S.V. hater tukt og skaffer alle straff

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no05.12.08 

 

Sosialistene i Norge har stort sett vært mot oppdragelse i bibelsk tukt og formaning.

Allerede i min forgjengers tid ble daværende sekretær for AKF anmeldt av de kreftene fordi han trykte opp igjen en gammel artikkel fra LYS som anbefalt tukt – om ikke ris – hvis jeg ikke husker feil. Saken ble det ikke noe mer av den gangen.

 

Risebusken var ikke langt unna de mange generasjoner som var stand til å få såpass oppdrag-else at de maktet å styre seg selv og styre landet og bygge det opp til den velordnede velstandsnasjon med nestekjærlighet og omsorg. Men etter at sosialistene overtok – og til rødere de er – jo mindre barneoppdragelse ble det. De har så liten selvinnsikt og historisk og global utsikt at de innbiller seg at mennesket er godt – særlig når en kommer helt til bunnen i det. Det har heller ingen forståelse for at ondskapen må tuktes fra barnsben av – ellers vokser ondskapen og egoismen – til fullmodne ismer av nasjonal eller sosial karakter – og vi får det verste bl.a. Europa her sett: nasjonalsosialsimen som ikke eide omsorg og barmhjertighet. Nå nettopp opplyser Aftenposten at på slutten av krigen hadde norske NS-myndigheter planer om å utrydde alle sinnsyke og andre mentalt handicapede i landet! I dag driver de samme totalitært tenkende på med å likvidere sunne barn gjennom fosterdrapet og barn med Downssyndrom skal også vekk. Og så kaller de seg humane og i stand til å oppdra andre som har bevist sin bærekraft gjennom generasjoner. I den utstrekning deres kjerneord – solidaritet – betyr samhold mellom likesinnede – kan en jo forstå galskapen deres. Den ekstreme kollektive egoisme som aldri har fått nødvendig tukt.

 

Nå har Åge Torp gått mot disse kreftene og anbefalt at barna får den klapsen på dertil egnede steder om de ikke etter gjentagende gangers beskjed om å gjøre det som er rett og ikke det gale. Lov med påfølgende straffebestemmelser er dem forkynt. Likevel bryter de beskjeden gang etter gang. Altså lovløse tilstander om man ikke følger Bibelens oppskrift og egne ordre. Det er opplegget på å la uorden og ondskapen fra menneskehjertet råde og vokse. Det er nettopp det som skjer i samfunnet vårt under press fra disse ideologiene og kreftene og deres menneskesyn. Det ser man jo overalt i samfunnet i dag. Slik vil vi ikke ha det – og aldeles ikke vil kvinner og barn ha det slik. Vi vil ha veloppdradd gentlemenn som kan styre både seg selv, hjem og samfunnet. Det begynner for øvrig å bli få av denne type menn nå og vi skjønner hvorfor!

 

De gamle grekere sa at etter demokrati kommer kaos og etter kaos kommer diktatur! Intet hjem og ingen nasjon kan leve med kaos og den sterkeste rett – som darwinismen forskriver.

Nå har de rød-grønne revet ned det meste av den gode påvirkning i samfunn og skole som kunne skape bl.a. gentlemenn med indre styring etter gode prinsipper – og de ”ikke forstå” hvorfor ondskapen vokser.

Og når nå Torp anbefaler en passende dask til de håpefulle – innkaller Barneombudet til ”oppdragende” samtale – og det skulle forundre meg om det ikke blir fulgt opp med en passende lovparagraf og en passende straffereaksjon.

Det han ikke forstår eller vil forstå – er at steg for steg brytes de grunnholdninger ned i folket som borger for et fredelig folkestyre. Detter kommer kaos med stadige opprør og til slutt ropet på den sterke mann.

Deres åndelige og ideologiske søsken hadde vi i tiden før siste krig – og nå opprøret var kommet langt nok – bar det inn i korreksjonene: krigen - som vi fikk det i det kaos de ekstrem liberale skapte i finansverdenen. Så tuktes vi alle på plass om vi vil eller ikke!