Russland stopper eksporten av fosfat til Yara

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no05.12.07

 
 


En nyhet som antagelig svært få i Norge ser rekkevidden av er at også Russland nå setter lokk på eksporten av fosfat til Yara. Det er NrK Østafjells som melder dette 01.12.07. Fosfor er et av de makronæringsstoffene det er mest av i kunstgjødsla og fosfor har bl.a. en funksjon for mennesker/dyr i beinstrukturen (som kalsiumfosfate), energiomsetningen (som ATP), arvestoffet (DNA og RNA som lagrer og viderebringer genetisk informasjon), enzymer, hormoner, signalmolekyler i cellene (for aktivering av disse), ballansere syre-base ballansen (pH) og difosfoglyserate (binder seg til hemgloboinet i de røde blodcellene og bidrar med oksygentransporten til cellene) m.m. Altså et av de aler viktigste næringsstoffene vi har. Nitrogen og Kalium er to andre slike viktige næringsstoffer og mye av gjødsla som selges fra Yara er nettopp NPK gjødsel, en blanding av NitrogenPhosforKalium.

 

Verdens fosfatreserver er små (søk på ”Fosforreservene i verden tømmes” på Google.no) og per i dag melder Jordforsk nytt  1 – 2005 at de økonomiske drivverdige resurssene av fosformalm er på ca 18 000 megatonn. Fosforressurser med lavere innhold av fosfor og høyere innhold av tungmetaller er på ca 50 000 megatonn. Årlig forbrukes det ca 138 megatonn i verden.

Det er det geopolitiske spillet Jordforsk er bekymret for siden 37% av de økonomiske drivverdige fosfor resursene er lokalisert til Kina, 32 % i Marokko/Vest Sahara og svært lite finnes i EU områdene. Jordforsk nytt peker også på at USA i de nærmeste åra (om ca 30 år i følge andre kilder) vil bruke opp sine fosforresurser og da er det klart at fosformangelen kan eller helst vil spille en viktig geopolitisk rolle. Jordforsk nytt mer enn antyder at rundt 2020 kan mangelen på fosfor være den viktigste nøkkelfaktoren i verdensøkonomien. Kina har allerede lagt begrensninger på sin fosforeksport! Og nå altså Russland. Matvareproduksjon med sviktende tilgang på fosfor vil redusere avlingene betydelig og uten fosfor kan man ikke produsere mat.

 

For Yara får det den konsekvens at de må utsette sine utvidelsesplaner på Herøya og isteden bygge om anlegget. Direktør Fossum ved Yara uttaler diplomatisk at han vil karakterisere den russiske politikken som svært krevende for Yara. Og han legger til, fremdeles diplomatisk, at ”det er kjedelig å bruke mye penger på ombygging”.

 

Norge bruker årlig 12 000 tonn rent fosfor og burde ligge i forkant av en utvikling der det vil bli langt viktigere å lagre fosforressurser for dårlige tider (per i dag skal det ikke foreligge avtaler mellom Yara og Norske myndigheter om slik beredskap!!!), samt igjen kraftig øke andelen husdyr. I dag, spesielt i vesten, er mye av matproduksjonen (planteproduksjonen) samlet i områder uten mye dyreproduksjon, hvilket tilsier at det naturlige kretsløpet av næringsstoffer er brutt, og da også av fosfor gjennom dyremøkka. Fosfor, i form av næring som korn (kraftfòr), vil da måtte fraktes utenfra og inn til for eksempel Jæren der de har mye av husdyrproduksjonen i Norge.