- Sp må si nei til det som ytterligere vil svekke norsk landbruk

Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes - oktober 2009

- Senterpartiet bør under Soria-Moria 2-forhandlingene sette foten ned og sørge for at kampen mot bøndene blir avvist, jordvernet og rovdyrkampen styrket. Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit. Han mener at Norge nå opplever en meget sterk svekkelse av norsk landbruk - om man ikke skal få ytterligere drahjelp i feil retning fra de politisk myndighetene.


Høgetveit viser til at det pågår en dramatisk utvikling her i landet på landbrukssektoren. En stor mengde gårdsbruk legges ned og jordvernet svekkes og viktige arbeidsplasser forsvinner fra distriktene. Selve lønnsomheten er for dårlig og rammene rundt bøndene ellers er farlig svekket.  Dessuten plages deler av landet med rovdyr på en slik måte at bønder må legge ned driften. Denne kraftige nedgangen i antallet gårdsbruk gjør landet langt mer sårbar i tilfelle alvorlig forsyningskriser.

Situasjonen
- Midt oppe i denne krisen som har utviklet seg over lang tid - er det viktig å sette inn mottiltak. Dette slik at man får redusert denne nedleggelsen av gårdsbruk - ja helst stanset og reversert utviklingen, sier Høgetveit og fortsetter:
Vi er nå nede i under 50 000 bønder, miljøene tynnes veldig og fagkunnskap svekkes i produksjon av mat og råstoffer for befolkningen. Jordvernet er sterkt nedprioritert i praksis og matberedskapen ellers med kornsiloer etc er bortimot borte. Rovdyrene i Norges bygde-miljø er en stor plage, store utmarksressurser som gir oss ca 13 % av kjøttet vårt og en framkommelig utmark – det svekkes kraftig med den vanvittige rovdyrpolitikken.
Og det siste skuddet på denne håpløse politikken overfor bøndene er forlaget til ny Friluftslov som var på høring i sommer. Den synes ikke å ha noen respekt for bondens eiendoms- og forvaltningsrett og bomiljø. Dette har vi før omtalt grundig her i Norge I Dag. Fri adgang til å campe inntil jorder og tun etc., bruk av skogsbilvegene til ridning som fører til utgraving av veiene osv. er som sagt svekkelse av bondenæringen og miljøet - som er ødeleggende.
 
Handling
Høgetveit viser til at dette sammen med svekkelse av landbrukets rådgivnings- og planleggingsapparat som Landbruksbank, Fylkeslandsbrukskontorer med ekspertise og de lokale Landbrukskontor samt tilskuddsordninger - nå må på plass igjen for å være med på gjenoppbygningen av landbruket før det er for sent. Med de signalene vi fikk i 2008 med underskudd og matpriser som gikk rett i været – den verdenspolitiske utvikling nå – så kan vi snart bli satt i en svært alvorlig forsyningssituasjon.

Det han nå er meget opptatt av, er at Senterpartiet under Soria-Moria 2- forhandlingene setter ned foten og sier at denne utviklingen kan vi ikke være med på lenger - fordi det vil bety en dramatisk mye dårligere situasjon for norske bønder og fare for befolkningen.

- For Senterpartiet - som er spesielt opptatt av landbruk og norske bygder - er det nå viktig å få til en styrking av landbruksnæringen. Partiet må derfor sette frem forslag som sikrer bøndene den eiendoms- og forvaltningsrett de hadde over egen eiendom – og nødvendig økonomisk og annen støtte til å drive jord og utmark optimalt - for hele befolkningens fremtidige sikkerhet for mat, råstoffer og miljø.
Han utfordrer også Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag om å komme på banen i forbindelse med Soria Moria 2-forhandlingen slik at de tre partiene – ja gjerne flere - setter hardt mot hardt i de drøftingene som nå foregår og som er så avgjørende for matproduksjonen, bøndenes og vår felles fremtid.

Tillegg, bildetekst i papirutgaven:
@Bilde: Jørgen Høgetveit oppfordrer Senterpartiet til å sette foten ned for å få frem en kraftig styrking av norsk landbruk. Han fikk i sin tid kraftig støtte for sine vurderinger av Sp.s store politikker Per Borten - da han talte på Landbrukets dag i Trøndelag i 1988. Se tekstboksen i kursiv! Han burde de lytte til også i dag!
Per Borten talte over: ”Matvareproduksjonen og økobalansen”
og ble ref. slik i L. T. nr. 14/88: ”Innledningsvis tok Borten utgangs-punkt i en kronikk i Vårt Land i fjord, skrevet av Jørgen Høgetveit. I denne kronikken etterlyses mer perspektiv over jordbruksdebatten. Før eller siden tvinges vi inn i det totale ressursregnskap.