Paulus i kamp og farer – mye å lære

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.11.10

I 2. Korinterbrev 11 leser vi først i ingressen om hvordan Herrens tjener måtte inn og rydde opp. Det var ikke behagelig, men høyst nødvendig, dog lidelsesfullt: ”Paulus laster korintierne for at de har latt sig dåre av falske lærere og gitt dem inngang, mens de har miskjent ham, fordi hans ferd var saktmodig og uten egennytte, 1-15. Han nødes herved til å gjøre en sammenligning mellem disse falske lærere og sig selv; dens utfall er dette at han ikke i noget stykke står tilbake for dem, men tvert imot i sine trengsler har et merke på at han er en sann Kristi tjener, som fattes de andre, 16-33.”

Han går på om de vil eller ikke – det gjelder læren og tankelivet!  1 Gid I vilde tåle litt dårskap av mig! Dog, I skal tåle mig. 2 For jeg er nidkjær for eder med Guds nidkjærhet; jeg trolovet eder jo med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus; 3 men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. 4 For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det!”                                                                                                                          
Ja, slik snek man seg inn med skinn av ”sannhet” i menigheten, forvirret og forførte tanker og lære – og lurte ”fårene” bort fra ”enfoldig troskap om Jesus” hans død og oppstandelse for å rette opp den første Adams fall. Rom 5,18. Og skulle man knekke budskapet – måtte man også skape ringakt for han som hadde brakt dem sannheten: Paulus.
Er han en mindre kalt og lærd apostel? 5 For jeg mener at jeg ikke i noget stykke står tilbake for de såre store apostler; 6 men er jeg enn ulærd i tale, så er jeg det dog ikke i kunnskap; tvert imot har vi alltid lagt den for dagen for eder i alle stykker. 7 Eller gjorde jeg synd da jeg ydmyket mig selv forat I skulde ophøies, idet jeg uten vederlag forkynte eder Guds evangelium? 8 Andre menigheter skattla jeg, idet jeg tok lønn av dem for å tjene eder, og da jeg var hos eder og kom i trang, falt jeg ikke nogen til byrde; 9 for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde. 10 Så sant Kristi sannhet er i mig: Denne ros skal ikke frarøves mig i Akaias bygder! 11 Hvorfor? fordi jeg ikke elsker eder? Det vet Gud! 12 men det jeg gjør, vil jeg og herefter gjøre for å avskjære dem leiligheten som søker en leilighet, forat de skal finnes like med oss i det som de roser sig av. ”
Falske og ondsinnede medarbeidere – spesielt farlige 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. 16 Atter sier jeg: Ingen akte mig for en dåre! men selv om så er, da ta imot mig, om enn som en dåre, forat også jeg kan få rose mig litt! 17 Det jeg her taler, det taler jeg ikke efter Herrens vilje, men som i dårskap, idet jeg roser mig så tillitsfullt.
Han forteller hvem han er - mot de onde som vil knekke han og tjenesten18 Eftersom mange roser sig på kjødelig vis, vil jeg og rose mig. 19 For I tåler jo gjerne dårene, I som er så kloke; 20 I tåler det jo om nogen gjør eder til træler, om nogen opeter eder, om nogen fanger eder, om nogen ophøier sig over eder, om nogen slår eder i ansiktet! 21 Med skam sier jeg det, fordi vi har vært svake; men det som nogen gjør sig stor av - jeg taler i dårskap - det gjør også jeg mig stor av. 22 Er de hebreere? Jeg og. Er de israelitter? Jeg og. Er de Abrahams ætt? Jeg og. 23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. 24 Av jødene har jeg fem ganger fått firti slag på ett nær; 25 tre ganger blev jeg hudstrøket, én gang stenet, tre ganger led jeg skibbrudd, et døgn har jeg vært i dypet. 26 Ofte har jeg vært på reiser, i farer i elver, i farer blandt røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blandt falske brødre, 27 i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. ”                                                                              
Spesielt ille måtte det være i hardt arbeid å oppdage falske brødre som motarbeidet den sanne og sunne lære – og endatil satte ut falske rykter om han – som da som nå er et effektivt, men like råttent kampmiddel brukt mot Jesus så vel som hans tjenere. Men Paulus overlot sin sak og hevnen frimodig til Herren og fortsatte arbeidet som du kan lese under.
28 Foruten alt annet har jeg enn det daglige overløp, omsorgen for alle menighetene. 29 Hvem er skrøpelig uten at og jeg blir skrøpelig? hvem voldes anstøt uten at det brenner i mig? 30 Må jeg endelig rose mig, da vil jeg rose mig av det som hører min skrøpelighet til. 31 Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som er velsignet i evighet, vet at jeg ikke lyver! 32 I Damaskus holdt kong Aretas' landshøvding vakt om damaskenernes by for å gripe mig, 33 og gjennem en glugge på muren blev jeg firt ned i en kurv og slapp bort av hans hender.”
Så fortsatte Paulus kampen for å redde sjeler for himmelen, men alene ble han igjen og igjen – inntil han alene møtte for retten i Rom – og alle forlot meg – men Herren stod han bi! Men så ble de uten den hyrden som kjempet for deres evige liv med nidkjærhet – og ulvene kom inn i flokkene. Nesten alle de 7 sendemenighetene i Tyrkia er borte. Det gamle kristnede Europa siger inn i frafall og mørke. Det høyt løftede Norden er på samme nedtur om ingen tar kampen mot ondskapens åndehær og disse verdens herrer i dette mørke – koste hva det koste vil. Av Paulus lærer vi en del om prisen – men hva er det mot det evige liv i himmelen? Verden ligger i det onde – og blir liggende der!