Politisk anti-matproduksjonsdoktrine gir sult

Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 02.04.14

Ideologier tror nordmenn lite på og dermed har de mistet muligheten til å forstå virkeligheten. For verden er nå en gang slik at det er ideologier som ligger under som styringsverktøyer, om det er til Ondskap eller Rettferdighet. Men truer noen nordmenn med at de kan miste en feriedag eller lignende, da blir det bråk. Og om styresmaktene (om det er rød-grønne eller blå-blå) lite og ingenting gjør for å sikre nordmenn tilgang til nok mat – da sover vi videre. For vi har penger og ingen vil oss vondt – og “alt ordner seg”.

Bruker du 2 minutter for å lese dette oppslaget: Aftenposten: Matkrisen kan komme til Norge. (søkes opp i Google også) – så vil du se at Norge og nordmenns tilgang på nok mat henger i en tynn tråd.
Tar du deg ytterligere tid – ca 55 minutter (kan vel presses inn før påskekrimmen?) – til å se denne dokumentaren: Jorda til salgs (søkes opp i Google også) - så vil du kanskje få noen nye tanker i hodet, som vil si deg: Her må det handles – for vi kan rammes av matmangel over natta. Finland har skjønt dette: Finland håller jordbrukets fana högt

Vi har de siste tiårene gjennomgått en nedbygging av antall gårdsbruk, antall bønder med mat-kompetanse og en rasering av våre nasjonale lagre ev mat for 12 mnd – som har satt oss i en meget sårbar situasjon. De rød-grønne la gårdsbruk etter gårdsbruk ned og de blå-blå fortsetter samme politikk – på stø kurs med slagordet “sult for folk flest NÅ”.
Det som preger begge disse siste regjeringer er at ideologisk er de temmelig like – selv om flere da vil reagere. Men den gml regjeringen tok ikke tak og den nye tar ikke tak – tvert i mot reises det land og strand rundt og en får inntrykk av at representantene for regjeringen overhodet ikke har hverken nok bakkekontakt eller nok kunnskap (innenriks og utenriks) om helt sentrale forhold for det norske folk. Ideologien deres er preget av at “mennesket er godt på bunnen” og “Gud finnes ikke” og det gjør dem helt handlingslammet og antagelig blinde for sentral faktainformasjon. De har større visjoner av global karakter (og deres gud er bl.a. “det komparative fortrinn” der maten produseres billigere ute) – nasjonalstaten hater de med bakgrunn i egen ideologi. For har du sett gjennom de 2 linkene over – er de fleste nødvendige fakta kommet på bordet og de initierer kraftig til rask handling. Men er du mot nasjonalstaten, mot Bibelens ord om at mennesket er ondt på bunnen og trenger til frelse fra synden (og da selvsagt også en opplæring av barna våre til å skille rett fra galt slik at de igjen kan styre landet) – ja da kan en egentlig “gi blaffen i det meste” og det er det en gjør nå. Liten og til dels ingen sikring av nasjonalstaten og dermed de tusener av norske hjem som tror de er trygge og at de styrende bare vil dem vel.

Rask handling er påkrevd for å dyrke opp betydelig mer at den jorda som vi kan dyrke og kunne heve det matproduserende arealet fra ca 10 mill daa til 15+ mill daa. Bestille korn/salt o.l. slik at beredskapslagre for minst 12 mnd kunne reetableres. Sette i gang en nasjonal satsing for å få grøftet de store arealene som har grøfter eldre en 20-25 år og som dermed ikke har god nok evne til å drenere bort overskuddsvann og dermed gir kvalitets- og avlingsnedgang. Såvarelagre, reservedeler og desentraliserte diesellagre for traktorer er andre viktige forhold.
I tillegg må selvfølgelig bl.a. HV reetableres og trenes og utstyr innkjøpes og ammunisjon av ulike typer kjøpes og spres på lokale lagre og AG3-tennstempler oppbevares hjemme igjen. Nå har vi ikke selvforsvarskraft, hverken ideologisk eller materielt! Vi er en nasjon uten åndelig ryggrad og det preger selvsagt alle forhold – vi tar nå ikke vare på oss selv og det er beskrevet i detalj i Salme 73 hvorfor det er slik. Løsningen på uføret vi er kommet i leser du i samme Salme bl.a. i siste verset.

Men det må forståelse og handlingskraft til – der svikter det dramatisk for Ola Nordmann! 22. juli 2011 blottla denne svikten så dramatisk i det norske folk
– at hadde Norge hatt styringsalternativer (som ikke var kraftig medskyldige i svikten) ville regjeringen måtte ha gått på dagen. Det gir alvorlig grunn til ettertanke at et samlet Storting også hadde blod på sine hender – de hadde sviktet på helt basale områder i et folkestyre! Og det verste er at per i dag lar de seg ikke advare…