Ulven og Arne Flor

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no17.08.07

 

Lørdag 11. august går Flor til angrep på en liten del av min artikkel ”Ulv, mat, eiendoms- og forvaltningsrett” – gjengitt i flere media.

Om en skreller bort hans personlige ukvemsord om ”juks og forsøk på bevisst feilinformasjon” så sitter en igjen med at han benekter det DNA analysen fra Uppsala Universitet sier. Han siterer en liten bit av en enkelt artikkel som heter: ”Vargstammen kommer från øster”. Han siterer følgende som han i beste fall fullstendig har misforstått: ”DNA – analyserna visar at de første djuren i Sverige och Norge hade en genetisk sammansàtning som øverrenstàstemmer med den hos finska vargen: En møjlig och rimelig tolkning àr dàrfør at det førekom innvandring av varg från øster som kom att làgga grunden till dagens stam”.

Ja visst, men det forskeren her skriver om er nettopp de ”første djuren” og ”opphavet til dagens stam” – ikke opphavet til tidligere Skandinavisk ulvestamme som er og blir utryddet. Så den nye stammen har sin selvstendige DNAprofil med andre gener – og burde fjernes fra vår fauna som alle andre uønskede gener. DNA analyse av pulpa til de 50 museumsulvene fra vår tidligere stamme - og de hundre fra dagens stamme viser klart og tydelig at E. Mauland i Agder-Telemark Skogeierforrening /Utmarksavd konkluderer rett i et større foredrag for noen år tilbake. Han bygger på den svenske DNA – analysen og skriver:

  1. ”– alfapar etablering på tidlig 1980 tallet
  2.  – frem til 2001 trolig kun tilførsel av ett dyr i reproduksjonen. (Hvilket selvsagt fører til innavl i bestanden

        som uroer ulvetilhengerne så vidt mye at de vil importere nye dyr fra Baltikum. Min merknad)

  1.  DNA profil sammenfallende med finsk og baltiske ulver
  2.  – Klar profilforskjell mellom museums-materialet og nålevende ulver
  3.  – Ikke samsvar mellom DNA profiler fra dyrehagene og viltlevende ulver.”

 

At man skal ønske seg etablering av fremmede ulvegener når man hardnakket verner seg mot alt fra villsvin, mårulv etc - er meg ganske ufattelig – om det ikke skulle finnes overpolitiske toner man ikke vil ut med og som går på de andre avgjørende momenter om rettssamfunnet vårt – som Flor klokelig nok ikke berører. Se min artikkel om de sidene av saken.

Avslutningsvis undres en også over at Flor overhode ikke uttrykker den minste sympati for lidelsen som sauen og andre beitedyr må gjennomgå - samt de store plagene eierne med all den følelsesmssige- og arbeidsmessige belastning de påføres. Noe særlig forståelse for matproduksjonens viktige sider i en sulten verden og med store voksende underskudd - som snart sender norske matvarepriser opp 40-50 % - synes heller ikke å være innenfor hans synsrand. Det vil nok det norske forbrukersamfunn vite og huske han og andre ”naturvernere” for når tiden er inne!