Var 22. juli kommisjonens mål Politiet?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.08.12

 

Kjetil Stormark, forfatter og tidligere fagleder for krisehåndtering, skrev en kronikk i Aftenposten 20.08.12 som var lesverdig. Hans overskrift var følgende: «22. juli-kommisjonens gransking av Forsvaret er ytterst mangelfull». Han utdyper dette i sin kronikk og vi tar med noen sitater og andre relevante vurderinger fra Stormarks omtale av kommisjonens rapport:
- «Med motsatt fortegn forteller dette at 95,2 prosent av vitneforklaringene har hatt som fokus å granske politiet og den sivile innsatsen 22. juli. Den manglende kildebredden i Forsvaret betyr at det ikke har vært noen reell verifikasjon eller kontroll med den informasjon Forsvarets ledelse har gitt om egen innsats 22. juli
- «Jo, dersom den nasjonale krisen 22. juli hadde utviklet seg i en noe annen retning, kunne det blitt behov for langt mer av Forsvarets ressurser og kommandostruktur.»
- «Ytterpunktene i en nasjonal krise, når en terrorbombe er gått av, er at det kan handle om alt fra krigsutbrudd, et koordinert væpnet og militært angrep på Norge, til én manns handlinger.»

- «La det være krystallklart: I den første fasen av det som kan være et væpnet angrep mot Norge har Forsvaret et selvstendig ansvar for å utvarsle og mobilisere alle viktige avdelinger - til landets ledelse sitter med et klarere situasjonsbilde.»
- «"Plakaten på veggen" var en av de viktige lærdommene etter 2. verdenskrig og ble i 1949 nedfelt i en kongelig resolusjon. Direktivet gjelder fortsatt. Hver enkelt soldat og offiser har et selvstendig ansvar for å handle når nasjonen er truet. At ordrene ikke kommer, er ingen unnskyldning.»
- «Det er brutalt å si det, men vi hadde flaks 22. juli. Norge ble angrepet av én mann. Å analysere bare dette ene scenariet med tanke på å forebygge en ny katastrofal håndtering neste gang vi rammes av en nasjonal krise, er 22. juli-kommisjonens alvorligste forsømmelse.»
- «Kommisjonen viker unna i forhold til å plassere det konstitusjonelle ansvaret der dette hører naturlig hjemme: Hos statsministeren og Regjeringens medlemmer.»

 

Så hvorfor en slik rapport da?

Mitt tips før rapporten kom var at nå kom det til å rulle noen småhoder og så blir den ansvarlige eliten sittende. Vi får se når det norske folk våkner opp og krever elitens avgang - det kan bli ved en evt neste nasjonal krise - muligens koblet til Nordområdene eller sviktende matforsyning? Og ordet eliten brukt her vil nok ramme i flere leire.

SÅ kan en videre undre seg, med bakgrunn i ideologien rundt «Frankfurterskolen» og «det nye venstre» der bla et "sentralt og enhetlig" Politi er viktig, spørre seg:

Var kommisjonsrapportens mål Politiet - og samtidig måtte det knuses noen egg for å virke helt troverdig? I et demokrati er det lov å spørre – og helt nødvendig å spørre. (Slik også Ivar Fjeld spør seg her: Breivik kopierte regjeringa sin bombe-video frå 2004)

Louis Althusser var på 1960-tallet en populær figur innenfor det nye venstre, særlig i Frankrike. Av viktige ideologer bak og personligheter knyttet til det nye venstre kan nevnes Rudi Dutschke, Georg Lukács, Herbert Marcuse, Daniel Cohn-Bendit og Che Guevara.

På arrangementet på Utøya den 22. juli 2012 hang et stort bilde av den kommunistiske voldsmannen Che Guevara. Bildet var Alberto Cordas ikoniske «Guerilla Heroico» fra 1960. Lukács og Marcuse er begge kjente og sentrale fra Frankfurterskolen.

Althusser (*se helt nederst) skrev om når staten hadde «monopol på ideologi» - da hadde staten «to apparater» for sin styring, sitat:
Staten disponerer to apparater:
- Undertrykkende / repsessive (makt)apparat – disponerer volds- og kontrollmidler som militæret og politiet (sentralt og enhetlig dirigert.
- Det ideologiske statsapparat – (utdanning, familie, rettssystemet, politikk, massemedia, kulturinstitusjoner etc)

Althusser var en svært bevisst herremann, og vi skal i anti-naivitetens tenkning ikke undervurdere ideologier inn i vår samtid og hva de kan gjennomføre også av totalitære trekk helt inn i våre hjem og med nære nasjonale katastrofer som bakteppe. Vi kommer tilbake til det litt lenger nede.


Jeg vet ikke hvor godt de fleste kjenner andre vitale samfunnsområder som feks vår nasjonale matvareberedskap. Men, ved regnvær i ca 3-4 uker under innhøstingen av feks korn (som for eksempel i 2011) koblet til en internasjonal matkrise av dimensjoner (kan være på gang nå - utdypes her) vil vi her i Norge være i en tøff situasjon med våre 40 % selvforsyning av mat og korn/salt/gjær etc. Ca mars 2003 ble den siste delen av vår nasjonale kornberedskap lagt ned ved et Stortingsvedtak og vi står uten lagre.
Lagre av reservedeler til landbruksredskap like dårlig - dvs vi er også svært sårbare der - og mattilgang er også Forsvaret selvsagt avhengig av...
Drivstoffberedskapen vår - er elendig. Vi har to olje-raffinerier - hvilket det vel tar et par minutter med bombefly å legge i grus. Desentraliserte lagre er det meg bekjent ikke mye av for eksempel spredt på gårdsbruka – slik at jordbruket sviver i krisetider.

Var så Politiet rapportens hovedmål? Slik kan en igjen spørre seg når en ser disse ideologier nettopp svekker samfunnets vitale autoriteter i både hjem og skole. Politiet er en annen autoritet som har en viktig samfunnsrolle og staten øker nå makten over Politiet på egen hånd. Jens Stoltenberg var rask ute nå i forrige uke med ønske om økt sentralisering av makt i Politiet.
Og hva da? Skal de som har visst total dugløyse selv få mer makt i og over Politiet og hvordan og mot hvem skal de bruke denne økte makt og agere mot? Ikke bare få det mer effektivt og operativt? Svaret gir seg muligens selv og underbygger vel bare historien om Rikets tilstand.

Og husker en bare noe få måneder før 22. juli 2011 da gikk HV-016 i oppløsning ca i januar 2012 - den styrke som var i Danmark og trenet skarpskyting fra helikopter i flere år under hemmelighold i en øvelse kalt:
"Sniper training Falcon Eye"!!! For de som ikke tror det kan de ta en titt her: http://www.youtube.com/watch?v=ws3x5o9Jof0
Grete Faremo var svært aktiv i den nedleggelsen så langt jeg har forstått og da som Forsvarsminister.
Nå er hun gitt et økt ansvar som innbefatter også samfunnets beredskap – etter at hun selv, etter min mening, har utvist sterkt sviktende dømmekraft eller muligens bare kjørt en ideologisk linje man har vært enige om.
Det ville tatt en journalist som hadde gjort hjemmeleksa si, etter mitt skjønn, få dager å få til en avgang av både statsminister og justisminister og da hele regjeringen – men ser du på Althussers punkt om «Det ideologisk statsapparat» ser du at der er massemedia nevnt…og selvsagt er det flere sentrale aktører som burde settes kraftige lyskastere på fra flere partier og i flere posisjoner…

Nå skal HMK Garden ha fått et økt ansvar i Oslo ved kriser – Garden som sto i fare for å bli radert ut til fordel for å bli en tropp med kun spillende gardister. HMK Garden utviste sterk innsats 22. juli 2011 og beviste at de hadde både sterk dømmekraft og handlekraft med gjennombruddsvilje. Regjeringen burde nå blitt invitert til Slottet for en alvorlig oppgradering av hva som ligger til grunn for å utvikle en sunn dømmekraft med påfølgende handlekraft og gjennombruddsvilje og evne!

Så skal vi i fravær av naivitet igjen ta frem tidligere statsråd Kåre Kristiansens ord om at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.
Så vil Gud Fader i Himmelens Borg åpne og lukke for hendelser også i vårt land – men vi må be om at Hans vilje skjer da er vi i den rette ideologiske sammenheng.

 

 

*