Tekstboks: Relatert stoff:
Bibelen og bibeltillit, foredrag våren 2005.

 Å være hyrde i NLM

 

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.12.10

 

Det er krevende og et stort ansvar å være hyrde, det være seg på heia med en flokk sauer eller i en kristen organisasjon. Begge steder er faren for både ulver i fåreham og direkte angrep fra sine ”egne” - slik tiden er blitt - overhengende sannsynlig. Derfor skal en i dag, som alltid ellers, bruke Guds Ord som veikart når en skal utøve hyrdefunksjonen. En slik funksjon og ansvar har også flere ansatte i NLM, spesielt i dagens Norge med hedenskapet inn på vanlige folks dørterskel. Generalsekretær i Mekane Yesus kirken i Etiopia, Gudina Tumsa tok sitt ansvar, og skrev om et ”turning point” for deres land den 12. september 1974 da den blodige revolusjon brøt løs. Det kostet han livet ved strangulering 28. juli 1979. Av frykt for sitt eget liv - da Tumsa ble arrestert i juni 1979, reiste presidenten for det Lutherske Verdens Forbund, biskop Josiah Kibira sammen med Oberkirchenrat Krause til president Nyerere i Tanzania for å spørre om hjelp. Nyerere klarte å få han løslatt og gav han en mulighet til å flykte. Men Tumsa avslo med følgende ord: “Here is my church and my congregation. How can I, as a church leader, leave my flock at this moment of trial? I have again and again pleaded with my pastors to stay on.” He then quoted 2 Cor. 5:15: “Christ died for all that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again.' Never ever will I escape.” (Kilde: www.dacb.org)

Det er søvnens time for nordmenn nå – og den som sover vet det ikke selv - og derfor trenger vi vektere på murene og ikke rot og bakholdsangrep i rekkene!

 

Med dette bakteppet over til en alvorlig sak i Norge: I Utsyns leder ”Å være kvinne i NLM” den 19.11.2010 skriver generalsekretær Øyvind Åsland: ”Men noen ting vil vi allerede nå si tydelig: Noen kvinnelige forkynnere har fått beskjed om at de ikke kan tale søndag formiddag. Det er et synspunkt vi ikke kan slutte oss til. Det er også beklagelig hvis kvinner får beskjed om at de ikke kan utlegge en bibeltekst, men bare holde et vitnesbyrd.”
(Det er ikke kommet et dementi så vidt jeg har sett om at dette  nevnte sitat skyldes en feil eller missforståelse i Utsyns redaksjon el lignende.) Åsland anfører i sin leder ikke ett eneste bibelsitat. De relevante sitater ville underbygget en annen konklusjon en den han skrev. Et relevant sitat ville vært fra 1. Timoteus 2, 11-14: ”En kvinne skal la seg lære i stillhet, med all lydighet; men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam blev skapt først, deretter Eva, og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse;” Her ligger begrunnelsen for underordningen i selve syndefallet slik det står skrevet i 1. Mosebok 3. Generalsekretæren skriver at det er menn som skal utøve hyrde- og læreansvaret (eksempelvis i Rådsmøtet og Hovedstyret), men samtidig leser vi i sitatet over at kvinner kan utlegge en tekst i menighetsforsamlingen søndag formiddag. Her er det en logisk brist og selvmotsigelse.

Gud begrunner også underordningen i frelsens orden, Efeserbrevet 5, 23ff., der Gud gjennom Paulus også nevner at: ”Dere menn! elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,”. Hvilket krav til mannen! Det vil gå ille også med kvinnene når frafallets beger er fullt.

 

Bibelsitater er utelatt pga plassmangel sies det om denne lederen i Utsyn, men man utelater da ikke hele dokumentasjonen for det en skriver ved å utelate ca 1 setning med bibelhenvisninger? På siden foran lederen, side 3, er det også kjemisk reint for bibelhenvisninger i intervjuet med Generalsekretæren om samme emne. Noen ser på disse aktuelle henvisninger i Bibelen som mer billedlige fortellinger uten historisk substans, slik mange ser på skapelses-fortellingen som man sier ikke er noe annet en en billedlig historie som nok skal si oss noe, men den er ikke historisk reel mht lengden på skapelses-døgnene, underordningen og lenger ute i 1. Mosebok 7 den globale vannflommen osv. Historisk-kritisk metode kalles dette med sin tekstkritikk, som heller ikke er fraværende på mange bibelskoler om noen ikke viste det og som gjennomsyrer Det teologiske Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet og mange norske hjem. Tekstkritikken er mer regelen en unntaket. Og vi gjør ikke som Noah: ”Og Noah gjorde så; han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.” (1. Mosebok 6, 22)

 

Det er nok et betydelig press fra den feministiske verden (med ”det nye kjønnsrollemønster”, likestillingsloven etc) også i NLM, men kan en ikke holde stand bør en overlate styringen til de som i hvert fall prøver å handle i tråd med Bibelen og så støtte dem. C. Fr. Wisløff ga beskjed til Misjonssalen hvor han skulle tale søndag formiddag, at han ikke kom hvis det var kvinnelig møteleder!

Hva ville han sagt hvis det kom en kvinnelig taler - antagelig det samme som hvis det stilte opp en kvinnelig prest som taler i kirken. Hva er dette annet enn at kvinnen tar del i hyrde- og læreembedet? Gud vet hvorfor Han vil ha det slik, vi må da forholde oss til det på rette måten.

En er bekymret for at dette går som Øivind Andersen sa under NLMs generalforsamling i Kristiansand i 1987 - at kvinnelig stemmerett ville være begynnelsen til slutten på NLM. Jeg så Andersen den gangen bli støttet inn i plenumssalen av to kvinner – en på hver side. De var hans legemlige støtter og medhjelpere. Andersen ble senere angrepet av daværende generalsekretær i NLM Egil Grandhagen, Grandhagen som selv ni år senere i Stavanger - på tvers av grunnreglene - la frem et eget forslag til kvinnelig stemmerett i generalforsamlingen. Det var selvsagt etter Guds Ord ikke anledning for kvinner å stemme i generalforsamlingen pga at det er organisasjonens hovedforsamling der bl.a. også læren prøves, samtidig kan normalt ikke en gen.sekretær legge frem egne forslag, men skal evnt. gjøre det via sitt styre – hovedstyret og dermed fremmer styret et forslag på egne vegne. (se grundig dokumentasjon i Lys nr. 4/2003 side 11 ”Kvinner og barn og NLM”.) En nevner også domsakten som beskrives i Esaias 3 og 4 om dette temaet. Og 2. Korinterne 11, 1-4 sier en del om hvordan tilstanden har blitt. Det er på tide at NLM avvikler sitt hovedkontor i Oslo, det er for stor påvirkning fra dette urbane ugudelige sted som har fostret både fosterdrapslov, partnerskapslov med flere, på de ansatte. Å flytte hovedkontoret ut av Oslo og ut på mer landlige områder ville en antagelig kommet bedre ut av dette forvirringens vær – fordi det er slik at ånden følger menneskene. Dette er ikke nye tanker, men de er mer aktuelle i dag en noen gang før. 

 

Det mangler ikke på utredninger av teologisk karakter (Et godt tips er ”Kvinnens plass i menigheten. Hva sier Guds Ord?” av Ø. Andersen) når det gjelder temaene Åsland tar opp i Utsyns leder, men det kan i dag synes å mangle vilje til å følge noe annet en tidsånden. Hovedstyret må jo ha drøftet dette i sine læresamtaler før ansettelse av generalsekretær og dermed deler hovedstyret generalsekretærens syn på saken og sammen kjører de på rødt lys og venter på smellen. De må også ta ansvaret for at kvinner ikke blir rettledet når de sier at de har kall til å ta bibelsk hyrde- og læreansvar. Et slikt kall gir ikke Bibelen, like lite som en mann kan få et Gudgitt kall til å bli mor. Ikke fordi mor eller far har ulikt menneskeverd, men fordi Gud er ordens Gud og han vil ha sitt system både i Himmelen og på Jorden. Dette har Gud bestemt for at alt skal fungere på en riktig og god måte. Vi mennesker kan ikke rive den grunnmuren uten at det får fatale konsekvenser, slik vi ser det i Norge i dag. Grunnen til forfallet er frafallet fra Gud og Hans lover og ordninger.

 

Noen trekker også frem Priskilla og Akvilas mht at de ”ga den unge forkynner Apollos veiledning”. Det står altså slik i Ap.gj. 18, 26 om Apollos:
”Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de han hjem til seg og la Guds vei nøyere ut for ham.” Da er det kanskje vel så naturlig som det skjer i mange norske hjem den dag i dag – at kona stelte godt rundt gjest og hjem, mens mennene talte sammen om forkynnelsen og Guds vei – som man leser en rekke andre steder i Skriften. Det ville være i samsvar med Skriftens vitnesbyrd forøvrig og fedrenes syn og praksis – fra Syndefallet og inn i NTs ord– og ikke forhastede konklusjoner ut fra enkeltord. Det er dårlig teologi som peker mot innleggelse og ikke utleggelse. Prinsippet i all forståelse av Guds Ord er jo å la klare bibeltekster forklare de, for oss mennesker, eventuelle uklare tekster.

 

Det er et svært dårlig signal som nå kommer sentralt fra NLM: 3. november ble det holdt et seminar på hovedkontoret på Fjellhaug om ”kvinners rolle i NLM” og lite ville en si om hvem konkret som skulle delta og detaljer i programmet. Så kommer lederen i Utsyn 16. dager senere og konkluderer NLMs syn på helt sentrale punkter på de samme tema som seminaret omhandlet så vidt en skjønner, selv om det også skrives at temaet skal utredes ferdig innen april 2011.  Og så annonseres et neste Utsyn som skal omhandle ”Om kvinners oppgaver i NLM” og det kommer om få dager, så her kjører en hardt på. Hva som vil stå i neste Utsyn gav generalsekretæren nok et eksempel på i sin leder. I andre kretser ville slik ”forvaltningspraksis” stått til stryk – de som nå skal arbeide med saken frem til april har jo allerede fått konklusjonen servert i Utsyns leder – er det respekt for enkeltmenneske i organisasjonen som man nå hevder en skal få på agendaen når det gjelder kvinner? Og hva med de nevnte Bibelord, som ikke ble nevnt i Utsyns leder? Hva med de kvinner som tenker i tråd med Bibelen – skal de ut av organisasjonen? Skal man frata dem muligheten til å gå på bedehuset når feminismen ytterligere inntar talerstolene?

 

Det er da nok å ta tak i for en generalsekretær og et hovedstyre også i NLM, vi nevner: Ny ekteskapslov, ødeleggelsen av Grunnlovens § 2 etter Stat-Kirke forliket, sult og naturødeleggelse i de fleste misjonsland (Mongolia spør jo om NLM kan hjelpe dem med og rèskoge landet!), våre barn blir hedninger i den norske skole osv osv. Det mangler da ikke på oppgaver for misjonens store sak der vi fikk ordre om å gå - vår oppgave var ikke å nå de ufrelste – vi kan gå og så, men Gud alene kan nå mennesker med Frelse!

Avslutningsvis vil jeg henlede oppmerksomheten på boken av Sigurd Opdahl som raskt gir et innblikk i hvor retningen videre skal gå i slike totalitære tider som vi gjennomlever, selv om Gudina Tumsa ytre sett hadde det verre en oss: Kampen om menneskrettighetene . Opdahl avslutter boken med et sitat av Norges Kong Haakon: ”- Det er bare gammeldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur bygger på.”
Denne boken bør leses av de som vil ha en solid idéhistorisk oversikt som man meg bekjent skal lese mange bøker for å få - og vi kan med bakgrunn i boken si med E. Berggrav ”- Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av.” Det samme kan vi si om NLM:

NLM kan ikke forankre sin lære i feminismen, for NLM skulle være et bolverk mot slike ideologier. Feminismen er ikke en del av naturretten som er Gudgitt og har Evig gyldighet, men feminismen har sitt opphav nettopp i da Slangen gjorde sitt inntog i Edens have og der Jesu arbeide mot det endelige Forsoningsverket startet!