Hvorfor fred bare i Israel?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.09.10

 

De såkalte fredsforhandlinger om Israel i Midtøsten, som skjøt fart med den svikefulle Osloavtalen i 1993 – er noe av det mest irrasjonelle en kan tenke seg i en verden som bobler av ufred. Spesielt er det underlig når en ser at i de fleste uro-sentra i verden – er det mer eller mindre radikale muslimer i sving. Kåre Kristiansen listet dem en gang – og da var det ikke mange andre steder igjen hvor ikke muslimer var innblandet.

 

Likevel synes det ikke å slå de bolde fredsforkjempere med fredsprisvinner Obama i spissen – at dette er noe av det merkeligste, uetiske og farligste de kan involvere seg i. Kan de være helt blinde for hva som driver dem og de gir seg ut på? At det er høyst egoistiske økonomiske motiver: oljen, og at enden vil bli med forferdelse. Urettferdigheten roper like til himmelen.

Og dette forferdelige presset utsetter man den jødiske befolkning for – folk hvor knapt noen ikke har familie som ble utryddet brutalt industrielt i Hitler- Tyskland – og selvsagt har dype sår i sjelslivet. I tillegg kommer de 8 store krigene de har gjennomlevd og det stadige presset og usikkerheten de fortsatt må leve under med Irans atombombetrussel hengende over sine hoder. Intet av dette synes å affisere ”fredspolitikerne” det minste annet enn litt retorikk ved festtaler når de erklærer seg som venner av Israel. Det burde slå dem at jødene sikkert sier i sitt stille sinn: ”Hjelp meg mot mine venner, mine fiender skal jeg klare selv”

 

Og så driver de på med sine ”fredsinitiativ” den ene av USAs presidenter etter den andre med like håpløse resultater med målene som er de samme:

a.      To-statsløsning og slutt på all jødisk boligbygging i Judea og Samaria – gammelt jødisk land. Dette på tross av at araberne – som disse også er – har fått mesteparten av britenes mandatområde. Men Israel skal bort – det er saken. Israel motbeviser Allah. Der skal helst være jødereint.

b.      De vil ha en for jødene livsfarlig vei mellom Gaza og Judea og

c.       4 millioner arabere skal returneres til jødisk land så jødene kommer i mindretall.

d.      Jerusalem skal de også ha, selve ”løftestenen” som de vil såre seg på sier profeten Sakarias. ”Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det” og følgelig såre seg på de fredsoperasjonene. (Sakarias 12)

Hvorfor det? Jo det er den andre årsaken i tillegg til oljen og mammon: Gudshatet – om de skjønner det eller ikke. Araberne som kan sin Koran, vet hva de er ute etter – men de andre?

Dette er det verste og farligste av alt – som de ikke synes å forstå. De synes å være blinde aktører i et spill hvor de har Bibelen, profetiene og Gud i mot seg. De er bærere av dyp urettferdighet mot et folk som nok i følge Esaias 43 er blinde og døve for evangeliet, men de er elsket for fedrenes skyld og skal hjem for andre gang for å bli der for å ære Herrens navn, for Hans skyld alene. Slik vi også frelses.

Vi leser videre hva Sakarias, i kapittel 12, sier Gud vil gjøre:

 

”4 På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd; men over Judas hus vil jeg oplate mine øine, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet. 5 Og Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems innbyggere ved Herren, hærskarenes Gud, deres Gud. 6 På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellem vedtrær og et ildbluss blandt kornbånd, og de skal fortære alle folkene rundt omkring, til høire og til venstre; og Jerusalem-folket skal fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem. 7 Og Herren skal frelse Judas telter først, forat ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. 8 På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere, og den iblandt dem som snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem*. 9 Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem. 10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.”

 

Det er Jesus selv som kommer der som Fredsfyrsten, lovgiver og dommer i Jerusalem – men vel å merke med rettferdige lover og dommer. Da blir det fred. Les profeten Mika og la dere advare – og fortsett ikke i rekkene av fariseerne som vel var gode værprofeter men var blinde for tidens tegn – i følge Jesus selv. Signalene i Guds skaperverk - som Han selv har full kontroll over – selv om han lar mennesket selv stelle det til slik at ødeleggelsene kommer. ”Når mennesket reiser seg mot Gud – reiser Gud skaperverket mot menneskene” sa den danske biskop Skovgaard Petersen i sin utleggelse av Johannes Åpenbaring. Og til troens barn sier Jesus selv: Se jeg har sagt dere det før det skjer - for at dere skal tro når det skjer.