Webpastor Asbjørn Kvalbein om frafall fra troen


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 02.05.14

I flere uker har det nå pågått i medier som Dagen, Vårt Land m.fl., en debatt om Bibelens troverdighet som omhandler mye hvordan Skapelsesberetningen i Bibelen skal forstås mht daglengder i 1. Mosebok og de mange millioner år som evolusjonister tror på og er helt avhengige av.
Så midt opp i dette publiserer webpastor Kvalbein i Norea Mediemisjon et svar på følgende spørsmål:
«Mange faller fra troen når de begynner å studere. Vil du anbefale at unge kristne ikke gir seg i kast med fag som geologi, biologi og andre som bygger på Darwins lære, og som nekter for at Gud har skapt verden på seks dager?» Du leser hele svaret her: Fører visse studier til frafall fra troen?
(Norea Radio var min morfar med å etablere og han var en sterk motstander av darwinismen.)

Ved svaret fra Kvalbein vil jeg stille 2 spørsmål med egne kommentarer:

1. Hva er den logiske konklusjon på dette utsagnet i svaret fra Kvalbein?
"For min del synes jeg ikke det er vanskelig å tro at det kan ligge millioner av år mellom de to-tre første versene i Bibelen. Det åpner blant annet for geologisk forskning."

GAP hypotesen er kjent der det hevdes å være et tidsmessig gap mellom 1. Mosebok 1, 1 og 1, 2. Men fossilene er svært viktige for lagrekka innen geologien og dermed synes svaret å åpne for en død før syndefallet? Daterer du fossilene som noen tusen år gamle* og ikke som millioner av år gamle forsvinner GAPen. Men her tror jeg ikke forfatteren har tenkt nok på hva GAP og den «ateistiske geologien» i virkeligheten innebærer vs Bibelens Ord? For det finnes også en «teistisk geologi» - den regner med Syndefloden som var global om er bredt omtalt i Bibelen.
Det man kaller den kambriske eksplosjon, der plutselig milliarder av fossiler dukker opp i det man kaller Kambrium (hevdes å være for ca 520 millioner år siden), viser oss bare hva en global Syndeflod kunne stelle i stand av fossiler. GAP prøver å bygge bro mellom Bibelen og evolusjonen og kollidere da kraftig med Bibelens sluttord om å legge til å trekke fra.
Kort kort om GAP her:
Evolusjon og klassisk GAP-teori (07.01.11, av Dag Jørgen Høgetveit) Ideen om et gap av millioner av år mellom 1. Mosebok 1,1 og 1,2, var praktisk talt ukjent inntil Thomas Chalmers (1780-1847), grunnlegger av the Free Church of Scotland og populær evangelisk forkynner begynte å fremme den.
Evolusjonskollisjon med Bibelen
(Denne er også svært nyttig:
EVOLUSJON: En gammel hedensk idé. )
* «Generelt er det nemlig to problemer med dateringsmetoder: Problem 1: Umulig å vite om forutsetningene stemmer, det hele blir et usikkert sjansespill. Problem 2: Man subjektivt velger hvilken dateringsmetode som skal brukes etter hvor gammel man tror prøven er.» Kilde: Her


2. Kvalbein skriver også: «Big bang trenger ikke utelukke Gud, tvert imot. Det er ikke ulogisk å tro at det handler om et ufattelig inngrep utenfra.»
Vel, Big Bang slik evolusjonister bruker begrepet, er i den forstand at det var "en ursuppe det smalt i", men Bibelen forteller oss at Han skapte fra intet. Samtidig ble naturlover og orden etablert. Det gikk ikke fra kaos til orden, men fra intet til "såre godt".
Her blandes altså begreper (dannet fra ursuppen versus dannet fra intet) og de oppleves å bli blandet på en måte slik at en kan «få i både pose og sekk». Om dette gjøres for å skape ro i en debatt, eller ut av kunnskapsløshet om det tradisjonelle Big Bang dogmet, vites ikke – men nå begynner disse spørsmål å bli svært nærgående i Norsk Luthersk Misjonssambands lokaler, og NLMs informasjonssjef Espen Ottosen har i flere år forfektet sterk uklarhet i flere bibelske spørsmål som Skapelse og homofili – uten at NLMs styre har bedt han endre kurs eller gå. For kursen blir verre og verre. Men, håpet er at grasrotbrannen som har startet, mht å få på plass troen på Bibelen igjen, fører til at vranglæren blir røyket ut. For vranglæren er livsens farlig – det ser vi ikke minst i Salme 73!

Begreper må i vår sekulære tid defineres før vi ofte kan bruke dem. Og jeg tror muligens at det verste stedet for å miste troen på Jesus og Hans Ord er teologistudiene her i Norge med den utbredte historisk kritiske metode som startet i Paradis med Djevelens spørsmål til Eva, men selvsagt er våre andre studiesteder farlige også mht dette, men der forventes ikke annet. Og det en opplever ved mange læresteder er at det bedrives aktiv sensur etter russisk metode av alternativt naturvitenskapelig materiale som kommer fra sterke fagmiljøer utenlands....så lite tror en på sine egne hypoteser at russisk metode tas i bruk. Det fortelles at når en i sovjettiden tok studenter fra u-land til Moskva for studier, måtte de nye studenter studere utviklingslæren i 1-2 år før de begynte på fagene sine. Årsaken til det – jo hjernevask slik at de senere kunne formes dit myndighetene ville.

For å bruke et bilde: Om Jesus da Han var på jord skulle avlagt en eksamen i jordens tilblivelse ville Han ved et norskt universitet strøket om dagens politisk korrekte «kunnskap» på området var kriteriene for å få stå karakter.
Det er trist også for forskningen i Norge at den utelukkes fra å sette opp sine hypoteser ut i fra hva en vitterlig kan se i naturen – slik Romerbrevet 1, 19-20 omtaler det:  
«
for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning,»

For den som ønsker mere dokumentasjon se her: Gud og Darwin lenker

 

TILLEGG

Så kom jeg over denne artikkelen fra 10 år tilbake om sakene vi kikket på over her:

«Jordas alder 

Av Lars-Arne Høgetveit - Tirsdag, Februar 03, 2004

”Fossiler viser dyr som har levd for lenge siden.”, skriver Jon Kvalbein i Utsyn.
Fra mitt faglige ståsted er det slik at en sau som omkommer på et heibeite oppløses av sopp og bakterier i løpet av få dager, og rester blir kun bein og ull. Levninger i store mengder, som fossiler, ville forsvunnet på kort tid om ikke en katastrofe hadde fossilert dem raskt. Olje, og kull forekomster viser oss en kraftig ansamling av organisk materiale. Katastrofe hendelser går dermed igjen i flere fagdisipliner og det er naturlig når vi leser 1. Mosebok 7, 1 og 17-20:
”Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig for meg i denne slekt. (…) Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden. Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult. Femten alen høyt steg vannet over fjellene, og skjulte dem.” Det skjedde for noen ti-talls generasjoner siden.

Darwinistenes ”Big bang” kan ikke innpasses i Skapelsen, bla fordi sola og månen ble skapt den 3. skapelsesdagen, slik det står i 1. Mosebok 1,14; ”Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år.” Vers 16 forteller oss at dette var sola og månen. Sola og månen står der den dag i dag og mennesket lever fremdeles innsatt av Gud i tiden fastsatt av bla sola.
For få måneder siden ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området.

(PS – Leserbrev sendt til Utsyn som redaktøren ikke ville sette på trykk.)»