Følger lille Norge G8?

 
 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.07.09

 

Flere fagfolk i Norge, har i flere tiår, hevdet at vi i det enkelte U-land må hjelpe dem å skaffe seg penger ved eksport av bl.a. mat for å hjelpe dem ut av nøden.

Men nå skjønner altså G8 landene at en slik politikk ikke fører noen annen vei en at folkene de skal hjelpe bare sulter enda verre. De vil nå støtte landbruksproduksjonen i disse land istedenfor å sende mat etc. Det er tunge nasjoner som Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia, Canada og Russland som nå gjør et slikt vedtak – kanskje pga at de ser at naturen nå gir også dem store økonomiske utfordringer bla med mattilgangen! Med en kraftig prisoppgang på mat i 2008 og signaler om det samme i 2009 tørr man kanskje nå ikke lenger å ignorere at man også trenger et bedret produksjonsapparat i flere land.


Men vil Norge nå satse i sterkt økende grad på å produsere sin egen mat, eller vil vi fortsette å kjøpe maten ut av sultne munner ute i verden?

Tørke, oversvømmelser og konflikter preger i dag matseddelen til over 1 milliard mennesker som sulter. Tørke og oversvømmelser er tilstander som krever en massiv innsats av bl.a. skogplanting – kanskje Norge nå kunne komme på banen her og avhjelpe landene med hjelp til små planteskoler lokalt som kunne bidra med og re-vegetere disse ødelagte land. Og jeg er helt sikker på at verdens ledende nasjon på dette området (landbruk i tørre strøk og skogplanting samme sted), Israel, vil hjelpe til med sin kompetanse!
Mer kunne vær skrevet, men Norge bør nå også sette sitt hus i rette skikk med å få på plass etterslepet av grøftesystemer på norsk jordbruksjord – hvilket er helt essensielt for matproduksjonen. Og for å ha en buffer (også mht pandemier) skulle det jo være en selvfølge at nordmenn hadde nasjonale lagre av mat (korn, salt, sukker etc) som holdt omkring 12 mnd – i dag er lagrene per definisjon på 0 mnd, altså er de tomme.

 

Tillegg:

Slik var lagerstrukturen for beredskapsvarer utbygd i Sverige med en årlig pris på kr 20,- /år /innbygger!

(Kilde: "Mat for miljoner...", Statlig beredskaapslagring inom livsmedelområdet, Jordbruksverket, s 20)