I en tid i Norge der flere aktivt prøver å ødelegge Grunnlovens § 2 og de totalitære krefter fester grepet på annerledestroende med mer skal vi få minne om artikkelen under som har sitt hovedfokus på hvordan det norske lovverkets innhold verner oss mot diktaturet. Vi viser under at det hevdes av sekularismen ikke fører et blodig sverd, men historien viser oss det motsatte. Uten Guds styring (Treenigheten) i samfunnet blir det som Schleiermacher engang skal ha sagt at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert beviset for at han hadde rett. Alle mennesker trenger korreksjoner av sin Skaper.
Det er kun et lovverk basert på et genuint menneskesyn (i en nasjon med nok frie mennesker som tror på sin Skaper) som vil ha kraft fra sin Skaper til å verne oss mot slike krefter som vi i dag fronter, det være seg sterke begrensninger i ytringsfriheten der en aktivt blir utsatt for pengetrusler, fengselsdommer på feil grunnlag og for eksempel også den terrorisme som stikker frem sitt hode i våre skandinaviske land i kjølvannet av en hedensk statsledelse som ikke makter å hevde og holde rettssamfunnets pilarer og fundament oppe. Statsledelsen bringer til og med hit til landet aktive terrorister fra Midtøsten på ”statsbesøk” slik Hamas ble ønsket velkommen av Støre i 2006 i Det norske Utenriksdepartementet. Mens alle frykter terroranslag, besøker terrorister norsk UD!?
 Andre åndsretninger en den Grunnloven er bygd på ser ut til å ende i samme uføre slik vi ser det beskrevet i Salme 73 – men med litt forskjellig tempo mot galskapen avhengig av hvilken ideologi det er snakk om.
 La oss ikke få den slags bestialitet som Schleiermacher benevner ”humanitet uten noe guddommelig” ytterligere spredd i Norge.

 

§2s Ånd verner oss mot diktaturet

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.12.10 (Første gang publisert 31.01.06)

Lars Gule bortforklarer i Østlandsposten (Larvik) den 28.01.06 undertegnedes innlegg ”Det siste vern mot diktaturstaten” og nevner i sin kommentar ikke et eneste sted mine eksempler fra GAZA, Nord-Korea og Russland – som var en underbyggelse av hva som skjer i et samfunn der man følger Gules råd og fjerner Ånden i Grunnlovens paragraf 2. Grunnloven har også et forbud mot å endre §2s Ånd ved og la stå i § 112 ”- ikke forandre denne Konstitutions Aand”.

Jeg skjønner godt at Gule ikke vil inn på en diskusjon om rettsstatens og menneskerettenes vugge, arven fra Jerusalem, men jeg aksepterer ikke at han ønsker fjernet det siste vern mot diktaturet slik at Norge mister sitt fundament for rettsstaten. Gule hevder at sekularismen fører ”et ublodig sverd” – men kjenner Gule ikke sin historie?: ”Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger) Mer dokumentasjon kan gis.

Grunnlovens opprinnelige §2 lød slik: ”Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.”

1        Her ser vi at i ordene ”der bekjende sig til den, ere forpligtede” tar vare på religionsfriheten – dvs de som ikke bekjenner seg til den er ikke forpliktet, dermed var tillegget til §2 om religionsfrihet i 1964 helt uten mening og ant. et politisk innspill med en langsiktig strategi tenkning bak. Her tar altså Gule feil.

2        Jesuitter delen av §2 ble fjernet i 1956. Igjen en tilpassning og denne gang til den katolske kirke. Hvem disse herrer (Jesuittene) i den katolske indre sirkel er og driver med kan Olav Valen-Sendstad best utrykke i heftet ”Moskva-Rom - 14 epistler om den verdenspolitiske situasjon.” i kapittel 10 om ”Jesuitter i Norge”: ”Den jesuittiske motrevolusjons strategiske mål er opprettelsen av den totalitære (autoritære) statsmakt i intimt samarbeid med den absolutte pavemakt i Rom. Dette mål innebærer en sosial, politisk, og ”åndelig” gjenopprettelse av ”middelaldersystemet” (pavemaktens glanstid). ( ) ”Den første store krig, som ledd i denne motrevolusjon, var verdenskrig II 1939-45, satt i scene av den Berlin-Rom-Tokio-akse hvori paven (jesuittene) var en hovedfigur.” Det skal legges til at Valen-Sendstad utdyper temaet meget grundig utover disse sitater. Det skal også legges til at det, etter hukommelsen, var en pater (Stampfel) som i stor grad førte Hitlers ”Mein Kampf” i pennen – hvilket svært få snakker om i dag. Hvorfor var Lars Gule glad for at Jesuitter-delen ble endret?

3        Jødedelen i §2 kom inn som et benkeforslag og ble fjernet i 1851. Så vidt man har brakt på det rene var det ikke antisemittismen som her var drivkraften.

Gule ser altså ut til ikke å ha de historiske fakta tilgjengelige under sin skrivning.

Gule rekker også å titulere undertegnedes meningsytring som ytterliggående fundamentalist. Skulle vært interessant og fått vite fra Gule om dette var den type fundamentalisme alà Hamas i GAZA? Blir muslimer drept i Norge for sin tros skyld? I Judea og Samaria (”Vestbredden”) blir kristne arabere drept av muslimer.                                                                                   Uttrykket ”fundamentalist” er i norsk dagligtale ofte knyttet til islamister som dreper både kvinner og barn. Undertegnede har aldri smuglet sprengstoff i Midt-Østen i samarbeid med islamske fundamentalister og har heller ikke slike sympatier. Men jeg har derimot et fundament å stå på hvilket også Gule har, mitt fundament er det samme som vi feierer hver 17. mai. Det har seg slik at grunnlovsfedrene som enkelte hedrer hver 17. mai, de ønsket den kristne Ånd inn i lovverket, fordi og legg merke til det, fordi de kjente godt til hva et lovverk uten Kristus ville gi dem. De kjente sin historie grundig. De kjente den katolske krike og jesuitterordenen og derfor står det ”den evangelisk-lutherske”. Man ville ikke tilbake til inkvisisjonene ved katolisismen.

§ 12 i Grunnloven som Gule ønsker fjernet, skal sikre at et regjeringsflertall aldri kan bestå av ikke troende som vil ødelegge Norges lovfundament – de 112 menn på Eidsvoll var ikke førstereisgutter i verdenshistorie eller norsk historie! De kjente også menneskets bunnforderv etter Syndefallet – som tendenserer i favør av diktaturet om det ikke styres innenifra og også ved matfordeling.

Hvor det blir av Gules påståtte kristne privilegier mht statskirkeordningen, blir mer en underlig, når vi ser hvilken rolle Kristus har spilt i norsk lovgivning – Han har skapt fremgang og fred – det kan man ikke si om verken Russland (Marx), Tyskland (humanismen og nasjonalsosialismen), Spania og Italia (sterkt katolske) etc. Både kristne og ikke kristne har hatt et godt land og bo i.

Blant annet er ytringsfriheten – som er et ektefødt barn av den sanne kristne frihet – det merker vi i dag når kristendommen renskes ut med et nitidig arbeid. Men nå får verdens barn smake makter og åndsmakter som er sterkere og mer brutale enn dem selv – og nå har de lite å stå i mot med. Det florerer av mishandling og drap i Norge – vi er snart tilbake i tiden før kristningen av Norge, med et hedenskap som Grunnlovsfedrene ville verne oss i mot ved §2!