Til

 

Norges stortingsrepresentanter o.a. folkevalgte

 

 

Ut fra nedenforstående menneskerettighetserklæringer kan en ikke se annet enn at mange av dere bruker deres flertall til – på humanetisk eller sosialistisk eller annen ideologisk basis – å bryte flere menneskerettighets-paragrafer i flere internasjonale avtaler som Norge har underskrevet. Også mindretall har sine retter. I tillegg krenkes også Grunnloven på flere pkt. Det er dog den som har opprettet dere – ikke omvendt. Og ut fra folkesuverenitetsprinsippet – har dere ikke fått makt og rett fra folket til å ta deres Grunnlovsfestede og annen rett fra folket – men for å tjene det.

 

Dette kan ikke etter min mening fortsette uten at det norske folk reiser seg i protest på basis av den rett som skal styre Norge og ikke den u-lov og u-rett som dere nå gradvis innfører til undertrykking av både mindretall og store flertall som de bl.a. som døper sine barn og ønsker å oppdra dem i ”den kristne forsakelse og tro” – som de også lover ved dåpen. De har få eller andre muligheter enn den offentlige skole som dere nå bygger om. Dere tvinger dem inn i en fellesskole som tar fra dem sann kristendomsundervisning – og gjør det maksimalt vanskelig å opprette private skoler og andre institusjoner som kan ivareta foreldre og barns rettmessige ønsker. Dette er ikke frihet og rett – men diktaturtendenser.

 

Dere raserer vår tusenårige kirke- og kristenrett bl.a. med den nye ekteskapslov som nå er på trappene – og som dere ingen hjemmel har for i Grunnloven. Tvert imot – dere bryter Grunnloven så langt en kan forstå.

 

Likestillingen mellom mann og kvinne som dere har lovfestet – har nettopp skapt mye av den elendighet som nå rir Norge og truer vår velstand og trivsel som folk. Skaperverket vitner om det stikk motsatt av den u-lov dere nå trer ned over hodet på folket. Det er ”u-lov som landet øydar”.

 

Fosterdrapet – en annen lov – omtalte tidligere sentralbanksjef H. Skånland i en kronikk i Aftenposten i 2001   som en lov og praksis som ville føre Norge ut i store realøkonomiske og arbeidskraftsproblemer. Nå er de her - hvor halvparten av landets bedrifter søker fortvilet etter arbeidskraft – som ikke finnes. Han tilføyde for øvrig at det var den første sivilisasjon som frivillig tok livet av seg selv. Demografien i Vesten taler sitt tydelige språk. Dette blir det hverken velstand eller fred av.

 

Utviklingen for øvrig med vold og voldtekter og annen elendighet tyder også på et gryende vanstyre som fører landet ut i nød og elendighet.

 

En må be om at dere snarest bruker deres folkegitte makt til å bringe Norge i samsvar med vår gamle Grunnlovsrett og internasjonale rett som Norge har undertegnet. Vi minner om at alt av menneskeretter er oppstått på kristen grunn – og så vidt orienterte er dere om forholdene i de forskjellige deler av verden – at dette vet dere – om dere vil.

 

Dette er ikke noe flertallstale – men sannhetstale - som store deler av folket kjenner på bør bli sagt til dere i klartekst.

 

Mvh

J. Høgetveit
(08.12.2007)

Les deler av menneskerettene under.

Flere finnes her Diverse internasjonale konvensjoner
(virker ikke linken over så er adressen:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/Diverse_internasjonale_konvensjoner-2006.htm )

 

 

Universal Declaration of Human Rights

Norwegian (Bokmål) Version
Source: United Nations Information Centre

Artikkel 18.
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

 

UNESCOs konvensjon mot diskriminering i undervisning

Generalkonferansen for De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, samlet i Paris til sin 11. sesjon fra 14. november til 15. desember 1960, som minner om at den universelle menneskerettighetserklæring fastslår prinsippet om ikke-diskriminering og proklamerer at alle mennesker har rett til undervisning, som tar i betraktning at diskriminering i undervisningen er et brudd på de rettigheter som er uttrykt i nevnte erklæring, som tar i betraktning at De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, ifølge bestemmelsene i sin konstitusjon, har til formål å innstifte samarbeid mellom nasjonene med det for øye å sikre, for alle, universell respekt for menneskerettighetene og lik adgang til undervisning, som følgelig erkjenner at De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, samtidig som den respekterer de forskjellige former for nasjonale undervisningssystemer, har til plikt ikke bare å bannlyse enhver form for diskriminering i undervisningen, men også å fremme lik adgang og lik behandling for alle i undervisningen, som har fått seg forelagt forslag vedrørende de forskjellige sider ved diskriminering i undervisningen under punkt 17.1.4 på sesjonens dagsorden, som på sin tiende sesjon har vedtatt at dette spørsmål skal bli gjort til gjenstand for en internasjonal konvensjon så vel som for anbefalinger til medlemsstatene, vedtar denne konvensjon 14. desember 1960.

Artikkel I

l. For denne konvensjons formål skal uttrykket "diskriminering" omfatte enhver forskjell, utelukkelse, begrensning, i eller begunstigelse på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politiske eller andre anskuelser, nasjonal eller sosial opprinnelse, økonomiske forhold eller fødsel, hvis formål eller virkning er å oppheve eller svekke likestilling i undervisningen, og i særdeleshet:

a) å frata en person eller gruppe av personer adgang til undervisning av noen art eller på et hvilket som helst trinn;

b) å begrense en persons eller gruppe av personers undervisningsmuligheter til undervisning av dårligere standard;

c) bortsett fra bestemmelsene i denne konvensjons artikkel II, å opprette eller opprettholde særskilte undervisningssystemer for personer eller grupper av personer; eller

d) å påføre en person eller gruppe av personer betingelser som er uforenlig med menneskelig verdighet.

2. For denne konvensjons formål skal uttrykket "undervisning" omfatte alle arter av og alle trinn i undervisningen. Det innbefatter adgang til undervisning, undervisningens nivå og kvalitet, og de forhold hvorunder den gis.


Artikkel II

Når det er tillatt i vedkommende stat, skal følgende forhold ikke anses å utgjøre diskriminering som definert i denne konvensjons artikkel I:

a) opprettelse eller opprettholdelse av særskilte undervisningssystemer eller institusjoner for elever av de to kjønn, hvis disse systemer eller institusjoner åpner likeverdig adgang til undervisning og har lærerpersonale med kvalifikasjoner av samme standard, så vel som skoler og utstyr av samme kvalitet, og gir adgang til de samme eller likeverdige studier;

b) opprettelse eller opprettholdelse, av religiøse eller språklige grunner, av særskilte undervisningssystemer eller institusjoner som gir undervisning i samsvar med de ønsker elevenes foreldre eller rettslige foresatte fremsetter, hvis deltagelse i slike systemer eller tilstedeværelse i slike institusjoner er valgfri og hvis den undervisning som gis er i samsvar med de krav som måtte være fastsatt eller godkjent av de kompetente myndigheter, særlig for undervisning på samme trinn;

c) opprettelse eller opprettholdelse av private undervisningsinstitusjoner, hvis institusjonene har til formål, ikke å utelukke noen gruppe, men å gi undervisningsmuligheter i tillegg til de som offentlige myndigheter sørger for, når institusjonene i praksis drives i samsvar med nevnte formål, og hvis den undervisning som gis er i samsvar med de krav som måtte være fastsatt eller godkjent av de kompetente myndigheter, særlig for undervisning på samme trinn.

En rekke andre artikler kunne vært sitert, men det får en evt. komme tilbake til.