Tekstboks: Relatert stoff:
Vatikanets dødsmesse.
Åpent brev til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité - Grunnlovens §2
Grunnlovens § 2 og tidl. stortingspresident Inge Lønning

 

J. H. Matlary bør melde seg ut av norsk politikk


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.09.10

J.H. Matlary sier til Vårt Land at hun vurderer å melde seg ut av KrF – ikke p.g.a. diskusjonen omkring bekjennelsesparagrafen – men muligheten av at ”KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen”. Hun sier like ut til V.L.: «Jeg vil ikke være i et parti hvor en har hellige tekster som autoritet for politikk. Det strider mot hva politikk går ut på».

Dette er interessante uttalelser av katolikken og statsviteren som lenge har vært med på den ideologiske utformingen av KrFs politiske styring og politiske virksomhet som klart skal drives innenfor rammen av Norges Grunnlov som er forankret i Gr.l. § 2 og ”evangelisk-luthersk”. Professor Robberstad - som i mange år foreleste på MF og var tilsatt i Justisdepartementet - sa at det særegne med Gr.l var at den var ”konfesjonsbundet.” D.v.s. den var forankret i Bibelen og denne forståelsen av Bibelen – ikke den katolske. Har denne statsviteren – og tidligere høyre hånd til pavens familiepolitikk - forstått i hvilket land hun befinner seg i og hvilken basis politikken her skal ha? Etter to-regimentslæren til Luther skal selvsagt Lovens 10 bud – særlig lovens andre tavle – ligge til grunn for Grunnloven og den politikk som drives i Norge. Det er nok det store flertall glad for – når det kommer til et stykke! Rabbiner dr. M. Asckanaze som oversatte Gr.l. til hebraisk, lovpriste de norske fedres frihetsånd som kunne lage et slikt frihetsverk. Med den rette rettskilde fikk vi en optimal frihet og orden i Norge.

Man undres videre på hvordan hun har tenkt seg å utforme forslaget til revidert Gr.l. som hun nå arbeider med i sammen med formann Inge Lønning i komiteen som er nedsatt av Stortinget? Lønning som stadig vil redusere Gr.l. § 93 for å gjøre vår inngang i EU lettere og har ytt vesentlige bidrag til avtalen om rettferdiggjørelsen – det sentrale pkt i vår ”evangelisk-lutherske” lære - mellom Norges kirke og Rom.

Så lenge Norge har en Grunnlov med § 2 og en Konge som øverste statsoverhode som sier at Kongen skal være kristen og vil beholde Gr.l. § 2 og 4, og flagget vårt har et klart signal om forankring i kors og Bibel – vil etter min mening det redeligste av henne være å trekke seg fra norsk politikk.

Med de signalene hun nå gir – tyder det på at hun vil føle seg forpliktet til å forandre Norges fundament til noe helt annet enn det som reddet Norge fra 1800 og siden bygde det opp til en fri, velordnet rettsstat med en velstand knapt noen kunne drømme om. De katolske stater har ikke mye å skryte av i så måte – og aldeles ikke Italia med Rom og pavesetet.