Bønneaksjonen Lys for Norge fra Akademi for Kristen Folkeopplysning

 

 

Intervju i Norge IDag med Jørgen Høgetveit i AKF – juni 2008

 

1. Hva er grunnen til at dere går ut med en bønneaksjon mot avguderiet og ulovene i den norske stat?
Årsaken er flersidig:

For det første har AKF siden ca1985 drevet en bønnetjeneste som heter: Bønnetjenesten LYS for Norge.

For det andre har vi siden 1976-77 nøye fulgt avkristningen av lovverket, talt og skrevet i mot det.

For det tredje synes vi nå å ha kommet til et ”turning point” - et vendepunkt – hvor man i praksis gjennomfører helt grunnleggende u-bibelske prinsipp – u-lover - som bl.a. konsekvent innfører det sosialistiske likhetsprinsipp og dermed ”det nye kjønnsrollemønster” som ble annonsert allerede i 1977 i Likestillingsloven. Likevel var det liten forståelse i kristne kretser for at loven ville føre til de katastrofene vi nå ser.

For det fjerde har vi ikke tro på de økumeniske bønnebevegelser som dras i gang nå. Gud har både i Bibelen og gjennom vår historie vist at Han ikke er avhengig av flertall og allierer seg ikke med avguder og vranglære. Han bruker gjerne et lite mindretall slik at ”makten og æren” tilfaller Han alene!


2. Hva konkret er det folk må be om? 

Først nevner jeg at man bør basere bønnen på løfter i Guds Ord og mot de lovvedtak som Stortinget nå vil gjennomføre og hvor kirke og organisasjoner er bortimot tause om. Dernest bør en ha i fokus at det er ugudelige politikere som nå gjennomfører denne lovgivningen. Endelig bør en konsentrere seg om at Gudsopprøret viser seg nå i angrep på de innerste og mest sentrale deler av Skaperens vilje – forholdet mellom mann og kvinne og barna i familien, samt blokkerer adgangen for de små til Guds Ord. Forholdet mellom mann og kvinne - det forholdet som Bibelen omtaler som et bilde på Jesus og menigheten, brudgommen og bruden og det første og grunnleggende riket i alle nasjonale riker med deres lovgivende, dømmende og utøvende makt. Dette bør en be imot og så minne Herren om følgende ut fra Guds Ord:

Salomos ordspråk 25, 5: ”Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget med rettferdighet.’

1. Timoteus 2, 4:”- han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” De som nå driver på med denne form for statsstyrelse – hindrer folk fra å oppfylle dåpsløftet og oppdra sine barn i den evangelisk lutherske tro.

Salme 2, 10: ”Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare I dommere på jorden! Tjen Herren med frykt og juble med beven”. Da tjener de også folket som er deres Gudgitte oppgave.

Salomos Ordspråk: 29, 2: ”Når rettferdigheten kommer til makten, gleder folket seg; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.” Den rette frihet og orden ut fra Bibelen skal herske om det skal gå oss alle vel.

29, 19: ”Når de ugudelige får makt, får synden makt; men de rettferdige skal se deres fall med glede.” Synden brer seg i folket og blir til slutt til folkesynder som blir til lover.

29, 8: ”Uten åpenbaring blir folket tøylesløst; men lykkelig er den som holder loven.”

29, 25: ”Menneskefrykt fører til snarer, men den som setter sin lit til Herren, blir berget.”

Les også Romerbrevet 13, 3-4 hvor det klart og tydelig sies at makten skal brukes for å holde det onde i sjakk og ikke det rette og det gode – slik det utvikler seg nå.

Jeg nevner også Apostelgjerningene 17, 24-28 hvor Gud sier Han gir nasjonene grenser og tider for å søke Han. Nå river man nasjonalstaten og dens lover.

 

Det er noe av det som Herrens Ord sier om hvordan Herren tenker og hva som har relasjon til landet vårt, og vi kan minne Herren om og rydde opp i. Mye mer kunne vært sitert, men Be om vekkelse! Be Gud fjerne opprørske politikere og stoppe og fjerne u-lovene! Videre minner jeg om at vi må be om en bønnekamp på Sannhets – evangelisk-luthersk grunnden fedrene stod på da de gjenreiste landet og gjorde det til en velsignet misjonsnasjon. Vår kong Harald har også sagt at han vil beholde Grunnlovs bestemmelsen om at ”Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk – lutherske Religion.” Vi må også holde oss til denne Sannhetens grunnvoll og ikke inngå noen form for allianser med avguder eller vranglærere av noe slag.

Tro på den Herre Jesus - så griper Herren inn og gir seieren til sine hjelpeløse barn.
Be sammen med oss over 2. Krønikerne 20, 3-30 og bekjenn med kong Josafat når han vender seg til ”Herre, våre fedres Gud” og sier: ”For vi har ikke kraft nok til motstå denne store hær som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre; men til deg er våre øyne vendt”. De bier på Herren og Hans Ord kommer: ”Frykt ikke for denne store hær! For dette er ikke eders krig, men Guds” Så ble seieren gitt dem på underfullt vis. ”Den ydmyke gir Gud nåde,-”!!

 

3. Hvordan er det loven her i landet har vært før ulovene begynte å bli innført?

Vår Grunnlov – som alle andre lover hviler særlig på tre grunnvoller. For det første var den en restaurering av Hellig Olavs lov fra Moster i 1024. Den begynte med: ”Det første i vår lov, er at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist,-” Dernest hadde den dype røtter ned i Sinailoven og Bibelens frihetsånd  - som Oslorabbineren  M. Aschkanaze  påpekte i 1904. Han oversatte Norges Grunnlov til hebraisk og skrev et meget interessant forord til sitt arbeid. Dette var det historiske grunnlaget innenfor rammen av den ”evangelisk-lutherske” fornyelse av arven fra apostlene som Luther ga oss. Lutherdommen ble jo innført i Danmark-Norge i 1537, videre utbredt blant det norske folk ved Erik Pontoppidans gode lærebok ”Sannhet til Gudfryktighet” som var læreboka til både Hans Nielsen Hauge, Ole Gabriel Ueland og for mange andre helt fram til vår første utenriksminister Jørgen Løvland og mange andre senere.

De i det gamle ”Bonde-Venstre” var til slutt sterkt bak dannelsen av M.F. Våre store samfunnsbyggere var gjennomsyret av Bibelens tanker fra disse fedrene – noe vi nå forlater i rekordfart. Dette var rettskildene.  Grunnloven er vår Konstitusjon – det som konstituerer både Norge og Stortinget – og oss som folk. Etter Gr.l. § 112 er det grunnlovsstridig å forandre på grunnleggende §§ i Gr.l. Det er opprør, og revolusjon og disponerer for Riksrett – uansett hvor mange som har vedtatt endringene.

4. Hva slags ulover er allerede innført?
Ja, det er lover i alle tre hovedrelasjoner som mennesket lever i: Forholdet til Gud, forholdet til natur og ting og forholdet til medmenneske i familien, menighet og samfunnet. Alle disse forholdene reguleres av lover som før klart hvilte på Grunnloven og det kristne menneskesyn og dens tankeverden. I tillegg har vi lover for vår administrasjon som skal gjennomføre disse lovene i kommune og stat. Bl.a. fikk vi en Ny Kommunelov i 1992. Før var styringen oppbygd slik at man delte makten mellom administrasjon og de folkevalgte. Dette ble innført ved Formannskapsloven i 1837 da man flyttet makten fra presteskap og embetsverk til folket i frie valg. Dette fordi mennesket etter kristen tenkning er ondt – og derfor skal makten deles og bl.a. administrasjon og de folkevalgte skal påse at de holder seg på rettferdighets vei. Ved innførselen av Ny Kommunelov – fikk man mer lokalt selvstyre – men et ødelagt lokalt folkestyre – som Torstein Slungård (V) påpekte da dette kom. Nå siger vi inn i rådmannsveldet, går tilbake til et undertrykkende embetsstyre, og den velordnede folkefrihet går tapt.

Lovene for de tre hovedforhold er mange. Fordi man vet at det norske folk stort sett er et lovlydig folk – som har holdt seg til ”med lov skal landet byggjast,- ” så har man fulgt rådene fra den italienske kommunisttenker Gramsci som anbefalte ”den lange marsj gjennom korridorene” og  sakte men sikkert endret lovgivningen i landet.

De farligste endringene fikk vi ved Likestillingsloven i 1977-78 som innførte ”likhetstenkningen” og ”det nye kjønnsrollemønster” i klar opposisjon til at Gud skapte mennesket til det mannlige og kvinnelige. Så fikk man et Gudsopprør som likestiller religioner, kjønn, alle typer livsholdninger med antidiskriminering. I stedet for å bekjempe dette begynte man tilpasningen i kirke og organisasjoner. Dette kunne vært stoppet for minst 30 år siden da flere av oss advarte på det sterkeste mot dette – i stedet skjøv man oss til side som bl.a. prof. Danbolt og hans glimrende foredrag om Likestillingsloven på Geilo i 1978.

 

Kommer de hedenske tankebygninger til veis ende med sin lovrevolusjon og påfølgende praksis – så siger vi inn i et totalitært samfunn hvor vår kristne frihet og orden på bibelsk Grunnlovsgrunn går i oppløsning. Slutten er stopp på det kristne arbeidet slik vi kjenner det både ute og hjemme.
Jeg kunne konkret nevnt en rekke andre lover, men de som for alvor vil sette seg inn i dette – og ikke bare prater om interesse – men vil være med i åndskampen - viser jeg til følgende som vi har gitt ut på AKF/Krossen Media:
”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” (CD og manus), ”Lovgivning i Norge i nyere tid”, ”Jørgen Løvland og 1905” alle av undertegnede. ”Stern-Strid” om kamp med radikalismen i skolen, ved G. Mjåland. Videre ”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl og prof. Danbolts foredrag (jan.1978). Ellers finnes det mye stoff om dette på www.Kommentar-Avisa.no som kjemper for: ”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn.”

 
5. Hvilke u-lover er i ferd med å bli innført i årene som kommer?

a. En bør først nevne lover som har banet veien for det skred som kommer nå. 

    Likestillingsloven er den onde åndelige impuls og ”mor” til bl.a. både, 

    Partnerskapslov og homofil lovgivning samt den grusomme Fosterdrapsloven. Men

    bakenfor der ligger jo den helt fundamentale svikt i bibeloversettelser og forkynnelse som 

    ikke lenger er ”Sannhetens støtter og grunnvoll” som Bibelen omtaler kristenfolket, med

    forankring i hyrdenes virke for å holde SANNHETEN oppe blant oss, den som frigjør.

b. Forslaget til oppløsningen av statskirken fører til at en rekke Grunnlovsparagrafer blir

    strøket og endret – enda det er stikk i strid med Gr.l. § 112. Endog § 2 anbefaler kristne org. 

    kan endres fra ”evangelisk-luthersk” til ”kristendom og humanisme” som er som ild og 

    vann.

    Statsråd Sivertsen gjorde dette med Skoleloven og ødela den. Biskop Stålsett gjorde det

    samme med Sp. og det samme skjedde der. Skjer dette, er altså ikke Norge

    Norge lenger – men er på vei over til å bli en hedensk stat hvor nye ånder og ideologier

    inntar det norske hus.

c. Antidiskrimineringslover blir gitt slik at man ikke lenger vil kunne tale mot for eks

    homofili uten at en risikerer rettssak, og skoler som ikke vil si at det er naturlig – kan miste

    statsstøtte. Med de holdninger som nå kommer til syne hos politikerne, er jeg redd for at

    dette angrepet kan komme ganske raskt, og våre institusjoner som er avhengig av statsstøtte

    vil synke i grus. De er jo allerede tungt gjeldsbelastet.

e. Vi får ny skolelov og (REL-faget) som tar kristendommen helt fra barna og de unge, det 

    som tidligere var hovedsaken i skolen. I dåpen lover en å oppdra barna i den kristne

    forsakelse og tro, og skolen skulle være foreldrenes hjelpere i den oppgaven. Nå krenker de

    foreldreretten og motarbeider det store flertall av foreldre i Norge. Foreldreretten er igjen

    en slik grunnleggende test for om vi er en fri demokratisk nasjon på Grunnlovsgrunn – eller

    siger over i de totalitære nasjoners rekker. I en fri demokratisk stat - er det ikke myndig-

    hetene som bestemmer hva foreldrene skal akseptere for deres barn – men foreldrene!

f.  Nok en lov vil nekte krav om kristent personell i kristne friskoler – bortsett fra de som direkte

    underviser i religion. Den gjør jo det umulig å drive kristne friskoler uansett statsstøtte eller ikke.

    Her blir tingene satt på spissen: En skal lyde Gud mer enn mennesker! Det sa apostlene,

    Luther og H. N. Hauge – og de seiret!

 
6. Hva sier Bibelen om lovene for å styre et land?
Ja, Bibelen har mange ord om lovgivning og de som skal styre en nasjon. Noen er allerede nevnt – og disse kan også nevnes:

Jeremias  2,8: ”Prestene sa ikke: Hvor er Herren? Og de som syslet med loven, kjente meg ikke, og hyrdene falt fra meg, og profetene spådde ved Baàl og fulgte dem som ikke kan hjelpe.” Profeten undres på om noe hedningefolk har forlatt sine guder – som Israel gjorde det, og vi nå forlater Gud og Hans lys og godhet som skapte denne vidunderlige nasjon.

Esaias, 5, 20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke,-”

Esaias, 10,1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser,-.”

Hoseas 10, 4: ”De har talt tomme ord, svoret falsk, inngått forbund, og retten skyter opp som giftige urter på markens furer.”

Profeten Amos har også mange sterke ord om saken som er vel verdt å lese. I det hele er det Bibelens tankeverden som må tilbake i vårt land og blant våre stortingsmenn – også om nasjonens liv og lover – ellers går nasjonen under.


7. Sier Bibelen noe om de lovene som styrer vårt land nå?
Jeg har jo allerede nevnt flere, men generelt roper profetene et VE over ugudelige lover som ikke lenger bryr seg om Herrens vilje fra Sinai i styringen av ”det verdslige regiment”.  Kvinnestyre og ungguttestyre taler Esaias kp.3-4 sterkt imot, fosterdrapet med spille av uskyldig blod – har en rekke meget harde domsord i mot seg både hos Esaias og Jeremias.

Og jeg minner om at helsedirektør Karl Evang hadde innlevert forslag til abortlov som skulle behandles i Stortinget 9.april 1940, da smalt det. (Jeg har skriftlige kilder) Ludvig Hope sa da krigen brøt ut: ”No er me og kome under domen og eg trur straffa vert hard og lang”. Og Jørgen Løvland sa ved krigsutbruddet i 1914: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre”. De skjønte det – men hva skjønner vi? Hvor er det blitt av Gudsfrykt og bibeltroskap?


8. Hvordan få til en landsomfattende bønneaksjon som virker?
Dypest sett er det bare Den Hellige Ånd som kan gjøre noe med hjertene slik at de begynner å rope til Gud om frelse og utfrielse. Men det er jo klart at om alle organisasjonene våre gikk ut og oppfordret forkynnerne våre til å tale sterkt og sant ut fra Bibelen og inn i ”det verdslige regiment” med forsikring om at ledelsen stod 100 % bak dem, så ville det være verdifullt.

Og hvis alle sanne kristne samlet seg i bønnegrupper over hele landet og gikk på kne og ropte botsbønner til Gud som Daniel og Nehemias – så ville de bli hørt i himmelen. Gud hører bønnerop i Jesu navn. Husk også Jer. 33,3. Dessuten har vi jo e-mail og internett og telefon som gjøre at det kristne lekfolk kan nå hverandre, oppmuntre hverandre og slik mobilisere himmelens åndsmakt i det stille. Men det vil virke og vise seg når Herren griper inn – og ”Han sitter på tronen ennu – og så lenge han sitter der – er det ingen grunn til mismot”.