The Phil Parker Lightning ProcessTM

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no17.11.08 (Oppdatert 15.01.09)

 

Det er mange grunner for en person med tunge kroniske lidelser til å velge den ene eller andre behandlingsform. Har man for eksempel vært igjennom et utall av behandlinger som har virket mer eller mindre dårlig kan det for eksempel være fristende å prøve behandlinger som får svært positiv medieomtale hvilket vel er tilfelle for The Phil Parker Lightning ProcessTM eller også benevnt LP der NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er en del av prosessen.

 

Men er det sikkert at denne behandlingen vil virke slik man tror? Det kan være den virker, men kan man risikere å få mer ”med på lasset” en man virkelig ønsker og med sjanse for at livet, på kortere eller lengre sikt, blir verre en før behandlingen startet? Og for en som bekjenner seg som kristen kan kristenlivet gå over i hedenskapet og troen mistes? Slike spørsmål bør stilles på flere av livets områder der man står i en valgsituasjon.

 

At mange behandlingsmåter som tilbys i dag virker er det liten tvil om, men vi skal komme i hu at trollmennene ved Faraoes hoff også fulgte Moses og Aron langt på vei med sine trolldomskunster (2. Mosebok 7), men til sist måtte de gi opp sin kamp mot den Levende Gud. Det er til alle tider viktig å være klar over hva åndsmakter er og hva de kan utrette også av undre. Det er ikke bare Gud som gjør undre, altså en ”overnaturlig hendelse”.

I 2. Mosebok kapittel 7 leser vi om Faraos trollmenn og visemenn. Disse var det Moses og Aron kom i konfrontasjon med og som fulgte dem i åndelig styrke nesten til ”døra”. De gjorde vann til blod, stokker ble til slanger osv., inntil Gud ga sine tjenere den makt som gjorde at de måtte innrømme at Israels Gud var den største og fridde sitt folk ved blodet på dørstolpene. Han som forherdet Faraos hjerte slik at han stikk i strid med all fornuft forfulgte jødene ut i underets åpnede Rødehav - og gikk under med hele sin hær.

 

Det er altså ikke småtterier av ting som kan skje med et menneske og et folk om det kommer i kontakt med denne lærdommen fra Babylon, som trollmennene ved Faraos hoff var innpodet med. Men de møtte sin overHerre!

 

Rettesnoren for all behandling må være at Bibelen er øverste autoritet i lære og liv. Å gi Bibelen rett fører alltid til velsignelse. Stemmer ikke den ideologi som LP har som sin basis med Bibelens lære – må en ikke innlate seg på den – uansett om media, venner (sikkert godt ment) og kolleger anbefaler LP. Og får en beskjed av mennesker under LP behandling at man skal være positiv og ikke stille spørsmål ved LP-metoden – da bør alarmklokkene ringe for noen og enhver. Det vil da, i stedet, være riktig å advare mot metoden og samtidig peke på hvilke alternativer som finnes.

En skal legge til at i mange ”behandlingsmetoder” kan det være svært vanskelige å finne ut hvilket åndelig fundament de har for sin lære. For eksempel i rosenterapi, trancendentalmeditasjon, etc – brukes ord og uttrykk som vil kreve en grundig analyse før man ser hva ordene egentlig inneholder. Bibelen gir oss en god rettesnor for en slik forståelse av ordene – som også Sten Nielsen (se under) sammenligner NLP med, se bl.a. hans punkt ”2.2 En oversigt”.

 

For å grundig belyse hva NLP er for noe har vi fra Danmark fått skriftlig tillatelse til å gjengi i sin helhet en artikkel

skrevet i 2003 av cand teol Sten Nielsen:


Menneskesynet i kristendom, NLP og New Age
- baggrundsstof til 'Guide for kursuskøbere'

Af Sten Nielsen (Kilde: www.etik.dk)

 


Indledning
1. del. Præsentation
1.1. Hvad er NLP? 
1.2. Lidt historie 
1.3. Menneskesynet 
1.4. NLP-sætninger 
1.5. Modelling 
1.6. NLP som værktøj 

2. del. Menneskesynet i kristendom, NLP og New Age
2.1. Indledning
2.2. En oversigt 

Litteraturliste

 

 

Indledning

Man hører af og til bemærkninger som "når bare det virker, er det vel i orden," eller "mange andre har jo så gode erfaringer med det, så kan det vel ikke skade." Bemærkninger, som antyder, at man alene vurderer ting ud fra resultaterne og ikke interesserer sig for det, der måtte ligge bag disse resultater, eller hvordan man opnår dem. Spørgsmålet er imidlertid, om virkeligheden kan betragtes så enkelt, eller om der er grund til at være mere kritisk og ransagende ikke bare når det drejer sig om ens fysiske helbred og tilstand, men også når det drejer sig om ens mentale og åndelige tilstand set i forhold til sig selv, sit arbejds- og familieliv og alle de øvrige relationer, man står i dagligt. Overordnet skal det fremhæves, at ud fra et grundlæggende kristent livs- og menneskesyn, kan man betragte arbejdsliv, familieliv og alle andre livssituationer som en helhed, der tilsammen udgør et sundt og et sandt menneskeliv. Ud fra ønsket om at skabe det bedst mulige forhold mellem de enkelte elementer i menneskelivet for den enkelte person og for at respektere den personlige integritet, ses et behov for hjælp til at finde vej i de mange kursustilbud og uddannelser m.v., der markedsføres i øjeblikket.

 

Nærværende guide vil forsøge at være behjælpelig med at 'stille de rigtige spørgsmål' til hjælp for den, der ikke bare ukritisk vil begive sig ud i hvad som helst, når det drejer sig om medarbejderudvikling, uddannelse og div. kursustilbud.

 

Baggrunden for fremstillingen er bl.a. den iagttagelse, at NLPs teorier og teknikker er almindeligt brugte i en lang række i øvrigt anerkendte kurser for såvel ledere som medarbejdere i erhvervslivet. Da det imidlertid kan være særdeles vanskeligt at afdække konkrete detaljer vedr. NLPs teorier og teknikker, har vi forsøgt at afdække menneskesynet for ad den vej at finde frem til nogle værdimarkører, der kan hjælpe brugere - såvel private kursister som professionelle ledere - til at finde frem til nogle væsentlige parametre, når man skal vælge kurser eller undervisere til kurser i fremtiden. Det er vigtigt, at lederen er opmærksom på, at medarbejderen, som skal deltage i et kursus ikke lider overlast, ligesom det er vigtigt, at lederen selv er i stand til at gennemskue og vurdere de konkrete tilbud ud fra bl.a. virksomhedens og eget værdigrundlag og målsætninger i øvrigt.

 

Vi vil i det følgende give en kort indføring i NLPs teorier og forsøge at vise, at anvendelse af disse teknikker og teorier kræver en personlig bevidsthed og årvågenhed på såvel det psykiske som det åndelige plan. Samtidig vil vi vise, at brugen af teknikker, teorier o.l., hvis mål helt eller delvis er at gøre mennesket til herre over sig selv og medmennesket er fremmed for et kristent livs- og menneskesyn, hvorfor det ikke umiddelbart kan anbefales, at man betjener sig af disse teknikker og teorier i lederuddannelse eller medarbejderuddannelse i øvrigt.

 

Denne indføring er første del af et arbejde, der fremlægges i 2 dele: En præsentation med kommentarer og dernæst for den, der måske har lyst til at tilegne sig yderligere baggrundsviden, en oversigt, der består af et skema til sammenligning af et kristent menneskesyn med menneskesynet henhv. NLP og New Age-bevægelsen.

 

1. DEL. Præsentation

1.1. Hvad er NLP?

N står for Neuro og refererer til det neurologiske system. Neurologi handler om, hvordan man bevidst og ubevidst oversætter sanseoplevelser til tankeprocesser. Det hævdes, at man kan blive mere bevidst om det neurologiske system og derigennem kontrollere denne proces.

 

L står for Lingvistisk og refererer til den måde, hvorpå man bruger sproget til at skabe mening med det, man oplever. Hver person har sit eget sprogmønster, der udtrykker, hvem man er og hvordan man tænker. Sproget kommunikerer altså sanseoplevelser fra hjernen til omgivelserne. Med NLP kan man ændre sine sprogmønstre og derved ophæver personlige begrænsninger.

 

P står for programmering og refererer tilden måde, man ubevidst reagerer på i en given situation. Programmer er skabt for at opnå bestemte resultater. De resultater, man opnår personligt er altså et produkt af den personlige programmering. NLP tilbyder at medvirke til at ændre programmeringen og dermed give mulighed for at opnår andre resultater end man oprindeligt havde mulighed for.

 

NLP kan betragtes som et 'system' eller en træning, der ikke bare sætter en i stand til at blive en bedre medarbejder, men også tilbyder at hjælpe en med at forandre ens egen virkelighed både i forhold til fortiden, nutiden og fremtiden. Endelig sættes man i stand til at kontrollere sine medmennesker på en sådan måde, at man dels kan forudse andres reaktioner og dels bliver bedre til at fremme sin egen vilje.

 

NLP kaldes et effektivt værktøj til personlig udvikling, der tager udgangspunkt i den måde, vi hver især oplever verden på. Man taler om en metode til at afkode (modelling) andre menneskers indre strategier, således at man kan opnå lige så gode resultater på konkrete områder som eksperter er i stand til (excellente mål). Samtidig hæver NLP, at man er i stand til at lære at stille de spørgsmål til sig selv, som netop sætter en i stand til at finde løsningen på ens egne problemer.

 

1.2. Lidt historie

2 personer indtegner sig grundlæggende i historien bag NLPs fremkomst: John Grinder, sprogprofesser, og Richard Bandler, matematikstuderende, begge Californien i -70´erne. Ved at udforske forbindelsen mellem neurologi, sprogteori og adfærdsmønstre fandt man frem til, at der findes metoder bag enhver adfærd, som alle kan lære. Derved bliver det også muligt at 'modellere' såkaldte eksperter, sådan at alle bliver som eksperter på alle områder. Altså slutter de, at eksperter kan efterlignes ved 'modelling', hvorved den enkelte så at sige kan aflure eksperten hans ekspertviden og kunnen.

Efterhånden som teorierne udvikler sig, bliver NLP i lige så høj grad et terapeutisk værktøj til at hjælpe mennesker til en bedre selvforståelse, ændre ens opfattelse af fortiden og sig selv og ikke mindst til at løse psykiske problemer. Indenfor de seneste 10-15 år er der vokset en række institutter frem også i Danmark, der har specialiseret sig i ledertræning og udvikling af ledere og medarbejdere. Der lægges ikke skjul på, at mangfoldige metoder tages i anvendelse, såsom hypnose, ændret virkelighedsopfattelse og forandring af ens selvopfattelse på forskellig vis.

 

Det ser ud til, at NLPs programmer har stor succes i dag. Og der er heller ikke tvivl om, at NLP kan noget. Men netop derfor er det måske især vigtigt at være opmærksom på, hvilke tanker og teorier, der ligger bag et konkret uddannelseskoncept, da det er vores overbevisning, at NLPs teorier meget vanskeligt kan forenes med til eksempel et kristent livs- og menneskesyn.
Imidlertid kan det være særdeles vanskeligt at gennemskue et konkret kursusprogram eller
-tilbud. Derfor skal der i det følgende gives en kort fremstilling af indholdet i NLPs teorier med udgangspunkt i menneskesynet for om muligt på den måde at give et indblik i disse til afklaring og måske til hjælp i den videre vurdering af et konkret kursusmaterialet eller konsulentbistand.

 

1.3. Menneskesynet

Der findes ikke nogen specifik fremstilling af menneskesynet i NLP, hverken ud fra en religiøs eller psykologisk synsvinkel, og det understreges da også, at NLP ikke er nogen religion eller religiøs retning. Tværtimod hævdes det, at man kan tro på, hvad man vil. Men det understreges dog samtidig, at den enkelte selv må tage ansvaret for de kollisioner, der kan opstå mellem NLPs teorier og den tro eller religion, den enkelte eventuelt måtte bekende sig til. Man er sig altså bevidst, at NLPs teorier og arbejdsmetoder kan have et religiøst skær og blive vanskelige at forene med et gudsbillede i almindelighed og det kristne livs- og menneskesyn i særdeleshed, da dette jo netop hævder troen på en personlig og levende Gud, som er menneskets skaber, opretholder og forløser og dermed også er den kraft eller kilde udenfor mennesket selv, som sætter det enkelte individ i stand til ikke bare at leve men også til at handle og være menneske personligt og individuelt. Samtidig er det evident, at det af NLPs egne fremstillinger fremgår, at man betragter mennesket som guddommeligt og herre i eget liv med en række muligheder og evner, som almindeligvis tilskrives Gud alene.

 

NLP ønsker altså på den ene side ikke at fremstå med et formuleret menneskesyn og en religiøs fremtoning som udgangspunkt, og på den anden side konstaterer vi, at disse alligevel ikke kan være helt fremmed størrelser for bevægelsen, eftersom man alligevel tager forbehold overfor eventuelle "komplikationer" i forhold til et religiøst livssyn.

 

1.4. NLP-sætninger

Da NLP ikke ønsker at blive betragtet som en religiøs bevægelse eller decideret anses for at være en religion, findes der naturligvis heller ikke nogen 'trosbekendelse' eller læremæssig fremstilling. Derimod findes der nogle 'NLP-sætninger', som kaldes "mentale værktøjer" og "succes-overbevisninger". Det er sætninger, som er normgivende og som regnes for basale i enhver form for NLP-tænkning. Derfor forventes det også, at udøveren af NLP (konsulenter, undervisere m.v.) overordnet kan identificere sig med sætningernes indhold, hvilket iøvrigt ikke synes at være et problem for den, der først er grebet af NLPs indsigt og mål.

 

Det er vores vurdering, at disse sætninger indtager en normativ plads i bevægelsen og i en vis forstand gør det ud for det, man i religiøs sammenhæng ville kalde en trosbekendelse eller et læremæssigt udtryk. Samtidig er det også tydeligt ud fra sætningernes indhold, at skal NLP virke efter hensigten, og skal løfterne om at forandre egen og andres virkelighed også reelt indfries,  kræves en hengivenhed og optagethed, som ligger ud over det, man kan kalde den psykologiske dimension, hvor forvetningerne er sådan skruet sammen, at de er selvopfyldende. NLP-sætningerne fordrer efter vores opfattelse en sådan hengivenhed og indlevelse. Derfor er disse sætninger også vigtige i nærværende fremstilling, da det netop heraf fremgår, at der ikke er plads til f.ex. at tro på hvad som helst, når man bekender sig til NLP.

 

NLP-sætningerne lyder som følger (Claus Bjørnbaks gengivelse):

 

- Du får altid ret i dine forventninger
- Du har i dig alle de personlige ressourcer, som behøves.
- Der er en positiv intention bag al adfærd.
- Al viden og adfærd er brugbar i en eller anden sammenhæng.
- Andres reaktion er svaret på din personlige kommunikation.
- Du kan ikke undlade at kommunikere.
- Begrebet "fejl" eksisterer ikke; der findes kun feed-back.
- Hvis "det" ikke virker, så gør noget andet.
- I alle situationer har den mest fleksible størst indflydelse.
- Al viden og indsigt er der, hvis du søger den,
- Der findes ikke én virkelighed, Vi har hver vores model af den.
- Hvis nogen kan gøre noget, kan alle lære det.
- Excellente mål er forudsætningen for excellente resultater.

 

Claus Bjørnbak slutter selv afsnittet med flg. tilføjelse: "Underbevidstheden kan ikke skelne mellem "rigtige" og indbildte virkeligheder. Derfor kan vi så at sige programmere vore hjerner positivt ved at "bilde os forskellige overbevisninger ind." Såkaldte tabere fortæller hele tiden sig selv, at "det hele er noget l..." Tilsvarende arbejder vindere med positive, succesfulde overbevisninger og tanker om ovenstående. Udtrykket "succes skaber succes" beskriver også fænomenet". (Claus Bjørnbaks hjemmeside:www.bjornbak.dk)

 

Søger man at afdække menneskesynet, der ligger bag ovenstående "NLP-sætninger", er det væsentligt at konstatere, at NLP hævder, at mennesket er uden fejl, da fejl ikke eksisterer (!) og, at der er en positiv hensigt bag enhver adfærd. Samtidig ligger det i sætningerne, at mennesket er i stand til at blive så meget herre over sig selv, at det i enhver situation også er i stand til at påvirke og ændre både sin og andres virkelighed. Det ligner en guddommeliggørelse af mennesket og det kan konkluderes, at det kristne livs- og menneskesyn står i stærk kontrast til det menneskesyn, der ligger bag NLPs sætninger. Den stærke vægtlægning på personlig succes, som også er tydelig, harmonerer også meget dårligt med det kristne syn på mennesket, iflg. hvilket den enkelte er forvalter af Guds skaberværk og samtidig står i et aktivt tjenesteforhold overfor både Gud og medmenneske - men aldrig for at opnå personlig succes! I NLP er begrebet "succes" både nøgleordet og værdinormen for et godt menneskeliv. Og vejen til at nå disse er "modelling", som det næste afsnit skal handle om.

 

1.5. Modelling

NLPs grundlæggere begyndte med at iagttage excellente psykologers måde at samtale med patienter på. Derved fandt man frem til en model for samtale, indlevelse, sprog, mimik o.m.a., som er så enestående, at man mente, at netop den model medførte meget hurtig helbredelse for mennesker, der havde psykiske problemer. Modellen viste sig iflg. grundlæggerne af NLP hurtigt at være nyttig også når man skulle bearbejde et aktivt samarbejdsforhold f.ex. på en arbejdsplads. Det er disse iagttagelser og tanker, der bl.a. ligger bag en NLP-sætning som "Excellente mål er forudsætningen for excellente resultater." Tanken er nemlig, at enhver kan lære at efterligne den bedste i alle forhold og derved selv blive den bedste!

 

Til denne tanke hører også den betragtning, at der ikke findes én bestemt virkelighed, men vi har alle hver vores virkelighed. Hvert enkelt individs opfattelse af virkeligheden udgør den reelle virkelighed for netop det pågældende individ. Men eftersom det enkelte individs virkelighed egentlig blot er et billede af virkeligheden - som et kort over et landskab - man bærer i sin hjerne, hævdes det også, at det er muligt at ændre dette "kort" hos det enkelte individ, for derved at ændre det enkelte individs virkelighedsopfattelse. Ja, det er iflg. NLPs teorier muligt at ændre personens fortid, nutid og fremtid ad denne vej! Og det sker bl.a. via modelling, hypnose og andre former for mentale indgreb, som direkte påvirker og forandrer menneskers opfattelse af sig selv og omverdenen.
Ved at efterligne, modellere, de bedste, kan man med andre ord forandre sig selv og således lære sig selv at blive bedst, hvilket i sig selv er målet.

 

Modelling er altså et redskab til at forbedre sig selv og samtidig til at skaffe sig kontrol over andre via træning, øvelse og konstant arbejde med sig selv. Men modelling er også med til at fastholde den bagvedliggende tanke, at man hele tiden skal være og blive bedst, og at man konstant er herre over sig selv. Jo, for "succes skaber succes", hvilket bl.a. ses i modsætningen, at "såkaldte tabere hele tiden fortæller sig selv, at det hele er noget l..."
Det er åbenbart, at denne sidste slutning er en form for psykologisk dimension, der altid vil være selvopfyldende: En positiv tilgang til tingene giver langt større chancer for succes end en negativ tilgang.

 

Det er altså på den ene side rigtigt som motiverende faktor i en konkret sammenhæng, at man skal tænke positivt og hele tiden forsøge at være sin egen herre. Men på den anden side er det kolossalt stressende, at man hele tiden skal blive bedre og hele tiden nærmest skal konkurere med sig selv og andre om at blive stadig bedre. Det skaber ikke bare et usundt selvbillede men forhøjer også stressfaktoren væsentligt og giver derfor dybest set et dårligt arbejdsmiljø, ligesom personen selv vil trives dårligt i længden, fordi der nødvendigvis må opstå en stigende utilfredshed med sig selv og ens omgivelser.

 

En af de mest værdifulde iagttagelser i det kristne livs- og menneskesyn er jo netop, at man har lov til at være den, man er. For sådan er man skabt! Samtidig er det i sig selv motiverende at arbejde med sig selv både i forhold til Gud og medmennesket, ikke for at få personlig succes, men netop først og fremmest fordi Gud har givet den enkelte særlig værdi og udrustet den enkelte med evner og kvaliteter som er unikke.

Vi må altså fastholde det enkelte individs værdi i sig selv både for Gud og mennesker, - aldrig i forhold til, hvor godt man nu lykkes, men alene fordi hvert enkelte mennesker er villet og skabt af Gud!

 

1.6. NLP som "værktøj"

Er det farligt at bruge indlæringsmetoder og undervisningsmetoder, som NLP har udviklet? Kan det ikke bare sammenlignes med hammeren i tømrerens hånd, altså et effektiv og nyttigt værktøj?

På baggrund af ovenstående er det fristende at sige blankt nej! Men det vil også være urigtigt. I virkeligheden bruger vi jo alle mere eller mindre flere af de teknikker og metoder, som NLP beskriver og selv anvender. Men ofte véd vi det bare ikke! Det bedste eksempel er jo spædbarnet, der indlærer en række fundamentale færdigheder stort set ved at efterligne den voksne. Billedet kan sagtens overføres til NLPs modelling. Og så er der alligevel en forskel. Spædbarnet bliver jo netop påvirket og får udviklet sit værdisæt igennem den daglige udvikling af praktiske og livsnødvendige færdigheder. Det sker bl.a. i samværet med voksne i almindelighed. Når NLPs ideologi bruger modelling som metode, skal man altså gøre sig klart, at her sker der naturligvis også en påvirkning af ens værdisæt, menneskesyn og syn på sig selv, ligesom man bør overveje, om målet for denne form for efterligning nu også er sundt, idet det jo som tidligere nævnt, først og fremmest drejer sig om at blive den bedste på bekostning af andre for ad den vej at opnå succes såvel personligt som arbejdsmæssig etc..

 

Alligevel må vi konstatere, at vi alle lever med en række selvfølgeligheder, der udgør en del af vores daglige virkelighed, og som altså mere eller mindre følger de regler, NLP opstiller. Disse færdigheder og selvfølgeligheder ligger ofte på rygmarven og udgør en del af vores arbejdsevne, udfoldelse, personlighed etc.. Og det er der altså intet som helst forkert i!
Det bliver først betænkeligt, når disse selvfølgeligheder gøres til genstand for et system og ophøjes til et princip, der pludselig sætter nye mål og værdier for menneskelivet og dets udfoldelse. Bliver der i den situation overhovedet plads til at fremhæve og udvikle det kristne livs- og menneskesyns værdier og normer så disse får indflydelse på såvel medarbejderens indsats som virksomhedens ledelse og tænkning? Jeg tvivler på det. Skal en medarbejder dygtiggøres og målrettes ved kursusdeltagelse, kræver det jo netop, at man får klargjort grundlæggende værdier og sat dem i relief til egne - og til virksomhedens mål, således at disse grundlæggende værdier i stadig højere grad kan få indflydelse på virksomhedens drift og medarbejderens trivsel og arbejde.

 

På den anden side bliver vi nødt til at se i øjnene, at NLP har afdækket og udviklet mønstre, teorier og teknikker, som går langt ud over det, man i almindelighed forbinder med dem. Og da er der fare for, at teknikkerne tager magten og bliver et mål i sig selv. Én ting er at bruge intuition og omtanke i forhold til ens medarbejdere og kolleger, en anden er at bruge det for at opnå personlig gevinst, såsom personlig succes og fremhævelse af en selv på andres bekostning.

Det skal altså ikke skjules, at der i NLP tilsyneladende sker en forkert og direkte usund (for)-drejning af synet på mennesket i almindelighed og på indlæringsevne og samspil mellem mennesker i særdeleshed. Man kan komme til at tænke på det gamle ord om, at 'målet helliger midlet', når man trænger lidt ind i tænkning og arbejdsmetoder i NLPs virksomhed.

 

Derfor kan det ikke anbefales at bruge NLPs metoder og modeller som et værktøj til træning og oplæring af medarbejdere. Grundlaget for NLPs tænkning og ideologi yder ikke f.ex. et kristent livs- og menneskesyn sin fulde ret men tager afstand fra det. I stedet fremstiller NLP et menneskesyn, som i sig selv er farligt for mennesket, fordi det fremhæver mennesket som sin egen herre og i Guds sted, ligesom det ikke levner plads til en traditionel opfattelse af mennesket som skabt af Gud og til samvær med Gud og andre mennesker. Tværtimod finder vi, at NLP fremstiller et relativistisk livs- og menneskesyn, hvor mennesket er sin egen herre (gud selv), og hvor virkeligheden kun er, hvad mennesket selv gør den til.

 

Her er ikke bare tale om teoretiske problemstillinger ud fra en teologisk - eller psykologisk synsvinkel, men her er tale om et menneskesyn, der reelt bringer det enkelte individ i fare for sig selv ved at påvirke personligheden og bringe synsvinkler og teorier ind, som vil gribe afgørende ind i et menneskes liv og samspil med andre mennesker. Samtidig ligger der mulige konflikter i den enkeltes ændrede opfattelse af egne grundvilkår, som kan få katastrofale følger, hvis de følges.


2. DEL. MENNESKESYNET I KRISTENDOM, NLP OG NEW AGE

2.1. Indledning

Med den følgende skematiske opstilling har det været min hensigt at fremstille ligheder og forskelle i de nævnte syn så nøgternt og tydeligt som muligt - og samtidig er jeg mig bevidst, at risikoen for at øve det enkelte syn uret ved at fremstille det så kortfattet er overhængende.

 

En anden vanskelighed har været at afdække menneskesynet i stoffet om NLP og New Age, fordi der ikke tales åbent og direkte i teksterne med henblik på netop det. Med andre ord vil den kritiske læser kunne beskylde mig for at fejlfortolke eller indlæse holdninger og syn. I givet fald er det ikke sket for at være tendentiøs men alene ud fra en ærlig overbevisning.

 

Og endelig skal der gøres opmærksom på, at nærværende fremstilling ikke på nogen måde gør krav på at være fuldstændig eller udtømmende, men nærmere skal betragtes som en røst ind i en tid, hvor det kan være forbundet med stor vanskelighed at gennemskue kurser, tilbud og andet materiale indenfor uddannelsessektoren i erhverslivet.

 

Som det fremgår af skemaet, er der store divergenser mellem det kristne menneskesyn og menneskesynet i henhv. NLP og New Age. Sammenfattende kan man sige, at det kristne menneskesyn udspringer af den værdi, Skaberen selv har givet sin fineste skabning, mennesket. Han har så at sige uddelegeret ansvaret for al den øvrige skabning til mennesket. Og netop det forhold bliver problematisk efter syndefaldet, fordi her ligger misbrugets og fortabelsens mulighed lige for. Og det kristne livs- og menneskesyn fastholder, at mennesket ikke af sig selv er i stand til at vælge det gode. Alt godt kommer fra Gud, der i sin uendelige kærlighed ønsker at bringe mennesket tilbage til udgangspunktet, Paradis. Mennesket er altså unikt, har uendelig værdi og er afhængig af Guds indgriben, konkret. Menneskesynet i både NLP og New Age vender sig helt imod tanken om en personlig Gud, der er skaber, opretholder og frelser. Tværtimod tillægges mennesket i begge sammenhænge værdier som ikke er menneskelige men guddommelige. Som en konsekvens haraf, er mennesket også herre i egen tilværelse med alt, hvad det indebærer. Tanken om et syndefald er også fremmed. Det hævdes endog, at der ikke findes fejl og at der er en positiv intention bag alt (NLP).
Og så hævdes det samstemmende, at får man bare de rigtige teknikker i hænde, kan man kontrollere livet, skabe sig ubetinget succes og underlægge sig medarbejdere, kolleger, ægtefælle etc..

Nedenstående skematiske oversigt vil forsøge at give en mere teologisk tilgang til bevægelserne og deres ideologier og samtidig være en nøgle for læseren til at søge dybere ned i den virkelighed, der ligger bag et meget udbredt syn og arbejdsredskab i tiden. 

 

2.2. En oversigt

 

 Gud:

 Kristendom

 NLP

 New Age

 Hvem er Gud?

Gud siger om sig selv: "Jeg er den, jeg er" (2. Mosebog kapitel 3, vers 14). Hans navn er "Jeg Er". Gud er evig - uden begyndelse og ende til forskel fra ALT andet, som netop er blevet til (skabt af Gud). Gud er Treenig Gud = Fader (skaber), Søn (Frelser) og Helligånd (Opretholder). 

I NLP er der ikke noget specifikt Guds-billede, da NLP ikke er en religion (Claus Bjørnbak). Enhver religiøs opfattelse kan rummes i NLP. Pantheistisk gudsbillede: Gud er i alt. Ingen endegyldige sandheder. NLP handler kun om den enkelte og de muligheder, den enkelte giver sig selv. 

Synkretistisk og eklektisk verdensbillede, hvor Gud er essensen eller bevidstheden i kosmos. Ingen transcendent Gud. Det enkelte menneske er selv herre. Pantheistisk, dvs. 'Gud i alt'-billede, hvor den mystiske oplevelse står i centrum. Verden er irrationel og kræver alternativ tilgang. Selvet selv er Gud!

 Hvad er Gud?

Personlig Gud med personlighed. Han åbenbarer sig for mennesker, først direkte (som til Moses), så gennem konger, profeter og endegyldigt ved inkarnationen i Jesus Kristus, Gud og mand (direkte). Gud er menneskets skaber, frelser og opretholder

Ethvert menneske har værdier, som ofte er et produkt af arv og miljø. Man kan selv vælge sine værdier, påvirke dem og påvirke andre med dem og ad den vej ændre virkelighedsopfattelsen. (Sue Knight+Ole Vadum Dahl), i.e.: Virkeligheden kan altså ikke ændres, men den enkeltes opfattelse af den kan ændres, fordi der ikke findes én virkelighed, men ethvert menneske har  sin egen model af virkeligheden. 

Selvet (essensen af den enkelte person; 'sjælen') er alt-afgørende. Selvet er universets centrum. Universet bevæges ikke udefra men indefra, fra selvet, og alt andet eksisterer kun for selvets skyld. Selvet er eneherskende. D.Spangler siger om sig selv: JEG ER livet i en ny himmel og på en ny jord... og han omskriver Jesu ord om vejen, sandheden og livet om sig selv. (Revelation p. 110)

 Guds væsen

Gud er transcendent og immanent, dvs. på én gang fjern og nærværende/iboende. Gud er god og fra ham kommer kun godt. Han kan vise omsorg, medlidenhed, kærlighed, strenghed, vrede etc..Gud er hellig, (3. Mos. 11,44; 3. Mos. 19,2 ) dvs. uden synd og tåler ikke synd.  

Når Jesus siger "Din tro har frelst dig" betyder det, at du har det i dig, som er nødvendigt for grundlæggende at ændre dit liv og din situation. Du skal bare finde det frem og lære at beherske det (NLP2 p.80 f).  Du er herre i dit eget liv. 

I det indre 'rum' (selvet, sjælen, menneskets inderste væsen), hvor selvet er Gud, er personen selv i skabelsesprocessen og pumper skabelse fra det tomme rum ind i det kendte univers (John Lilly, Cyklonens centrum p.182). Personen er på én gang universet selv og universets skaber.

Mennesket:

Kristendom

NLP

New Age

 Hvad er et menneske?

Skabt i Guds billede, underlagt Skaberen, ligestillet medmennesket og hersker over al anden skabning. Syndefaldet forstyrrede grundlæggende forholdet ved at forføre mennesket til oprør imod Gud. Dette syndefald påvirker alle andre forhold hos mennesket.

"Det, du tænker, er det, du er" (Sue Knight p 23). Et menneske har i sig alle de personlige ressourcer, som behøves. Mennesket er guddommeligt - som gud selv - der ikke behøver hjælp udefra. Mennesket er unikt og har krav på respekt. 

Mennesket er guddommeligt i og med, at det er ikke-adskilt fra Gud, naturen eller kosmos. Mennesket har del i bevidstheden, der udgør substansen i al væren. Består ikke kun af fysiske legeme men udgør en enhed, helt uafhængig af kroppen (kosmisk bevidsthed bekræfter det; ses f.ex. i nær-dødsoplevelser).

 Mennesket og livet

Guds medarbejder i forhold til medmennesker og den øvrige skabning. Forlader mennesket denne status, er der konflikt på alle områder i menneskets liv. Harmoni og hellighed er altså afløst af uro og konflikt både på vertikale og horisontale plan. 

Hvis nogen kan gøre noget, kan alle lære det. Excellente mål er forudsætningen for excellente resultater. NLP er mentale teknikker og praktiske værktøjer, der hjælper mennesket at tage vare på sit eget liv og personlige udvikling, og som giver en række ekstra valgmuligheder i livet. 

Mennesket har tabt kundskaben og lyset og handler uoplyst. Livet betragtes som en transformationsproces frem mod det nye menneske, der opstår hvor en transcendering af det onde finder sted. Her møder vi både evolutionsteorier og reinkarnationsteorier.

 Godt og ondt

Guds skabning er i splid med sig selv: Kender nok til det gode, men vælger at gøre det onde og er i virkeligheden ikke i stand til at vælge anderledes! (Romerbrevet. kap.7 vers 19). Dette fylder mennesker, så vores handlinger bliver påvirket af det. Alt i menneskers liv er påvirket af denne tilstand. Der findes ikke handlinger, tanker eller ord i mennesker, som ikke grundlæggende er præget af syndefaldet. 

Begrebet fejl eksisterer ikke. Der eksisterer kun feed-back. Der er en positiv intention bag enhver adfærd. NLP er teknikker til bedre kommunikation for at få lettere accept af egne ideer og forslag. Positiv manipulation - også af sig selv. Er intentionen god nok, er det i orden at bruge de mest effektive værktøjer.  

Godt og ondt findes egentlig ikke (er relativt), men er to sider af samme sag, hvor godt defineres som 'ligevægt' og ondt som 'ubalance og disharmoni'. Det onde ses også som mangelfuld erkendelse af virkeligheden og udspringer fra Gud (der ikke findes). Det er en del af evolutionskraften, der netop er karakteriseret ved ubalance og disharmoni, som også er dele af hele transformations-processen (skabelsen...)

Konsekvenser for livet

 Kristendom

 NLP

 New Age

Ansvar og pligt

Mennesket er ansvarligt for eget liv og for Næstens liv (jvf. tidligere 'Hvad er et menneske?'). Ligesom Guds skaberkærlighed er total, er menneskets 'opgave' også total. Ansvar: Forvaltning af muligheder. Pligt: Omsorg for det øvrige skaberværk. 

Mennesket har ansvar for sig selv og for egen udvikling. Ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet (respekt for den enkeltes model af verden).  

Ifølge D.Spangler og andre er mennesket ansvarligt for selve den Nye Tid (vandmandens tidsalder, som er under indvarsling nu), og som er endemålet. Mennesket styrer kosmos, er selv Gud og har ansvaret for verdens overlevelse og fornyelse.

Synet på sig selv og på andre

ALT i menneskelivet er påvirket af vores bristede forhold til Gud. Egenkærligheden vokser og kommer til udtryk i udnyttelse etc. Andre bliver ofte forhindringer på vejen frem for værdifulde muligheder og opmuntringer. Ansvar bliver tungt, og pligt bliver sur.  

Fokus på menneskets kognitive processer og adfærd.  Ethvert menneske er unikt og har hver sin model af virkeligheden. Underbevidstheden kan ikke skelne mellem indbildte og rigtige virkeligheder, derfor kan hjernen programmeres positivt ved at bilde os forskellige overbevisninger ind. Vindere arbejder med succesfulde overbevisninger og tanker. Succes skaber succes. 

Helhedstænkning, hvor det enkelte menneske (Ego) helliger sig helheden i en proces, hvori det enkelte menneskes transcendens (et led i guddommeliggørelsen) indgår. Tanken kendes fx fra den økologiske helhedstænknings fællesgods med holismen. Mennesket ejer muligheden for at frelse både sig selv og hele menneskeheden.

Menneskets muligheder

Søge tilbage til udgangspunktet, hvor Gud tilgiver synden og dermed giver et helt nyt livs- og arbejdsgrundlag med udgangspunkt i Guds egen kærlighed, hvormed han elsker den enkelte evigt. Mennesket som synder er værdifuldt for Gud! Så værdifuldt, at Gud dør for at frelse. Ethvert menneske er unikt og har Guds udelte opmærksomhed. Arbejdsliv, ledelse, samspil med andre medarbejdere, ægtefælle, børn, familie etc. udfolder sig først rigtigt under tilgivelsens og Guds-kærlighedens synsvinkel. 

Afkode andre menneskers indre strategier for at opnå lige så gode resultater på konkrete områder, som eksperter opnår. Teknikker til at forbedre kommunikationen blandt mennesker. En metode, der gør det nemmere at finde og nå frem til sine egne mål. Spørgsmål der gør os i stand til selv at finde løsningen på vore problemer. Forklaring på, hvordan vores sind virker, så vi kan påvirke tanker og derved skabe de resultater, vi ønsker inden for alle livets områder. Omskrive sin egen historie: Bliv den, du ønsker at være, frem for den du virkelig er. Underbevidstheden kender ikke forskel på sandt og falsk, altså kan man vha teknikker forestille sig den fortid, man foretrækker og omskrive sine erindringer.  

Uindskrænket frihed til at handle og vælge i alle forhold. Ingen substans, hverken religiøs eller social, står over mennesket. Samtidig er mennesket en integreret del af den kosmiske evolution, der til stadighed er i gang, og hvis mål er fuldkommen guddommeliggørelse. Mennesket anses for at være autonomt og dermed frit til at virkeliggøre og udvikle sin egen guddommeliggørelse.

Menneskets begrænsninger

Bliver grundforholdet mellem Gud og det enkelte menneske ikke genoprettet, er mennesket begrænset til at handle selvisk og udspekuleret. Udnyttelse, selvhævdelse, at fremme egen vinding på andres bekostning etc., bliver normgivende. 

Begrænsede overbevisninger giver begrænsede præstationer. Tror man ikke, man kan klare en bestemt udfordring, kan man heller ikke klare den. Begrænsningen består altså først og fremmest i ens syn på sig selv. 

Manglende intellegens i forhold til den Nye Tid. Kristus repræsenterer den højere intellegens, hvis opgave det er at stimulere udviklingen på jorden frem mod den nye tid ved at Kristus-bevidstheden vækkes i det enkelte menneske.

Menneskets problem

At mennesket er en synder, der grundlæggende har behov for Guds tilgivelse. Alle andre relationer bygger på denne ene grundtilstand. Mennesket er stadig værdifuldt for Gud. Men det opdager det ikke, hvis det aldrig møder ordet om tilgivelsen og nåden. Dermed er synet på medmennesket også stærkt påvirket af ens egen tilstand. 

Du gør det, du altid har gjort, derfor får du det resultat, du altid har fået (Sue Knight p. 104). At mennesket ikke får brudt sine begrænsninger og dermed får mulighed for at udfolde det liv, man gerne ville leve, men som man ikke er i stand til pga sine begrænsninger. 

Synden = manglende erkendelse af sin egen guddommelighed! Dette skyldes igen, at mennesket har tabt lyset og kundskaben, jf. ovenstående, og dermed er mennesket underlagt en alvorlig begrænsning: Det mener ikke, at det er Gud.

Målet

Kristendom

NLP

New Age

- for mennesket selv

At komme tilbage til den oprindelige tilstand hos Gud, hvor der er harmoni mellem Skaber og skabning. 

Modelling, dvs. at studere, beskrive og overføre modeller af menneskelig excellence. Med andre ord at designe en model af ekspertviden, så den kan læres og tilegnes af en selv. At bryde sine begrænsninger og dermed blive excellent i alle forhold. At skabe og få succes.

Fuldstændig guddommeliggørelse via evolution og fuldkommen udfoldelse af denne guddommelighed.

- udenfor mennesket selv

At hele menneskelivet kommer under indflydelse af nævnte grundtilstand, således, at det er kærlighed til Gud og til Næsten, der er drivkraften i såvel arbejdsliv som alt andet liv. 

At designe modeller af excellent viden og adfærd, som kan videregives til andre, fx for at opnå større succes i forretningslivet, på det personlige plan etc. 

Fredsriget, den Nye Tid, der er kendetegnet ved harmoni og helhed i dybeste forstand. Hverken jorden eller vores tidsalder skal destrueres men i stedet transformeres. Tidspunktet er lagt i menneskets hænder.

Er der en mening?

Evigheden sammen med Gud! (Frelsen) 

Menneskelig udvikling og påvirkning af andre til at følge excellente mål og resultater. At skabe den virkelighed, man reelt ønsker sig. 

Se de to forrige punkter.

 

 

Anvendt litteratur:

Dahl, Ole Vadum: Grundbog i NLP I & II. Paludan, Kbh., 1998
Hansen, Johs.: New Age. HS-tryk, Sønderborg, 1990
Knight, Sue: NLP på jobbet. Peter Asschenfeldts nye Forlag, 2003
Petersen, Sigfred (red.): Menneskesynet. G.E.C.Gad, Kbh., 1989
Sire, James: Verdensbilleder. Credo Forlag, 1991
Spangler, David: Revelation.
The Birth of a New Age. Findhorn Foundation, 1977
Aagaard, Pernille: Kan man omprogrammere mennesker?
IKON, Aarhus, 1996
Desuden artikler af Claus Bjørnbak, Steen Bonde, Klaus Dahl m.fl. samt udvalgte numre af 'IKON' og NLP-hjemmesider.