Norge investerer fire milliarder i Israel

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.08.08

 

Avisen Norge IDAG skriver (juli 2008) om denne investeringen på 0,25% av Pensjonsfondet:
”Bakgrunnen for disse investeringene i Israel er altså nye retningslinjer fra det norske Finansdepartement om å inkludere flere fremvoksende aksjemarkeder i Pensjonsfondets referanseportefølje.” Og ”Om dette sier Thomas Ekeli, investeringsdirektør i Finansdepartementet, til Norge IDAG: - Finansdepartementet fastsetter referanseporteføljen og risikorammen rundt denne, mens Norges Bank foretar de faktiske investeringene…”

 

Dette er svært interessante opplysninger sett i relasjon til Esaias 60, 1-2, om Israel:
”Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.” I Sakarias 8, 22-23 ser vi det om enda tydeligere : ”Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.”

 

Finansdepartementet henviser altså til ”fremvoksende aksjemarkeder” og ”risikorammen” -  altså ser det ut til at departementet vurdere Israel for å være et sikkert sted i femtiden å plassere penger. Kanskje de har lest Esaias? Den politiske øverste ledelse kjenner nok i hvert fall godt til lovnaden om Jesu gjenkomst til Oljeberget.

 

Det er uttalte jødehatere (eks SVere som nektet å spise Jaffa appelsiner på sitt landsmøte i Kr. sand) og folk som åpenlyst samhandler med terroristorganisasjoner som PLO og Hamas som nå investerer (våre penger) i selskaper lokalisert til Israel. Sosialister, enten de kaller seg blå eller røde, har ofte en åndelig teft også av hva som er hellig – men de vil ikke gjøre det som Gud vil – men nå kan det tyde på at de søker med pengene sine dit Gud har lovet ”over deg skal Herren oppgå”. Finansdepartementet investerer i selskaper i et land som øverste politiske ledelse helst så ble boikottet og Hamas ønsker bort fra jordens overflate – det høres underlig ut? Men kan kanskje forklares med redsel for økende økonomiske tap og en forsiktig begynnelse på sikring av de 2 000 milliardene vi har ”på bok” spredt i urolige pengemarkeder? Investeringsfondet administreres av Yngve Slyngstad, men en antar at slike konkrete beslutninger også er klarert fra regjeringen (selv om saken er behandlet i Stortinget) i og med at dette er tutchy.

 

Så leser vi avslutningsvis: Herren sa til Abraham: ”Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.” (1. Mos. 12) Det eneste demokratiet i Midtøsten, Israel, med et landareal på ca 28 000 km2 - 1/600 del av arabernes landområder er også helt i front når vi tenker naturforvaltning og ørkengjenvinning (se bl.a. Esekiel 34, 25-31) og de skal nok fortsette å spre mye velsignelse i fremtiden.