Darwin, fossilene og døden

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.09.09

Før Darwin var saken klar i de hundreårene som tidligere hadde passert. Gud var Skaperen og verden var skapt på den tid og på den måten som Bibelen hadde åpenbart oss. Gresk hedenskap hadde lært noe helt annet, men kirkefedre som Luther og Spurgeon m. fl. holdt seg til Bibelen. Og det var slik da syndefallet var et faktum - og Adam og Eva var drevet ut av Paradiset:

Første Mosebok 3, 19: I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.”

Slit og sorg og død var et faktum inntil vi kommer til J. Åp. det siste kp. hvor dette er fjernet av Skaperen for dem som har tatt mot Jesus som sin Frelser og en ny himmel og en ny jord skapes av Ham som skapte først, og uten all elendighet denne faldne verden er så full av.

Og denne vei og dette håp blir gitt oss av Han som er veien, sannheten og livet, og Han sier noe helt annet enn darwinismen og alle hans etterplaprere siden ca 1860 - og som er verst utbredt der ungdommen får utdannelse. Men hvordan bekjennende kristne kan tro Darwins lære om en utvikling over millioner av år og masse død som da forklares med fossilene - lenge før syndefallet – det forstår jeg ikke. De må da ha et stort forklaringsbehov i forhold til den surdeigen som undergraver de mest sentrale Bibelavsnitt om frelseslæren og vårt evige håp som de som er sitert under. Virkningen ser vi jo nettopp hos de utdannede.

Første Korinterne 15, 21: For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske; 22 for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.”

Romerbrevet 5, 12: Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle - 13 for vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er; 14 men allikevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbillede på den som skulde komme. - - -

21 forat likesom synden hersket ved døden, så skulde også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.”

Finn Jor – tidligere kulturredaktør i Aftenposten - omtaler Darwins utviklingslære som ”Jordskjelvet” som rystet vårt verdensbilde og er bærer av mange ødeleggende ideologier (tankebygninger) som vi ser utspille seg med makt i dagens Norge. Det skulle tilsi at det settes inn en kraftig motforkynnelse nettopp på dette området som rammer mesteparten av 1. Mosebok kp. 1- 11 noe kirkefedrene omtalte som fundamentet i Skriften.