Bønn i Jesu Kristi navn mot avguderiet og ulovene i den norske stat

 

Bønneopprop fra Akademi for Kristen Folkeopplysning

 

”Gud er på tronen ennu – og så lenge Han sitter der er det ingen grunn til mismot.” H. E. Nissen

 

Vår norske stat – det norske hus - var tuftet på Sannhets grunn i Grunnlovens § 2 - og makten som myndighetene brukte (Romerbrevet 13, 3-4), var forankret i den rette frihet og orden som samfunnet vårt bygde på.

Nå har mange forkynnere sovet i sin frykt for å forkynne loven for både enkeltmennesket og statsledelsen i en stadig sterkere antinomisme – og frafallet og folkesyndene har vokst til uhyggelige dimensjoner og nådd Stortinget for å bli til u-lover. Våre fedre sa at ”Med lov skal landet byggjast og ikkje med u-lov øydast”. Våre fedre så og bygde med Norges to øyenstener. Bibel og Grunnlov. Over lang tid nå er denne gode rettsorden med kildene ned i Sinailoven undergravet og rives nå ned:

 

U-Gudelige u-lover:
1. Da biskop Schjelderup innsatte den første kvinnelige prest startet likhetstenkning og 

    Sannhetens støtter og grunnvoll begynte å gi etter og svikten spredde seg.

2. Fosterdrapsloven er en annen grusom lov som dreper og ikke er blitt fjernet.

3. Likestillingsloven fra 1978 likestiller nå kjønn og religioner og er en mektig ond  

    åndsimpuls inn i det som nå skjer med ekteskapsloven. Vi får innført et ”nytt

    kjønnsrollemønster” som prof. Danbolt påpekte allerede i januar 1978. Partnerskapsloven

    er en del av dette Skaperopprøret.

4. Forslaget til oppløsningen av stat-kirke fører til at en rekke Grunnlovsparagrafer blir

    strøket og endret – enda det er stikk i strid med Gr.l. § 112. Skjer dette, er ikke Norge

    Norge lenger – men er på vei over til å bli en hedensk stat hvor nye ånder og ideologier

    inntar det norske hus.

5. Antidiskrimineringslover blir gitt slik at man ikke lenger vil kunne tale mot for eks

    homofili uten at en risikerer rettssak, og skoler som ikke vil si at det er naturlig – kan miste

    statsstøtte.

6. Vi får ny skolelov som tar kristendommen helt fra barna og de unge. Det som tidligere

    var hovedsaken i skolen. I dåpen lover en å oppdra barna i den kristne forsakelse og tro, og

    skolen skulle være foreldrenes hjelpere i den oppgaven. Nå krenker de foreldreretten og

    motarbeider det store flertall av foreldre i Norge.

7. Nok en lov vil nekte krav om kristent personell i kristne friskoler – bortsett fra de som

    direkte underviser i religion.

 

Vi minner om hva Guds Ord sier om ulover og hedningers styrelse av landet. Vi siterer følgende:

 

Guds Ord om lovene og statsstyrelse:

Jeremias 2, 8: ”Prestene sa ikke: Hvor er Herren? Og de som syslet med loven, kjente meg ikke, og hyrdene falt fra meg, og profetene spådde ved Baàl og fulgte dem som ikke kan hjelpe.” Profeten undres på om noe hedningefolk har forlatt sine guder – som Israel gjorde det, og vi nå forlater Gud.

Esaias 5, 20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke,-”

Esaias 10, 1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser,-.”

Salme 2, 10: ”Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare I dommere på jorden! Tjen Herren med frykt og juble med beven”.

Hoseas 10, 4: ”De har talt tomme ord, svoret falsk, inngått forbund, og retten skyter opp som giftige urter på markens furer.”

Salomos ordspråk 25, 5: ”Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget med rettferdighet.’

29, 2: ”Når rettferdigheten kommer til makten, gleder folket seg; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.”

29, 19: ”Når de ugudelige får makt, får synden makt; men de rettferdige skal se deres fall med glede.”

29, 18: ”Uten åpenbaring blir folket tøylesløst; men lykkelig er den som holder loven.”

29, 25: ”Menneskefrykt fører til snarer, men den som setter sin lit til Herren, blir berget.”

 

Det er noe av det som Herrens Ord sier om det som nå foregår i landet vårt. Mye mer kunne vært sitert – men nå oppfordrer vi våre lesere med frimodighet til å be over disse ordene og spre budskapet videre. Be Gud stoppe og fjerne u-lovene! Be om vekkelse! Vi ber om en bønnekamp på Sannhets – evangelisk-luthersk grunn – den fedrene stod på da de gjenreiste landet og gjorde det til en velsignet misjonsnasjon. Vår kong Harald har også sagt at han vil beholde Gr.l. bestemmelse om at ”Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk – lutherske Religion.” Vi vil også holde oss til denne Sannhetens grunnvoll og ikke inngå noen form for allianser med avguder eller vranglærere av noe slag.

 

Tro på den Herre Jesus - så griper Herren inn og gir seieren til sine hjelpeløse barn.
Be sammen med oss over 2. Krønikerne 20, 3-30 og bekjenn med kongen når han vender seg til ”Herre, våre fedres Gud” og sier: ”For vi har ikke kraft nok til motstå denne store hær som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre; men til deg er våre øyne vendt” De bier på Herren og Hans Ord kommer: ”Frykt ikke for denne store hær! For dette er ikke eders krig, men Guds” Så ble seieren gitt dem på underfullt vis.

 

Ingen økumenisk bønneaksjon som ikke står på SANNHETS grunn alene kan regne med at Herren går med. Hele GT og NT og vår historie vitner om at Gud kun går med dem som står på Hans sannheter og ber om å få være helt med Han. Flertall eller mindretall spiller ingen rolle for Gud. Om Gud stiller seg foran en liten hær, endog en stor nullitet – har de makten og ”flertallet” på sin side. Vi minner om Abraham, Moses, Gideon, David og Goliat og mange flere som kjempet og seiret i Herrens navn! Herren har aldri dradd slagen fra et eneste slag! Saml grupper i ditt hjem og bedehus og gå på kne i Jesu navn.

 

Den 25. mai 2008

 

For Akademi for Kristen Folkeopplysning

 

Stein Henriksen

Formann i AKF

Jørgen Høgetveit

Sekretær