Ap spisser sin totalitære praksis


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.04.10

Det er allment kjent at Karl Marx i deler av sine skrifter promoterte Djeveltilbedelse, slik Richard Wurmbrandt, som ble fengslet og torturert av marxistene i 14 år i Romania dokumenterte i boken ”Was Karl Marx A Satanist?”. Det skulle ikke forundre noen, at han ble det etter fullført gymnas, når en leser det kommunistiske manifest med statens eiendomsrett til barna og blodig revolusjon. Kommunisme og sosialisme er et alen av samme ideologiske opphav.

I en kommentar i Norge IDag 14.04.2010 skriver tidligere fylkesmann Svein Alsaker følgende: Hordaland AP sier nei til nye kristne skoler” etter Ap Hordalands fylkesårsmøte i mars 2010. Alsaker skriver videre:Privatskole-nei. Auf fikk her et klart flertall for en rekke skarpe uttalelser mot private skoler. Dette innebærer at Hordaland Arbeiderparti nå mener at statsstøtten til kommersielt drevne private skoler skal avvikles. De mener også at det skal utredes hvorvidt det er mulig å stoppe den statlige finansieringen av allerede godkjente skoler. Ikke minst mener fylkeslaget at det ikke skal åpnes for å opprette nye private skoler med et religiøst alternativ til den offentlige skolen. Blir dette realiteten, kan for eksempel ikke Danielsen etablere nye skoler. Auf–leder Tore Eikeland, som fikk flertallet med seg, sier at det handler om prinsipper. Staten skal ikke finansiere vranglære og indoktrinering. Hordaland Arbeiderparti er et av landets største fylkespartier. Det er derfor grunn til å ta på alvor når fylkesårsmøtet vedtar resolusjoner.” (Uthevet av red.)

Statens verdifundament er nedfelt i Norges Grunnlovs § 2: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”
Ånden i § 2 er det ikke lov å endre jmfr Grunnlovens § 112. Grunnloven er videre rett av første rang og det er der bla skolens formålsparagraf skal hente sitt fundament i fra.

Tore Eikeland har altså feil om han benevner Norges basis kristendommen som vranglære og indoktrinering, mens han har rett om han for eksempel mener Shariaundervisning, jødehat og Djeveltilbedelse. Samtidig har foreldre som ikke deler ”evangelisk-luthersk” (i følge § 2) selv et valg om hvilken undervisning de vil gi sine barn, men staten skal altså holde seg til Grunnloven. Av dette følger det at statsstøtte kan og skal gis slike skoler og skoler drevet av staten har å forholde seg til den evangelisk-lutherske religion. Så enkelt er det. Sier man noe annet er man altså i strid med Norges rettsgrunnlag – hvilket sosialismen er.

Det sies at den store kampen i verden i dag står mellom to jøder, nemlig Marx og Jesus. Marx som sosialismens åndelige fundament og Jesus som synderes venn og frelser. Marx med tanken om likestilling mellom kjønnene, Jesus med likeverd mellom kvinne og mann. Marx med en tro på fullkommenhet på jord (utopia), Jesus med sitt Ord om en Evig Himmel eller et Evig Helvete. Marx med den totalitære tanke og praksis, Jesus med den individuelle frihet under ansvar.

 

Arbeiderpartiet har til alle tider frontet Marxs tanker. På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: " Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist " Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk." En kan undre seg over hvorfor Ap driver å river ned vår 1000 årige kulturarv – mens de selv nyter fruktene av den Rettsstat som er fundert på Grunnlovens § 2? De fører med det nasjonen og dens individer ned i trelldom igjen. Sosialismen hevder frihet for diktatoren ikke for hans undersåtter!