Internt oppgjør i NLM og Normisjon?

 
 

 


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 14.05.08

 

10. mai gikk høringsfristen ut for NOU 2008 nr 1: ”Om kvinner og homofile i trossamfunn.” Graverutvalget utredet hvor grensene skal gå for å kunne stille krav ved ansettelse av homofile og om likestilling i trossamfunn.

 

Overskriften undrer du deg kanskje på hva betyr? Bakteppet for overskriften er at Ola Tulluan og NLMs hovedstyre i flere år har mottatt ”bekymringsmeldinger”

bl.a. fra undertegnede på hvordan utglidningen i NLM bør drives tilbake. Men en ser etterhvert at hovedstyret ikke er interessert i å høre på advarsler, de fortsetter som ingenting har skjedd i organisasjonen der man ikke klart sier nei til 1978 ”Bibelen”, kvinnelig stemmerett på Generalforsamlingen, kvinnelige forkynner og ledersjiktet i NLM fostrer direkte motstand mot Grunnlovens kristne § 2 etc etc. Utglidningen setter ikke NLM i stand til å bli en motvekt til den samfunnsraseringen som flere storting og regjeringer har drevet med og driver med. En har advart om at NLMs støtte til totalitære tanker vil ende i en totalitær kontekst for Norge. Dette burde gitt et internt oppgjør i NLM og Normisjon der de som tror på en hel Bibel fikk styre organisasjonene, men det kan synes som om de fleste av de bibeltro har trukket seg tilbake eller er ”rensket ut”, i hvert fall i NLM som jeg kjenner best?

Nå reagerer altså NLM på diskrimineringsutvalgets utredning (Graverutvalget) ”Kvinner og homofile i trossamfunn” sammen med Nordmisjons Rolf Kjøde. De frykter for sine penger og sin indre frihet til å bestemme ansettelser og pensumplaner – de frykter et totalitært samfunn.

Til Vårt Land uttaler Tulluan: ” – Utvalget mangler forståelse for hvordan virkeligheten ser ut fra et trossamfunns ståsted. Flere av forslagene griper dypt inn i religionsfriheten, sier Tulluan.” Utredningen ”avgrenser retten til å gjelde det de kaller ideologibærende stillinger” og dermed faller for eksempel vaktmestere, internatledere og lignende utenfor.

Tulluan hevder at ”– Konservative kristne standpunkter sto lenge sterkt i Norge, nå er disse i stor grad minoritetsholdninger. Et demokrati kjennetegnes først og fremst på holdningen til sine minoriteter.” Men hvordan får Tulluan NLM inn i en konservativ kontekst i dag når representanter derifra reiser til både Willow Creek samlinger, Saddelbach, promoterer likestillingsideologi inn i organisasjonen og aktivt er med på å rive Grunnlovens § 2? Her skurrer det alvorlig.

 

Ola Tulluan skriver (6.5.08 i høringssvaret til Graver-utvalget) bl.a. at NLM ønsker å beholde Likestillingslovens § 2 (om Lovens virkeområde) som lyder slik: ”Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn. For så vidt gjelder familieliv og rent personlige forhold skal loven ikke håndheves av de organer som er nevnt i § 9 i loven her. Kongen kan i særlige tilfelle fastsette at loven helt eller delvis ikke skal gjelde på bestemte områder. Før slik avgjørelse treffes skal uttalelse fra Nemnda (jfr. § 10)1 innhentes. Departementet gir forskrift om lovens anvendelse for utsendte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7.”

 

Her går altså NLM god for en lovparagraf som Bibelen ikke går god for i sin Skapelsesberetning (med flere skrift steder) – men NLM tror da at de skal ”slippe unna” med ”indre forhold i trossamfunn” ved å sleike makta oppetter ryggen. Det er denne praksisen som snart tar fra dem den offentlige støtten til skolene. Barne- og likestillingsminister Anniken Scharning Huitfeldt har mer en antydet at pengestøtten kan forsvinne om privatskoler ikke innordner seg gjeldene lover på området ”kvinner og homofili”. Det er ingen grunn til ikke å tro på Huitfeldt som selv tror på de marxistiske idealer. Om Karl Marx, mer en antyder Richard Wurmbrandt i ”Was Karl Marx a Satanist?”, at det var han på sine gamle dager - da vet vi resten av hvilken norsk politikk vi kan forvente fremover. Dette bør være kjent stoff for NLM fra misjonsmarken, for eksempel fra Etiopia, men også fra Kina? Hvem vil ta ryddejobben internt i NLM?