Rov for ”verdslig visdom” – ”menneskers lære”

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.11.08  

 

Det er Paulus som skriver til Kolossenserne om slike tankebygninger som gjør mennesker til ”rov ved verdslig visdom og tomt bedrag” og fører dem på avveier og ”ikke etter Kristus”, men ”verdens barnelærdom”. (Kol. 2, 8) I begynnelsen av dette kp. fra v. 2 får vi presentert den rike tankeverdenen som ikke må røves fra oss: ”for at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus, i hvem all visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.” Det er den visdom og kunnskap som ikke må røves fra oss ved at noen ”dårer eder” eller ved ”lokkende tale” som ørene fylles med fra mediafolk, politikere og mange slags teologer før og i dag.

 

Deretter fortsetter han med en solid læremessig utleggelse av evangeliet vi er frelst ved fra dåpen til troen og utslettelsen av skyldbrevet mot oss som ble naglet til korset. Og forsikrer oss om at ”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset.” Les gjerne hele kp. og tenk deg inn i dagens tanke- og visdomsverden og se hva den skaper av bærekraftig liv!

 

Men like viktig er det å lese kp. 1 som altså er innledning til resten av brevet. Der er basis for det vi har lest, at Gud er til og er opphavet til alt. Og det Paulus sier videre – sender oss rett inn i skaperteologien om hvem Gud er og hva Han - Jesus - har gjort fra skapelsens morgen – Han som kom med forløsning og fridde oss ut av mørket og satte oss over i Sin elskede Sønns rike i hvem vi har både forløsning og syndenes forløsning.

Men hvem er Han?

”Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; for i ham er alle ting skapt, de som er i himelene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er skapt ved ham og til ham, og han er før alle ting, og alt er blitt til ved ham.( v. 15- 17.) Etter det kan du vende tilbake og lese i 1. Moseb. de første 11 kp. i tro og tillit til at dette er sannhet. Det er allmaktens Gud som skapte alt på 6 dager og denne unge jord – som jødene skriver sin tidsregning fra den dag i dag – og som forteller historien på jorden før den er skjedd og nedfeller den i profetiene. Det er Han som etter syndefallet - da død og fordervelse inntok skaperverket og ødela livet – ikke i Kambrium med alle sine fossiler – fant en frelsesvei for mennesket – Hans Gudebilde på jorden, mennesket – så vi skulle få det evige liv igjen ved troen på Guds hemmelighet: Kristus og det han gjorde for oss så vi skal slippe å vandre i det forferdelige mørke som nå inntar landet vårt. Det som ved Guds Ord fekk ljoset over Noregs fjell.

Det er det darwinismen og alle de andre ismene – ikke minst de som bygger på denne ”verdens visdom” - vil gjøre oss til rov for og la oss forbli i det evige dødens mørke med en fortsatt lidelse i alle evighet. Og bak dette står satan selv – verdens fyrste – som Jesus jaget bort med Ordene fra Skriften: ”Bort fra meg satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe og Han alene skal du tjene.”  På korset seiret Han over den onde og myndighetene, og ved Sin gjenkomst skal de knuses for godt. Det sier prof. Daniel.

Bibelen, jødenes og vår egen historie gjennom fedrene (Heb.13) forteller oss at dette er veien og visdommen vi bør leve på og gå etter gjennom tiden til evigheten. Alt er blitt til ved Ham, holdes opp av Ham, frigjøres av Ham til liv på livets sanne vei mot det evige liv hos Ham.

Hør Ham – Hans lære og visdom – og følg Ham!