WikiLeaks og destabilisering av Norge


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.12.10


I følge Aftenposten nett 02.12.10 skal de siste lekkasjer fra WikiLeaks blant annet fortelle oss at USAs ambassade i Oslo har meldt hjem til Washington i et notat i 2008, følgende: ”Risikoen er at Norges venstrevridde regjeringen går bort fra tradisjonelt sterke transatlantiske bånd og fokus på Nato.”
Er det noen som ser sammenhengen med uttalelsen til tidligere statsråd Kåre Kristiansen da han skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.


Det er av avgjørende betydning å vite hvem som ønsker og destabilisere et land og hvem som ønsker å stabilisere det. Gjennom mange år i Norge nå har vi vært vitne til en destabilisering! Og destabiliseringen er langt på vei på linje med det brukne geværs politikk i tredveåra. Det gikk da ikke lenge før en fremmed hær tok over vårt fedreland. Det siste man nå prøvde seg på var å knekke HV 016
*, en spesialenhet som vi selvsagt har brukt for når mye a våre spesialenheter er utenlands blant annet i Afghanistan.
Det er bare å ønske HV 016 lykke til og velsignet kamp mot de som driver med destabiliseringen av vårt land! HV 016 bør holde flere pressekonferanser der de får opp i dagen hva som skjer på flere hold blant våre ansvarlige politikere og fagsjefer. Det vil det norske folk takke dere for!

 

 

*
Med tillatelse fra Informasjons- og markedsansvarlig fenrik Camilla Gamborg Briså
gjengir vi har fra www.nrof.no en dekning av nevnte pressekonferanse:

 

 

Pressekonferanse vedr. HV-016

Hovedtillitsvalgt for alle soldater og befal i HV-016, Thomas Lund Nielsen, holdt pressekonferanse sammen med advokat Cato Schiøtz i dag, onsdag 24.

november (2010, red. anm.) på ”Håndverkeren” i Oslo. Tema var naturlig nok forsvarssjef Harald Sundes beslutning om å legge ned Heimevernets spesialavdeling 016.

Thomas Lund Nielsen åpnet pressekonferansen med at alle uttalelser, opptredener i media med mer er koordinert og godkjent av et samlet tillitsmannsapparat i HV-016. Lund Nielsen kommenterte at dette var ingen hyggelig dag, men skrittene som nå ble tatt var nødvendige.

 

Advokat Cato Schiøtz overtok og redegjorte for hva saken gjelder. Advokat Schiøtz ble engasjert av de tillitsvalgte i HV-016 i forrige uke for å ivareta personellets rettigheter. Schiøtz uttalte at prosessen, eller mangel på sådan, har vært en overkjøring av de folkevalgte og at det har vært en stigmatisering og en karakteristikk av avdelingen som ikke burde vært uttalt.

 

Schiøtz gikk gjennom det han mener er seks alvorlige forhold:

• Nedleggelsesvedtakets gyldighet --> mye taler for at nedleggelsesvedtaket er ugyldig

• Kompetanseoverskridelse i forhold til Stortinget --> en evnt nedleggelse av HV-016 og reduksjon av HVs oppgaver og kapasiteter, er opp til Stortinget
   å avgjøre

• Saksbehandling underveis --> saksbehandlingen har ikke vært reell

• Håndtering av endringsoppsigelse og krav i Arbeidsmiljøloven --> lovmessige krav er ikke blitt fulgt. LOs juridiske avdeling er nå inne og vurderer
   oppsigelsene i hht Arbeidsmiljøloven

• Offentlig kritikk, med påfølgende munnkurv --> flere av HVs distriktssjefer har fått direkte pålegg om å ikke uttale seg

• Krenkende uttalelser --> personellet i HV-016 er direkte rammet av disse påstandene, bl.a. ved at deres hovedarbeidsgiver stiller spørsmål ved deres
   tilknytning til avdelingen

 

Schiøtz ber om, på vegne av HV-016, at det nå blir en ny prosess som er ryddig, åpen og grundig. Fagmilitær ekspertise må bli hørt og de tillitsvalgte må involveres. Videre ønskes det at forsvarssjef Sunde offentlig trekker tilbake de ærekrenkende uttalelsene om avdelingen.

 

Schiøtz kommenterte at Sivilombudsmannen også kan trekkes inn som en 3. part for å vurdere om saksbehandlingen har fulgt formkravene i Forvaltningsloven.

 

Den videre fremdriften vil avvente utfallet av hva som kommer frem på Stortinget på fredag 26. november, hvor det skal være åpen høring med forsvarsminister Faremo.

 

Advokat Schiøtz presiserte til slutt at prosessen rundt og nedleggelsen av

HV-016 kan skape en farlig presedens for andre omorganiseringer og nedleggelser i Forsvaret. -Derfor er det viktig at dette blir gjort på en ryddig, åpen og grundig måte, sa Schiøtz.

 

På spørsmål fra journalistene tilstede på pressekonferansen svarte Schiøtz at han tviler på om forsvarsminister Faremo har vært klar over hvordan prosessen faktisk har foregått.

 

NROF følger med videre!

 

Camilla Gamborg Briså

Informasjons- og markedsansvarlig”