Miljøvernere lar ulven ødelegge miljøet

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 06.08.10

 

Som tidligere jordbrukssjef i Nedre Setesdal i over 30 år har jeg fulgt rovdyrframvekst fra ca 1991 på nært hold. Det er ikke noe vakkert syn, og aldeles ikke særlig rosverdig for miljøvernmyndighetenes handtering heller.

Nå er det her igjen på forsiden av Fædrelandsvennen 05.08.10. Helge Fossen påroper seg å ha fått ulvedrept rundt 27 av saueflokken og mener Naturoppsynet ikke tar ulveskadene på alvor, bl.a. ved å mene at bare 4 er drept av ulven. Jeg må si at jeg fester mest lit til Fossen. Vi vet at ulven er en lystmorder, og når den kommer inn i en saueflokk – gjør den rent bord. Vi så dette tydelig i Åmli for få år siden da det lå igjen ca 120 kadavre over relativt få mnd. Tidligere 1. amanuensis, forsker ved UIO, nestformann i ”Internat. bearassociation” uttalte at vi kunne kanskje leve med gaupe og bjørn, men når ulven kom, ble det alvor. Han visste hva han snakket om – selv om miljøvernerne var lite glad i denne fagmannen.

 

En annen side ved denne ulveverningen er at den ulven vi nå har i Norge, ikke hører hjemme i norsk fauna. Den er innvandrer fra Øst-Europa og på kraftig vei inn i innavl! Dette er for lenge siden påvist ved DNA-analyser av et svensk universitet. Fremmede gener er ellers bannlyst i norsk fauna!

Tidligere ekspedisjonssjef i Miljøverndep. i 12 år, Erik Lykke, skrev en artikkel jeg har foran meg: ”Departementet som ikke vil gjøre som Stortinget sier”. Det er mange i distriktsnorge som har en beklemmende følelse av dette.

 

En ting er dyrene som pines, ødelegges og tapes, men det er familier med barn som må leve med ulvene i nærmiljøet. Den siden av miljøet synes ikke å røre miljøforsvarerne det minste.

 

Tidligere statsråd, fylkeslandbrukssjef i Vest-Agder og grunnlegger av Lyngdal Landbrukskole, Trygve Haugeland, var Bortens valg som formann for det store Naturressursutvalget i slutten av 60-åra. De mente at det kunne bli ”skjebnesvangert” for en nasjon ikke å ha oversikt over de naturressursene som skulle skaffe oss mat og råstoffer. De foreslo et Naturressursdep. – som Ap gjorde om til et Miljøverndep.  Jeg traff T. Haugeland mange ganger senere, og han ønsket ikke å ha æren for Miljøverndep – rimeligvis - for disse kreftene synes ikke å ha syn for ”protect and produce” (Vern og produser).

Beitekulturen som skaffet oss 12-13 % av det beste kjøttet – holder landskapet åpent, tar vare på en rekke rødlistearter (Ingløg), er en viktig næringsgrein og tilleggsnæring for mange bruk og holder bosetningen oppe og ressursene i drift, blir totalt overkjørt og etter hvert utradert. Og dette i en tid med stigende sult i verden og nå en ny kornkrise bankende på våre matboder og kornsiloene nedlagt i hele landet – men ikke i Europa!

 

Det ser videre ut som disse kreftene fullstendig baserer seg på diverse sektorlover og overser at vi har en Grunnlovens § 105 om eiendomsretten. Og eiendomsrett betyr ikke bare en formell rett til å eie, men selvsagt også til å forvalte eiendommen – og ikke bli fratatt den av byråkrater og rovdyr så man til slutt ikke får noe ut av eiendommen. Fra uminnelige tider er den norske selveierbonde lovfestet og respektert i Norge – i motsetning til feydalsystemet i Europa. Det er den viktigste yrkesgruppe vi har i landet. Dostojevskij ble aldri trett av å minne om at ordet for bonde på russisk var avledet av kristen – altså god rettskilde for forvaltningen av Skaperens bolig for mennesket – noe kommunistene glemte og skapte sultkatastrofer.

 

Til slutt: Når jeg leser fylkesvernmiljøsjefens: ”Vi har en streng rovdyrpolitikk her i landet” og at de har ”klare regler å gå etter” – og på neste spalte svarer på hva som er ”markante skader”: ”Det er det ingen som vil si noe om” – så vitner det om tåke - ikke klarhet. Og når jeg gjennom årene har lest diverse Stortingsstoff om rovdyrpolitikken og ser hvordan forvaltningen har foregått – virker ikke det overbevisende om at man følger ”klare regler”. Bl.a. skal Aust-Agder være en buffersone mot de sauerike områdende lengre vest – og ikke har jeg sett i Stortingsmeldingene at man hadde rett til ynglegrupper. Men så vidt jeg husker - dukket de endog opp i Rogaland. I Hornnes Vesthei hvor 26 sauebønder slapp dyra sine, er det 3 sauebønder igjen - og de også trapper ned. Så her må noen snart ta til vettet av hensyn både til bøndene, deres familier, husdyra og vår fremtidige matsikkerhet som er noe av det elendigste i Europa. Endog araberne fra deres ørkenstater driver nå med ”landgrabbing” bl.a. i Afrika, fordi de er klar over at ved en ny kornkrise hjelper ikke stor pengesekk.