"Åndskamp i skole og samfunn. Stern – Strid."


Av Lars-Arne Høgetveit
, i
www.Kommentar-Avisa.no – 14.04.10

Førsteutgaven av boken "Åndskamp i skole og samfunn. Stern – Strid." kom i 1985 og med nyutgivelse i 2001.
Når vi nå reklamerer for denne boken igjen er det enkelt fordi den vil sette deg raskt inn i hvilke ideologier som nå raserer vår norske nasjonalstat i hjem,
skole og samfunn – samt at boken gir deg innsikt i motkraften som skal til for å bekjempe disse åndskrefter.

I korte glimt leser du under litt om innholdet og noen anbefalinger av boken. Bestilling gjøres helt nederst.

Forside intro:
Oppgjøret om bruken av det tyske - og Europas største kulørte ukeblad STERN - i norsk skole i begynnelsen av åttiåra - ble en av de hardeste skolestrider i Norge i nyere tid. Den var et sviende oppgjør med totalitære krefter både på høyre og venstre siden i skole og media.

Verdens største mediaskandale - Sterns trykking av Hitlers falske dagbøker utspant seg på slutten av Stern-striden - og viste hvilke åndskrefter og ideologier man drev og innførte i norske barnesinn. Henri Nannen var tidligere konform nazist. Han og flere av redaktørene måtte gå av og flere av journalistene ble dømt i tysk forfatningsdomsstol til 4 års fengsel. Noe senere ble det også laget et stort dokumentarprogram om saken som gikk fire kvelder på TV2.

Boken er fremdeles topp aktuell - både på grunn av utviklingen i norsk skole - og den nylig avsagte dom i Storbritannia mot en av de sentrale sannhetsvitner i forbindelse med Hitlers falske dagbøker, den britiske historiker David Irving.

Boken er utstyrt med et nytt fyldig forord som summerer opp en del stoff og setter striden ennå bedre inn i sin rette ideologiske sammenheng og aktualiserer stoffet.

Anbefalinger:
Statsråd Kåre Kristiansen:
«Jeg vil anbefale alle som interesserer seg for foreldrenes rett til å velge oppdragelse og undervisningsmateriell til å lese denne boken. Den gir for det første et klart bilde av hvor utvannet respekten for foreldreretten er blitt, og den gir også et skremmende bilde av hvor langt avdriften fra skolens kristne grunnlag er kommet. For alle som ønsker å bevare vårt tradisjonelle verdigrunnlag i skolen og for alle som mener at foreldrene fortsatt skal være de som har den avgjørende innflytelse på sine barns oppdragelse, er boken et nødvendig vekkesignal.

Saken viser at det ikke er nødvendig for foreldrene å avfinne seg med et hvilket som helst diktat. Det nytter å kjempe imot også på dette området. Jørgen Høgetveit skal ha takk fordi han har tatt på seg de påkjenninger som har vært forbundet med å vise nettopp dette. Jeg anbefaler boken på det beste.»

Rektor Ole Øystese, Norsk Lærerakademi:
«Vesentlige sider ved åndskampen i skole og samfunn kommer på usedvanlig klar måte til uttrykk gjennom Stern-striden. Jeg er derfor meget glad for det rike dokumentasjonsarbeidet som er samlet og lagt på bordet. Det er av betydelig verdi at pressens usaklighet blir dokumentert så ettertrykkelig som her er skjedd. Men det mest forstemmende i striden er kanskje likevel lærerorganisasjonenes rolle i saken. Lektorlaget argumenterer kraftig til forsvar for lærerenes frihet i skolen - en frihet som han åpent annonserer at han vil bruke til å trosse både foreldrene og skolestyrets syn på hva som er høvelig lesestoff for barna i skolen. Bokens dokumentasjon representerer et arsenal som kan bli av stor betydning i kampen om skolen og mot nedbrytende krefter i samfunnslivet.»

Redaktør Finn Jarle Sæle, Dagen:
«Denne boka tar sitt utgangspunkt i det apologetiske program apostelen gir oss i 2. Kor. 10,4 ff om å ta alle tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud til fange under lydighet mot Jesus Kristus. Derfor prøver den heller ikke å beskrive åndskampen i et nøytralt idéhistorisk perspektiv. Men den inneholder ikke mindre sann og glitrende analyse av den grunn. Dertil er den utrolig informasjonsrik og tankevekkende.
Utgangspunktet for denne boka er den enestående verdi som mennesket har, slik det er skapt i Guds bilde og elsket av ham. Boka dokumenterer innsiktsfullt og fra en rekke synsvinkler hvordan pornografien bryter ned det kristne menneskesynet. Pornografien er menneskeforakt. Den regner bare med mennesket som driftsvesen. Etter å ha lest denne boka har en klarere innsikt i hvilke krefter som brytes i vår kultur. Boka viser at det er en åndskamp i vårt samfunn i dag og hva denne kampen står om.»

Bestilling:
Pris kr 149,-. 140 sider. Ny, forstørret og forbedret utgave.
Til: AKF - Krossen Media, pb 196, 4734 Evje eller på e-post:
akf-evje@online.no  

For deg som ønsker å laste boken ned elektronisk, men da i redusert kvalitet, kan det gjøres her: "Åndskamp i skole og samfunn. Stern – Strid."