”- Forferdelig å straffe homofilt samliv”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 26.03.14

 

Det er redaktøren av Utsyn som i en stor og velutstyrt artikkel bruker dette sitatet til overskrift. Det er straffereaksjonen i Uganda som er på tapetet. Under står nok en artikkel som heter ”- Må skille mellom etikk og jus” av Hjalmar Bø.

 

Man undres over de mange ord og lite bibelhenvisninger. Det som umiddelbart slår en i denne overskriften, er at Gud selv besluttet å straffe Sodoma og Gomorra for deres homofile villskap og brudd på Skaperens vilje. Vi leser om det i 1. Mosebok kp. 18 og 19 der Abraham parlamenterer med dødsenglene om å spare byene, og i kp. 18, v. 20 står det: ”Ropet over Sodoma og Gomorras synder er sannelig meget svært.” Og vi vet hvordan det endte. Lot ble reddet ut med noen av sine – og byene ble dømt og straffet.

Så vil man selvsagt si at her dømte Gud – og ikke mennesker. Nå var jo Abraham innblandet i saken – men uten endelig reddende resultat. Dette er vel også gitt oss til lærdom?

Homofili ble drøftet på TV for mange år siden. En ung dame spurte Jakob Jervell om han syntes Gud gjorde feil da Han straffet de to byene? Jervell ble taus og svar skyldig så vidt jeg husker.

 

Jeg husker også at sjefsredaktør Arthur Berg talte om dette på Evjetun leirsted og undret seg på om vi ville bestå ”sodomatesten” som han benevnte det. Han regnet tydeligvis med at vi kunne nå det stadium – hvis ingen holdt igjen – at Guds straffedom ville nå oss. Og det var han ikke alene om, kanskje av noen andre grunner.
Den store statsmann Jørgen Løvland sa da krigen brøt ut i 1914: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre.” Og Ludvig Hope var ikke snauere i 1940 da han sa: ”Like brått som uventa kom stormen over oss. No er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang.” (etter minnet) Hvorfor skal vi lytte mer til dagens teologer enn fedrene? (Hebreerbrevet 13.) Vi kan jo ikke avslutte denne tenkningen uten å vise til budet om hor – for homofilt samliv er ikke ekteskap, og videre bør en lese Romerbrevet kp 1. grundig – alt ord som gjelder for alle mennesker.

 

Så var det etikk og jus da: ”Bø mener det er viktig å få frem at en avvisning av kriminalisering av homofilt samliv ikke er det samme som å si ja til en slik samlivsform.”  Så refereres det til menneskeverd og frihet – som konkluderer med at det er ”feil å straffe mennesker strengt fordi de ikke ønsker å leve etter kristne idealer.” Her er det noe uklarhet. For det første synes det som om han vil avkriminalisere homoliv, men sier samtidig at det er ”feil å straffe for strengt”. Ergo ser det ut til at samfunnet bør straffe – og så får man vurdere straffeutmålingen i forhold til det samfunnsondet det representerer?

 

Ja, selvsagt kan man diskutere hvordan straffereaksjonene skal være for å bremse opp et etisk onde som truer samfunnets overlevelse, men at samfunnet bør begrense det mest mulig gjennom straffereaksjoner, burde det ikke være vanskelig å forstå, noe altså afrikanske samfunn nå gjør.

For det er slike ting det dreier seg om – og som krever en helt annen etisk og politisk refleksjon enn det en har møtt i nyere tids debatt om saken. Den er sterkt preget av over-fladiskhet.

 

Vi begynner med hva ekteskapet er og drøfter det ut fra cand theol Jørgen Glenthøj`s glimrende artikkel: ”Brudevielsesritualet og dets rettsteologiske konsekvenser”. (Familien har vært det protestantiske Europas og Nordens styrke) I møte med nasjonal-sosialismens familieoppløsende ideologi for å produsere folk for den ariske rase (NLM`s nåværende Hurdal Verk som Lebensbornhus var sentral i opplegget under krigen) gikk han grundig til verks. Han påpekte at det var god sammenheng mellom liturgien for innsettelse av konger, prester og vielsesritualet – og ut fra flere grunner – var ekteskapet det ”første riket” med lovgivende, dømmende og utøvende makt innenfor familiens rammer. For å markere dette bærer bruden den dag i dag brudekrone i Setesdal, Hardanger og noen steder i Sverige som et bevis på at det dreier seg om et kongelig rike som det nasjonale riket hviler på. Skal kongeriket bestå – må også det ”første riket” være i orden – ellers går alt i oppløsning og går under. (Brosjyren kan fås gratis fra AKF/Krossen Media) Samkjønnet samliv er ikke ekteskap forteller naturen oss. Men det, er en ”nullitet” påpekte advokat Haga i Dagen nylig.

 

Det siste er heller ikke så vanskelig å forstå – om en bruker hodet til noe annet enn å sette hatten på. (A. Berg) For det første er homofilt liv barnløst pr natur og definisjon. Og har det noen betydning for samfunnet da? Ja, for det første er arbeidskraften i et samfunn en større kapital enn for eks. ”Oljefondet”. Og sentralbanksjef Hermod Skånland skrev en kronikk i Aftenposten 11.9.2001 som het: ”Barna vi må savne”, og understreke at den demografiske utviklingen (eldrebølgen og nedsatte fødselstall) ville få alvorlige konsekvenser for arbeidskraftsituasjonen og den realøkonomiske utvikling. Dette er noe som i aller høyeste grad truer samfunnet og vårt fellesskap og myndighetene må rette sitt ”sverd” mot som de ikke skal bære forgjeves i flg. Skriften.

Jeg avslutter denne kortversjonen av en stor debatt med følgende avslutning på Skånlands artikkel:

”Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerskatastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe, som den europeiske, viser tegn til å forvitre som et resultat av enkeltmenneskenes egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt.

De økonomske virkninger kan vi, riktig nok med betydelig usikkerhet, analysere oss frem til. De politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser er kanskje langt viktigere, men det ligger utenfor mitt tema.” Han er også sitert med: ”Selv om vi har balanse regnet i penger, betyr ikke det at vi også har balanse i arbeidskraft. - - Oppgaven vil ikke lenger være å skape nye arbeidsplasser, men frigjøre arbeidskraft for nye oppgaver.”  

 

Endelig har vi de helsemessige konsekvenser som er en følge av de flestes homofiles samliv med nedsatt immunforsvar p.g.a. fremmede proteiner på feil sted og dermed mer sykdom som for så vidt også Bibelen taler om i Romerbrevet kp 1 når den sier: ”og fikk på seg selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.” Jeg vet ikke, men vil anta at med ”vederlag” her siktes til bl.a. sykdom, og barn og arbeidskraft blir det i alle fall ikke av denne samlivsformen.

 

Virkeligheten Uganda og flere andre afrikanske land stod overfor med 30 % HIV/AIDS smittede – som nå er redusert til rundt 6 % - var en videre smittespredning p.g.a. folks ”etiske valg” som skapte sykdom, horder av foreldreløse barn og et samfunn som var sterkt truet. Noe måtte gjøres på en rekke samfunnsområder og ble gjort med forskjellige metoder. (Se mer info om metodene her.)

 

Vel, straff og straffeutmåling og metoder kan diskuteres, men at samfunnet måtte reagere med makt og kraftig oppbremsing var klart for dem i alle fall – og resultatene kom da de begynte med Bibelens bud om samlivet for folket sitt. Guds bud, Hans skapervilje er gode og livsbevarende. Norges Gr.l. var bygd på Sinailoven. Men det synes langt fram for Europas nasjoner som nå går den sikre død i møte med en demografisk utvikling på rundt 1 barn pr fertil kvinne – og homofilt samliv hjelper oss i alle fall ikke ut av den krisa. Dette er elementær bibel-, natur- og juskunnskap som man må få med seg i den videre debatt.