter i verdenshavene, antall supernovaer og til slutt det forunderlige i at vi skal ha levd i en lang, lang steinalderkultur – og så plutselig dukker det opp 4 store avanserte flodkulturer!

Nei da – bare la dem le. Grav sannhetene fram og la dem svelge unna. Troverdigheten er på kreasjonistenes side. Kjøp forøvrig denne DVD-serie av AKF/Krossen Media / Pb. 235 / 4734 Evje.

 

K. T. fortsetter med å si at det er best man behandler ung jord saken i små grupper i menighetene – altså mer unna offentligheten: ”Jeg er faktisk redd for at vanlige sekulære mennesker - kristne ungdommer – kan fjerne seg enda mer fra kristendommen hvis de blir møtt med kristne som gjør ung jord til noe viktig.”

Kommentar: Det er da ikke kristne som gjør ung jord til noe viktig, det er Bibelen selv som K.T. omgjør til en tolkningssak lengre ute i artikkelen. Dessuten forteller naturen oss det!

Går man til 2. Mosebok 20, ser en at Gud selv i Sin skrift av budene avslutter med å si at Han hvilte på den syvende dagen.

Og Creation Magazine hadde for noen år siden en artikkel av en meget godt utdannet mann som gikk ned på Jewish Senter utenfor London og fikk seg forelagt alle jødiske kommentarer til 1. Mosebok kp.1-11 fra Templet brant i år 70 og til i dag. Han arbeidet i flere dager – og ikke en kommentar inneholdt noen annen forståelse enn ung jord og seks vanlige skaperdager. Det fantes heller ingen hebraiker ved noe seriøst universitet som mente noe annet. Og da han forlot senteret, så han bort på Jewish Chronicle årgang fem tusen, syv hundre og noen og førti!

Og jødene er som bekjent ikke dumme.

Vitenskaplig er det heller ikke det store problem å forstå at jorden er ung. Se nevnte indikatorer på det.

 

K.T. nevner også Ken Ham.
Kommentar: Men saken er den at Ken Ham anser ung jord som en helt fundamental sak – og det gjør også topp motstandere på Harvard Univ. Ken Ham uttalte en gang til en kvinne som sa: ”Jeg er ikke som du bokstavelig kreasjonist. Jeg begrenser ikke Gud til seks dager med skapelse.” Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.” Det er saken!

 

Den store faren ved utviklingslæren – som knapt bør benevnes som en dårlig hypotese - burde være innlysende for en kristen. Den undergraver tilliten til Bibelen og sentrale deler som syndefallet (døden kom med fossiler) og innmarsjen av døden ved Adam og Eva som Jesus kom for å overvinne som den andre Adam. (H. Koht, Oskar Handeland m.fl. bekrefter dens ruinerende virkning på bibeltilliten) Videre er den tatt i bruk av de hedenske krefter i Frankfurtherskolen som Edv Bull og 68-erne har brukt til å rive ned - og har snart rent det norske kristne samfunn overende – og andre ”folkeslag”, nasjoner (King James Version) i Europa) - fordi vi ikke forkynte den hele Skrift - også om Guds skaperordning som grunnlag for frelsesordningen – som bl.a. Paulus gjorde det i Athen. (Apostel gjerningene 17).

(Mendel med arvelæren - var da en helt annen nyttig og fornuftig mann - enn denne oppskrytte Darwin, men han snakkes det lite om. Han er kanskje ikke så nyttig til å forføre folk med?)

 

Progressiv skapelse går heller ikke helt tilbake til der man tok feil – og slår inn på Bibelens vei - og også det vitenskapen åpenbarer mer og mer - ikke minst i oppbygging og drift av cellen (Se Morsdagshefte 2015) – også menneskekroppen – som umulig kan ha blitt til over tid. Skal det fungere, må alt være på plass samtidig. Da Jesus vekte opp en råtnende Lasarus – godt bevitnet med masse folk til stede - brukte Han Sitt Ord - og celler og liv ble satt i stand igjen øyeblikkelig – til de politisk tenkende fariseeres store forbitrelse.

 

Nei, hele Guds råd – den hele Skrift – er nyttig til lærdom osv. og skal ikke stikkes unna offentligheten, men tvert imot tales høyt om til det er på plass igjen. Og det synes å være lekfolket i Bibelbeltet som må ta støyten nok en gang. Skaperteologien har ligget død lenge blant oss – med forferdelige konsekvenser – og skal Norge gjenreises, må basis legges så det blir slutt på å gjøre folkesynder til landets u-lover og kirkens liturgi.

Man er godt i gang med apologetisk arbeid og samler masse ungdom som er sultne på bibeltillit og sannhets ord for livene sine. Og det arbeides under vignetten til bl.a. gamle Augustin og Luther:

Kirkefader Augustin sa om Ordene:
”Jeg tror fullt og fast at ingen av Den hellige skrifts forfattere har tatt feil i noe av det de skrev. Om jeg derfor støter på noe som jeg undres over, noe som synes å stå i strid med sannheten, så tviler jeg ikke på at enten må her være en feil i avskriften jeg har fått fatt i, eller så har jeg ikke fått en riktig forklaring på det, eller det er kanskje jeg selv som ikke til fulle har forstått det som står skrevet. Vi får føde av de klare ord, vi holdes i tukt av de mer dunkle. De første stiller sulten, de siste fordriver oppblåstheten.” Fremdeles gjelder Bibelens Ord: den ydmyke gir Han nåde.

Det underlige er at Ord som du ikke forstod, men las – plutselig på nødens dag lyser opp og blir til hjelp.

Martin Luther sa det slik en gang: ”Bare den Hellige Skrift er all sannhets kilde og utspring. Skriften er den bok som Gud, den Hellige Ånd, har gitt Guds menighet for at den skal lære hva den er, hva den skal gjøre, hva den skal lide og hva den skal bli. Den er Guds munn som en ubetinget skal følge og adlyde, alle må være den undergitt. Ingen annen lære skal forkynnes eller høres i kirken enn det rene ord, den Hellige Skrift.” (Fra Ill. bibelleksikon)