DELK ikke lenger DELK, tror kirkesamfunnet på evolusjon?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.09.14

Undertegnede får bladet Underveis fra DELK regelmessig gjennom året. Knut Alfsvåg sleppes til på side 8 og 9 i Nr. 3 - 2014 med overskriften «Kristen skapertro». Alfsvåg er doktor i teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger og har sitt spesialkompetanse innen «Reformasjonens teologi, gudslære, språk- og virkelighetsforståelse, økumenikk».

Det som er det mest alarmerende ved linjene han skriver er at skribenten angriper på de 2 mest sentrale punkter i denne saken – 2 steder som direkte går på Bibelens troverdighet. Det virker derfor som om skribenten kjenner stoffet relativt godt og nok har fulgt med i debatten i ulike medier de siste årene, men altså ikke deler Bibelens eget syn på seg selv. Det skal jeg begrunne.

På side 8 nevner Alfsvåg at vi ikke har særskilt innsikt i for eksempel universets tilblivelse og jordens alder - i kraft av den kristne tro. Men det er jo slik at den kristne tro er basert på Bibelen og der kan vi lese mye - alt i fra Bibelens første vers - om det Alfsvåg her problematiserer. Kan vi ikke tro på Skapelsen slik den står, kan vi da tro på den globale syndeflod, Israelsfolkets gang gjennom Rødehavet og til sist Jesus Oppstandelse, gjenkomst og Dom – for mange sier at Skriften jo ikke er presis og vi kan ikke forstå den slik og slik.

Hvorfor skriver Alfsvåg videre på side 9 at vi ikke utelukkende kan forstå den fysiske død å bli introdusert med syndefallet eller som han skriver «Derfor innebærer ikke Bibelens forståelse av at døden kommer med synden nødvendigvis at døden som fysisk fenomen blir til ved syndefallet».

For det første står vi overfor Logos (Se Johannes evangeliet 1, 1-) når vi har Bibelen foran oss – det er ikke en hvilken som helst bok og den er helt presis ikke omtrentlig i sine setninger. De 2 stedene nevnt over hos Alfsvåg henger sammen og det han skriver forsterker hverandre. Det vil si, uten at han skriver det, fossilrekka består av døde skapninger – den rekka hevdes å være millioner av år og følgelig må døden ha kommet inn før syndefallet ved Adam og Eva – de som levde for ca 6 000 år siden. Det er det Alfsvåg skriver uten å egentlig skrive det…Han åpner altså for å godta/tro på at ”Den kambriske eksplosjon, betegnelsen på et geologisk sett nokså kort tidsrom i begynnelsen av kambrium, for drøyt 500 millioner år siden, tiden da avansert flercellet liv gjorde sitt store gjennombrudd» - er sannferdig. Dette er altså trosgrunnlaget for den profane vitenskap - altså det var ingen Skapelse av intet av Logos og man stiller seg utenfor helligdommen som ordet profan betyr. I 1. Mosebok 1, 3 - rett etter Syndefallet i Edens hage - leser vi i vers 19: «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Hva er dette annet en døden – døden i den falne verden. Vi møter på dette gjennom hele Bibelen – døden inntraff ved syndefallet. Muligheten for den åndelige død (som også Alfsvåg nevner) inntraff selvfølgelig samtidig, da synden kom inn.

Ytterligere dokumentasjon – både fra naturvitenskapen og dens opphav Bibelen om temaet over finner du her. (Bl.a. om jordens alder og dødens inntreden i verden.)

DELK på glatte steder skrev jeg for noen år siden – jeg tror DELK bør gå igjennom sitt fundament/ståsted og bestemme seg for om de vil tilbake til de gamle stier. Det er de stiene som fører til det beste både her på jorden og i Evigheten. Redaktøren i Underveis bør her ta et internt oppgjør om hvor Underveis vil og hva de ønsker å spre av stoff inn i DELK.