Erkebiskop i Nidaros – og videre til ROM?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.06.08

 

Aftenposten nett 18.06.2008 har et storoppslag med overskriften ”Trondheim bør bli kirkehovedstad.” Det er biskop Wagle som i sin avskjedspreken kommer med et slikt ønske.

I en bok som snart presenteres, foreslår Wagle 12 bispedømmer og fast lokalisering av preses, og selvsagt er det Oslo eller Trondheim som bør bli sete for den. Og Kirkerådets leder Nils Tore Andersen synes godt om tanken.

Wagle er ikke den første som fremmer slike tanker. Åslaug Haga var også frampå med å få kirkeledelsen tilbake til Trondheim for et par år siden. Flere har sett for seg et erkebiskopsete der. Det protestantiske kirkesyn av de troende over hele jorden - er på vei ut, og det katolske på vei inn - med den store synlige kirke med en rekebiskop på toppen. Både teologien, den økumeniske utvikling, kirkestrukturutviklingen m.m. peker mot det gamle erkebiskopsete i Nidaros, sentralisering av kirkestrukturen med en høykirkelig profil og i retning mot Rom. Derfor vil en igjen minne om hva en av de mest pålitelige teologer Norge har hatt, sier om saken. Det er Olav Valen-Sendstad.

 

Om forskjellen mellom de protestantiske nasjoner og de katolske sier han: ”Å komme over i den protestantiske verden fra de to nevnte (Moskva og Roma) er å komme til en helt annen verden. Det er å komme over i den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av denne grunnleggende individualisme blir det politiske ideal, demokratisk, sosiologisk sett svarende til at det kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme og de frie nådegavers utfoldelse.

 

I økonomisk henseende vil den individuelle eiendomsrett og en prinsipiell privat-kapitalisme alltid komme til å bli et korrektiv mot ekstrem sosialisme og kollektivisme. Både i Norden, i det vestlige kontinentale Europa, England og USA ser man” - at Europa finner sin egen vei ”Velferdsstaten” ”i forhold både til kommunismen (Moskva) og fascismen (Rom).” (uth. av red.)

 

Om hvorfor og hvordan det kan gå galt med de protestantiske nasjoner sier han: ”Så lenge de protestantiske folk kjenner seg bundet til sin historiske arv, tradisjon, kristendom og kultur, kan disse innflytelser og den megen forvirring ikke få nevneverdig betydning. Helt annerledes blir det fra den tid disse folk åndelig og mentalt taper kontakten med sin fortid. Da dukker ikke bare Moskvas og Roms ”5te-kolonner” opp i ly av den politiske og religiøse frihet (som de selv er svorne fiender av), men deres ideer og idealer søkes omplantet i vår jord – ” både på det politiske og det kirkelige område.  Og han fortsetter: ”Med den ateistiske materialistiske kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og på bakgrunn av den ”modernistiske” teologis fornektelser av grunnleggende kristelige sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker -  hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende.” (uth. av red.)

 

Om hvordan og hvorfor vår arv brytes ned på grunn av misforståelse av menneske-rettene sier han:

I ”Ordet og Troen” om menneskeretter uten plikter - står det: ”For hva er en rettighet uten en plikt? Er den rettighet som heter religionsfrihet annet enn humanistisk svada – når en underslår at det dog er ethvert menneskes høyeste plikt og skyldighet å tjene og elske Gud? En plikt for både politikere, vitenskapsmenn og ”intellektuelle”, og ikke bare dem som gidder befatte seg med Gud.- Den rettighet som heter ytringsfrihet og tankefrihet, er den annet enn et skalkeskjul for spott og hån – når en underslår at det dog er menneskets høyeste plikt og skyldighet i skrift og tale å ære Gud og tale sannhet i hans navn?” Gr.l. ga i den tidligere § 100 de rette rammer for ytringsfriheten.

 

 

Og hans siste advarsel er toppaktuell i dag: Både denne og de første er hentet fra heftet ”Moskva og Rom 14. epistler om den verdenspolitiske situasjonen:

Moskva og Rom (ekstern lenke), men tiden synes nå inne til å sitere hele avsnittet:

”Som konklusjon til alle som leser og hører dette vil jeg si: Hold ditt hjerte, din sjel og ånd langt, langt borte fra alle Moskvas og Roms veier. Inngå ingen allianse med dem i tanker, ord eller gjerning. Forbli fast ved Guds ord og troen på den Herre som kom første gang i kjød og kommer annen gang i herlighet. Han er jordens og folkenes, kongenes og herrenes, tyrannenes og forfølgernes dommer: herrers Herre — kongers Konge.”

 

AKF/Krossen Media har fulgt denne utviklingen lenge og produsert to hefter om saken. De heter:

”Dagendebatt Om det norske lutherhus” av Jørgen Høgetveit

”Går den norske kirke mot Rom?” av tidligere prost Stein Henriksen

 

Begge kan bestilles hos AKF/Krossen Media akf-evje@online.no eller på telf.: 379-31053 og koster kr. 45,- pr. stk + frakt.