Fedrenes lange kristningshistorie fordunklet?    

 

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.03.10

 

Hvorfra og hvordan inntok kristendommen Norge. Har vi fått vite hele sannheten om våre røtter til Kaukasus og Midtøsten, ja endog til jødene og den lange kampen mot Romerriket i øst og vest – riket som nå kommer igjen? Etter profeten Daniel skal Romerriket vokse seg sterkt igjen – men til slutt knuses av Guds rike. (Daniel 2,34 – 35 og 7, 27)

 

Våre røtter og stadig kamp med Rom

Jeg har jo lest store deler av Snorre og etter som årene går, er interessen for historie økt og ikke bare om egne familiære røtter – men ikke minst mitt folks røtter – og spesielt våre kristne røtter som man nå om dagen hogger over med stor lyst.

Påvirkning som vikingene fikk ved sine herjetokter mot Europa og spesielt mot England og Skottland er vel kjent, mens påvirkningen mot Midtøsten er mer eller mindre fortiet – selv om det er tydelig at de må har vært kraftige.

Som en sammenfatning allerede nå – synes våre forfedre underlig nok å ha vært i en sammenhengende kamp mot Romerriket fra sitt opphav i Midtøsten i øst og til de møter de igjen i vest – akkurat som jødene igjen og igjen var i konflikt med de store riker inntil Romerriket nærmest utslettet dem i år 70 og 140 etter Kristus. Det uhyggelige keiserdømmet var i de siste årene styrt av keiser Hadrian som også bygde den store muren tvers over England (i vest), dyrket homofilien og kom i voldsom konflikt med jødene og druknet jødeoppstanden i blod. Han knuste Jerusalem og stengte jødene ute fra byen.  Han var en stordyrker av Zevs og laget store idrettsleker og tok i den anledning navnet Olympos!

 

Romerriket i øst

Men Romerriket trengte ikke bare vestover – men også østover og truet på firehundre-tallet folkeslagene som bodde oppover ved Svartehavet – mot det Kaspiske hav og Kaukasus. Ti stammers riket av jødene var jo tatt av herskeren i Ninive ca 750 f.Kr. og ført øverst opp i Kaldeerriket langt nord for Babylon. Da så Ninive gikk under – ca hundre år etter at profeten Jonas hadde reddet dem – trakk jødene videre nordover langs de store elver og spredte seg over store områder som man i dag ikke har noen skikkelig oversikt over. Men i Aserbardjan var det tydeligvis folk som dyrket jødenes Gud. Thor Heyerdahl skriver om at der finner vi også den første kristne kirke. Her bodde og bor Udinfolket – og antagelig er det herifra han kom denne høvdingen som i Norden ble dyrket som avguden Odin og kristningsætta, Ynglingeætta stammer fra. Han skal under press fra romerne ha flyktet vestover til han kom til Saxerland hvor han satte igjen 3 av sønnene sine. Så sendte han kona foran seg til Sverige. Hun ble godt mottatt og han kom etter og etablerte seg i Sigtuna. Heyerdahl skriver i ”Ingen grenser”: ”Romerne kom til Aserbajdsjan kort tid etter at Odin hadde forlatt sitt hjemland fordi han visste at de (romerne) var på fremmarsj.” Deres felttog til Kaukasus er dokumentert. Heyerdahl forklarer nøye hvorfor Snorre nok har rett i det han sier om disse reiserutene vestover til Tyskland og Sverige, osv.

 

Nordens reiser til Midtøsten og Jorsal

Sverige kalles hos Snorre Svitjod og det store Svitjod lå i Kaukasus ved Svartehavet. Aserbardjan var det første landet som ble kristnet og det ble bygd en kirke. Det er underlig å se hvordan Tore Hund etter slaget på Stiklestad og var med å drepe Hellig Olav reiste på botsferd til Jerusalem og ligger begravd der. Halvbror til Hellig Olav – Harald Hårdråde - flyktet også fra slaget til slekt i Gardariket og videre til Miklagard hvor han ble sjef for keiserens vaktstyrker. Han herjet ca 70 byer i Nord Afrika og sendte kapitalen til Gardarike. Sigurd Jorsalfar for til Jødeland med mye mannskap og reiste tilbake via Miklagard – i dag Konstantinopel. Og Olav den hellige seilte på en av sine første ferder mot Jerusalem – men ble stoppet av at han så Olav Tryggvason – hans fadder – i en drøm. Han sa han skulle snu og reise hjem og innta Norge. Det gjorde han. Alt dette og mer til forteller oss om mange og lange linjer og stort fellesskap med Midtøsten, Israel og jødedommen. Veiene måtte være kjent og kanskje også et visst fellesskap i språkene for at de kunne forstå hverandre. Snorre har tydeligvis store geografiske kunnskaper.

Hvorfor lærer vi så lite om dette i våre skoler? Vi må få mye mer viten og tenkning fra disse traktene enn vi har fått til nå. Vi må lære å kjenne våre røtter – og ikke stues full av fremmede og onde ideologier.

 

Kristningskongene av Ynglingeætta

Når man på denne bakgrunnen ser hva de norske kristningskongene hadde fra Midtøsten og kanskje endatil med islett fra de jødiske stammer blir det uhyre interessant. De var altså blitt presset av romerne i øst som nærmet seg Kaukasus - og nå møtte de romerne igjen i vest. Da er det kanskje ikke så rart at de gamle vikinger satte i gang geriljavirksomhet mot katolikkene og den romerske framrykking i Europa, det de kanskje oppfattet som romervelde også i kirkene i England. Det de kanskje ikke var så oppmerksomme på var at etter at englenderne hadde jaget romerne ut av England rundt år 400 – så ble landet kristnet helt utenom den romerskkatolske kirke av folk innerst i Middelhavet. (W. Churchill) Men ettersom de gjennom vikingferder og handelssamkvem ble kjent med englenderne og bl.a. kong Albert med flere – ble de vunnet for kristendommen og sørget for at Norge ble en kristen rettsbastion med Mosterlov (1024) som kvittet seg med katolske innslag fram til kong Sverre talte Roma midt i mot. Loven sa: ”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist,-”, men ikke makten i Rom! Men selv om katolikkene var knekt i Norge, snek de seg inn med tiggerordenen på 1100-tallet og skaffet seg makt som de etter hvert brukte til å sende Norge inn under Rom og elendighet – helt til Luther kom og Danmark-Norge hev ut hele pavestyret fra landet i 1537.
Grunnloven vi fikk i 1814, var tuftet på Sinailoven og gammel norsk kristenrett. Derfor het den også Restaurasjonen fordi det var restaurering av denne gamle retten med røtter ned i Ynglingeættta og Israel, Moseloven og Mosterloven. Vi bygde landet med RETT LOV og ikke med u-lov – uten bærekraft.

Språkmannen og forsker Kjell Aartun i boken ”Et forskerliv i janteland” hevder sågar at norske runer har fellestrekk med gamle semittiske alfabeter, ja, kanskje jødiske skrifttegn. Mye annet kunne vært nevnt fra vår historie. Der er våre røtter og vår arv som vi prøver å glemme og fordunkle så godt det lar seg gjøre - så vi kan bli fri fra Han som vil oss alle vel endog med Sitt eget rettferdige blod. Der er fedrene våre og hva de stod for som bygde landet vårt til et Kristuslydig land.

 

Norges konger har en lang kamp mot Romerriket – som synes å stamme helt fra deres hjemland i øst – til kong Sverre som ”talte Roma midt i mot” til protestantismen hev dem ut. Nå slipper vi fram de som kristningskongene bekjempet fra Rom, og muslimene som trengte inn i Bysants og gjorde verdens største kristne katedral – Sofiakatedralen - om til en moské, samt at vi utrydder store deler av etterslekta og oppløser ”det første riket”, ekteskapet, med u-lover! Så flyktet de lærde og den Østromerske kirke til Moskva som siden har hatt hegemoniet. Vår sivilisasjon er på vei mot undergangen. Maken til dårskap og historieløshet kan man bare se i det gamle Israel da de forlot Gud og ville være som alle andre. Da gikk det dem virkelig ille.

 

Våre røtter fordunkles bevisst?

Det er underlig å se hvordan romermakten har kjempet mot jøder og kristne i gjennom århundrerne både i øst og vest med sin makt og vranglære (bl.a. tilbedelsen av mennesket Maria). Det er ikke for ingenting at Joh. Åp. Kp. 17 undrer seg storlig og forteller at skjøgen var drukken av ”Jesu vidners blod.”

Og nå arbeider deres makt på å innlemme oss i det gryende Romerriket som skal gjenoppstå – men som til slutt skal knuses av Gud selv med sitt RIKE. Daniel 2,34 – 35 og 7, 27. Sannhetens bok – Bibelen - er sann tvers igjennom.

 

Da er det kanskje forståelig hvorfor verdens barn med studerte professorer og dr. grader i spissen til stadighet prøver på å skyve Bibelen, men også Snorre ut på sidelinja og latterliggjøre Heyerdahl og selvsagt kristne og jøder som tror på Guds Ord. De synes ikke at vi bør vite hvor vi har våre røtter, hvem vi er og hva Gud har gjort og til slutt skal gjøre i denne verden. De vil ikke vite av at ”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist,-.” Begynnelsen på Hellig Olavs lov, Moster 1024.

Paralleller på samme forførelsen ser vi m.h.p. kampen mot den fundamentale skapertroen, underne og mye annet. Men Bibelens Ord er Sannhet alt sammen. Vi skal skjønne det hele fullt ut når det skjer – og det kan ikke være så veldig lenge før det skjer alt sammen i stadig stigende tempo. Da kan vi løfte våre hoder mot himmelen – for vår forløsning stunder til.