Vielse og – eller ”et kjød”?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.11.14

 

Er det vielsen som skaper ekteskapet eller å bli ”et kjød”. Jo da, jeg vet det er et håpløst spørsmål i kristenmenneskets ører, men i skapelsesberetningen skrives det om å være ”et kjød”, man snakker om ”fullbyrdet ekteskap”, og i dag praktiseres det uten noen mer forpliktelse – så her må man begynne fra basis og utrede saken – slik at det ikke er slingringsmonn igjen.

 

Vi tar derfor utgangspunkt i Bibelens skapelsesberetning som selvsagt gjelder alle mennesker – ikke bare de kristne. Gud har skapt himmel og jord som han sier det – selv om mennesket igjen og igjen skaper alle slags hypoteser og teorier – bl.a. evolusjonslæra – som vil avsette Gud og dermed ta styringa selv over livene sine. Hvordan det går – ser man jo mer og mer tydelig i dag både på ungdommen og barna som settes til verden om de får livet da. Og ser en på familien – det ”første riket” som hele nasjonen hviler på – så går den i oppløsning. Og ikke bare det, men både fysiske og mentale sykdommer følger – samt svekket demografi – som utvikler seg i oppløsningens spor.  Bl.a. derfor er kampen om Skaperen og skapelsesberet-ningen som raser i dag – så avgjørende viktig – men selvsagt også fordi skapelsen også er fundamentet for Bibeltilliten og frelsesverket. Ingen Skaper og Hans vilje – heller intet behov for Frelseren og Hans verk. Og det skal sannelig ikke mye observasjonsevne til før en ser skadevirkningene av brudd på disse livslovene i dag. Vi kjenner også kulturer som gikk under p.g.a. dette.

 

Men hva sier Skriften om vielse og ”et kjød”?

”Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. 19 Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete. 20 Så gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. 21 Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. 22 Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket. 23 Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. 25 Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke. 2. Moseb. (Uth av red.)

 

I vår tid med nær sagt alle slags samlivsformer – hvorav Ordet advarer mot alle andre enn denne innsatt av Han selv – er det uhyre viktig å begrunne inntreden i samlivet på en skikkelig og grundig måte som Skriften gjør det. Da blir det ikke noen åpning for ”å flytte sammen”, ”samboerskap”, ”prøveekteskap”, fordi vi er glad i hverandre osv. osv.

 

Hva er det Gud - Skaperen vil og gjør i det siterte?

Jo, Han har først skapt mennesket i Sitt bilde – og ser at det var ikke godt for mennesket å være alene og Han skaper kvinnen av mann og: ledet henne til mennesket.” Det er altså Gud som skaper det motsatt kjønn og ”ledet henne til mennesket.” Det er Gud som fører dem sammen ikke menneskene selv på forskjellige selvvalgte måter. Her ligger den første og grunnleggende bibelske begrunnelse for vielsen for Guds åsyn som det sies for alteret. Deretter følger det å bli ”et kjød” – eller som man også sier ”fullbyrde ekteskapet.”

Det er denne fundamentale Guds vilje og ordning som utfordres i den opprørskulturen som nå utvikles og etter hvert godkjennes i u-lovene staten får vedtatt. Sentral er Likestillingsloven som opererer med en likhet som ikke finnes. Likeverd er noe helt annet!  En rekke steder ser vi hva det betyr å fare vill på dette området, og hva det fører til for hele nasjonen. Samlivet er også særlig sikret gjennom Sinailoven og budet: Du skal ikke drive hor, dvs. bryte deg inn i eller ut av ekteskapet – det ”første riket.”

  

Vi burde lage en lengre artikkel som forfulgte denne saken etter syndefallet og fremover til hva GT (se for eks. Es 3-4) sier om når denne samlivsordning rives opp og kvinnen ikke lenger vil være medhjelp for mannen – men etter hvert herske over han som vi møter det igjen også i Paulus`s ord om hva han har i mot en menighet bl.a. at de lar kvinnen Jesabel råde. Og en burde arbeide videre med forklaringer på hvorfor det er viktig at det forgår i full offentlighet og med vitner. I AKF har vi en fyldig artikkel/hefte av cand. theol Jørgen Glenthøi som vi kan anbefale på det beste.

 

Ekteskapet er den første menighet – men også det første samfunn – så den over- og under-ordning gjelder i begge disse sammenhenger i flg Skriften. Men det trenger en lang og grundigere utredning som AKF delvis har gjort i sammen med vår tidligere formann Stein Henriksen og tidligere sogneprest Lyngmo. Det finnes i et eget hefte som også gjengir en artikkel av Øivind Andersen. Hefte koster kr. 45,- + frakt. Kjøp begge heftene, studer dem og få slutt på forvirringen som nå fører det norske folk like i avgrunnen – hvis ikke de bibelske tankene får overta tanker og livsførsel igjen.